Biznes

Częstotliwość badań okresowych pracowników – odpowiada lekarz medycyny pracy w Krakowie

Obowiązkiem pracownika jest poddawanie się badaniom okresowym z zakresu medycyny pracy. To wyniki tychże badań decydują o dopuszczeniu pracownika przez pracodawcę do pracy. Wynika to bezpośrednio z przepisów ujętych w Kodeksie pracy. O częstotliwości, rodzajach i trybie przeprowadzania badań okresowych wypowiedział się lekarz medycyny pracy.

Obowiązkowe badania okresowe

Pracownik na mocy art. 211 Kodeksu pracy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi on między innymi poddawać się zleconym przez pracodawcę badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy na dowolnym stanowisku pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jej wykonywania. Pracownik, który odmówi poddaniu się badaniom z zakresu medycyny pracy, nie zostanie dopuszczony do pracy. Gdyby pracodawca postąpił w inny sposób, musiałby się liczyć z nałożeniem na niego kary grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł za nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania medycyny pracy w Krakowie możemy wykonać na przykład w Centrum Medycznym Falck, znajdującym się przy ulicy Mazowieckiej 4-6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 20:00

Jakie są rodzaje badań pracowniczych?

Występują cztery podstawowe typy badań przeprowadzanych przez lekarza medycyny pracy, którym poddaje się pracownik. Będą to badania:

l wstępne,

l kontrolne,

l okresowe,

l końcowe.

Jedynie badania końcowe przeprowadza się na wniosek pracownika. Na inne podwładnych kieruje pracodawca.

Badania wstępne przeprowadza się u osób przyjmowanych do pracy oraz u pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i u innych pracowników w tej samej sytuacji, jeśli na stanowiskach tych występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Istotną kwestią jest to, że obecnie badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane do pracy ponownie, u tego samego pracodawcy, na takie samo stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Jaka powinna być częstotliwość badań okresowych

Właściwie to lekarz medycyny pracy każdorazowo ustala częstotliwość badań okresowych dla pracownika, w zależności od stanu jego zdrowia oraz warunków, jakie panują na zajmowanym przez niego stanowisku. Przyjmuje się przy tym, że badania okresowe należy przeprowadzać z częstotliwością:

l co 2 lata, jeśli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,

l co 2 lata, jeśli pracownik ma powyżej 45. lat i pracuje w zakładzie o gorącym mikroklimacie,

l co 3 lata, w przypadku narażenia pracownika w zakładzie pracy na gorący mikroklimat,

l co 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera,

l co 5 lat, w przypadku pracowników biura niekorzystających z komputerów.

Badania kontrolne z kolei wykonuje się w przypadku niezdolności do pracy pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni i była spowodowana chorobą. Wówczas mają one na celu ustalenie zdolności pracownika do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku.

/materiał zewnętrzny/