Rodzice zapłacą więcej za samorządowe żłobki? Prezydent na tak

Nie tak dawno, bo w zeszłym tygodniu pisaliśmy o prezydenckim pomyśle w sprawie  podwyższeniu dotacji dla prywatnych żłobków (Jacek Majchrowski: Rodzice zapłacą mniej za żłobki). Jak argumentował prezydent, podwyższenie dotacji ma na celu odciążyć portfele rodziców. Teraz Jacek Majchrowski złożył projekt uchwały o podniesieniu opłat za żłobki samorządowe. To oznacza większe opłaty po stronie rodziców. Ostateczna decyzje podejmą radni Krakowa

Opłaty za pobyt oraz za wyżywienie w żłobku samorządowym zostały ustalone jeszcze  w 2011 roku i od tego czasu nie uległy zmianie. Rodzice płacą za pobyt dziecka w żłobku 199 zł (niezależnie od faktycznych dni pobytu) oraz do 150 zł za wyżywienie (ustalana na podstawie faktycznych dni pobytu dziecka oraz dziennej stawki obowiązującej w danym żłobku). Opłata za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, powyżej 10 godzin, wynosi 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Projekt uchwały zgłoszonej przez Jacka Majchrowskiego zakłada wzrost opłaty o 100 złotych do kwoty 299 zł (w wymiarze do 10 godzin dziennie). Oprócz tego mają wzrosnąć opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka powyżej 10 godzin dziennie do kwoty 40 złotych. Zmienia się również opłata  opłaty za dzienne wyżywienie dziecka z kwoty maksymalnie 150 zł na miesiąc do kwoty 10 zł dziennie.

Podwyżka opłat w żłobkach samorządowych w związku z obniżką w żłobkach prywatnych?

Jacek Majchrowski podkreśla, ze wraz z zaproponowanym  przez niego wzrostem dopłat do żłobków prywatnych ( a co za tym idzie obniżeniem opłat dla rodziców kosztem budżetu miasta), konieczne jest zwiększenie dochodów miasta 

– Mając na względzie  nowe, celowe świadczenia pieniężne wypłacane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, konieczność zwiększenia dochodów miasta, które przeznaczone zostaną na dopłaty miasta Krakowa do pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów, które skutkować będą obniżeniem opłat ponoszonych przez rodziców w tych placówkach oraz proponowane w uchwale całkowite i częściowe zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt w samorządowym żłobku, które dodatkowo chronią rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami, rodziny wielodzietne oraz rodziny o niskich dochodach, proponuje się ustalenie opłaty za pobyt dziecka w miejskim żłobku w wysokości 299 zł miesięcznie (obowiązująca od 2012 r. opłata wynosi 199 zł) – czytamy w prezydenckim projekcie uchwały.

A co zmianami stawek za wyżywienie z miesięcznej nas dzienna? Przy założeniu8, że dziecko będzie w żłobku codziennie od poniedziałku do piątku opłata ze 150 złotych wzrośnie na ponad 200 złotych. Jacek Majchrowski wskazuje, iż  „koszty przygotowywania posiłków w żłobkach zdecydowanie wzrosły od 2012 roku” i dlatego  „zachodzi konieczność zaktualizowania tej opłaty”.

 – Mając na uwadze ujednolicenie stawki, proponuje się jej określenie w stosunku dziennym, a nie jak dotychczas miesięcznym. Spowoduje to, że będzie to stała maksymalna kwota dzienna, i nie będzie się różnić w zależności od liczby dni w miesiącu. Jako maksymalną stawkę dzienną, za całodzienne wyżywienie, proponuje się przyjęcie kwoty 10 zł. Ostateczna wysokość dziennej opłaty za wyżywienie, zależna będzie od faktycznych kosztów w tym zakresie w poszczególnym żłobku. Propozycja maksymalnej stawki za całodzienne wyżywienie ustalona została na podstawie planowanych kosztów w tym zakresie, w porozumieniu z miejskimi żłobkami – argumentuje  prezydent Krakowa.

Pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin? „To niepożądane”

Ostatnia proponowana podwyżka dotyczy  opłat za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie. Prezydent  proponuje jej podniesienie z 20 do 40 zł. Jacek Majchrowski konieczność wzrostu tej opłaty o 100 % argumentuje tym, iż  „pozostawianie dziecka w żłobku powyżej 10 godzin jest sytuacją wyjątkową i niepożądaną z punktu widzenia dziecka. Jednocześnie sytuacja taka generuje po stronie żłobka dodatkowe koszty (często indywidualnej opieki i zaangażowania więcej niż jednej osoby), które winny być pokryte przez rodzica”.

Będą opłaty dla  rodzin Krakowska Karta Miejska. Znika zniżka na rodzeństwo w żłobku?

Prezydencki projekt zakłada małą rewolucję w tym temacie. Tak jak do tej pory całkowicie zwolnione z opłaty za pobyt dziecka w miejskim żłobku byłyby krakowskie rodziny posiadające Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. Częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 200 zł proponuje się natomiast ustanowić dla rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej lub świadczeniami rodzinnymi, gdzie kryterium dochodowe jest wyższe niż w pomocy społecznej. Miesięczna opłata dla tych dzieci naliczana będzie zatem w dotychczasowej wysokości tj. 99 zł.

Prezydent proponuje wprowadzenie opłaty  za pobyt w żłobku dla  rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną. Projekt prezydenta zakłada ustanowienie dla tych rodzin częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 150 zł (opłata pomniejszona o 50%). Proponuje się także wygaszenie częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku w przypadku, gdy dwoje lub więcej dzieci z rodziny równocześnie korzysta z opieki tego samego żłobka.

 – Mając na względzie nowe świadczenia finansowe wypłacane przez ZUS z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 oraz proponowane wyżej częściowe zwolnienie z ponoszenia opłat dla rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej/świadczeniami rodzinnymi, brak jest już uzasadnienia do utrzymywania całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt w żłobku dla rodzin objętych świadczeniami z pomocy społecznej/świadczeniami rodzinnymi, brak jest już uzasadnienia do utrzymywania całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt w żłobku rodzin posiadających Krakowską Kartę Rodzinną – wskazuje Jacek Majchrowski

Świadczenia o których wspomina Jacek Majchrowski to nowy katalog świadczeń, który od roku  2022  pobierają rodzice  dzieci „w wieku żłobkowym”  przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów opieki nad tymi dziećmi. Rodzice, w zależności od liczby i wieku dzieci w rodzinie, otrzymują na każde dziecko „w wieku żłobkowym” dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna, zwane dalej „dofinansowaniem do żłobka” albo rodzinny kapitał opiekuńczy, zwany dalej „kapitałem”. Dofinansowanie do żłobka i kapitał wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „ZUS”, przy czym dofinansowanie do żłobka wypłacane jest bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, a kapitał rodzicowi. Na każde dziecko, w tym samym czasie, można otrzymywać wyłącznie jedno z tych świadczeń.
Dofinansowanie do żłobka przysługuje na dziecko w przypadku, gdy rodzic nie pobiera na nie kapitału i wynosi 400 zł, nie więcej jednak niż faktyczna wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym albo u dziennego opiekuna.
Podmiot prowadzący instytucję opieki, o kwotę tego dofinansowania, obniża rodzicowi opłatę za pobyt w placówce. Rodzicowi nie wypłaca się ewentualnej różnicy pomiędzy kwotą możliwego maksymalnego dofinansowania do żłobka, a faktyczną opłatą. 
 -W przypadku gdy opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 400 zł i mniej, rodzic nie ponosi opłaty za pobyt dziecka w żłobku, i taka właśnie sytuacja ma i będzie miała nadal miejsce w żłobkach Gminy Miejskiej Kraków, w przypadku rodziców, którzy pobierają to świadczenie – wylicza prezydent. 

Z kolei kapitał przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36 miesiąc życia. Wysokość kapitału jest wyższa niż dofinansowanie do żłobka i wynosi 500 zł albo 1000 zł miesięcznie. Miesięczną wysokość wypłacanego kapitału określa rodzic, przy czym łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.

Według prezydenta „przez cały okres pobytu dziecka w żłobku, rodzic, w zależności od liczby i wieku dzieci, może korzystać z dofinansowania do żłobka albo z kapitału.
 – Wskazać także należy, że świadczenia te przyznawane są niezależnie od dochodów rodziny oraz od dotychczasowych świadczeń pobieranych na dzieci, w tym 500+, świadczeń rodzinnych i dodatków do nich. Świadczenia te nie są także wliczane do dochodu ustalanego na potrzeby świadczeń z pomocy społecznej – podkreśla Jacek Majchrowski.

Prezydent wskazuje, że „przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie spowoduje wzrost dochodów Gminy Miejskiej Kraków. Szacuje się, że roczne dochody wynosić będą ok. 10 mln zł (w 2021 r. dochody wyniosły niespełna 5,2 mln zł)”. To zdaniem prezydenta pozwoli na zwiększenie dopłat do pobytu dziecka w żłobkach prywatnych co ma odciążyć budżety rodzin.

–  Przyjęcie przedmiotowej uchwały i związany z tym wzrost dochodów Gminy Miejskiej Kraków, zwiększy możliwość podniesienia wysokości dotacji miasta Krakowa udzielanej niepublicznym żłobkom, klubom dziecięcym oraz dziennym opiekunom. Planuje się podniesienie podstawowej dotacji do wysokości 3,5 zł za godzinę opieki, co spowoduje, że miesięczna opłata za pobyt każdego dziecka w niepublicznej placówce będzie obniżana o 735 zł – uzasadnia Jacek Majchrowski. (Podobny projekt uchwały o dopłatach do żłobków prywatnych złożyła krakowska Platforma Obywatelska: Większe dopłaty do żłobków prywatnych w Krakowie).

W Krakowie działają 22 żłobki samorządowe i osiem żłobków prowadzonych na zlecenie miasta. Oprócz tego w Krakowie działa około 290 żłobków niepublicznych, w tym także 16 klubów dziecięcych oraz 8 dziennych opiekunów. Ponad 95 proc. wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych jest objętych dotacją miasta. Łącznie to ponad 10 tys. miejsc w żłobkach, z tego 7 tys. to miejsca w żłobkach prywatnych.

(Jarek Strzeboński)

 

Najnowsze

Co w Krakowie