Beczki z niebezpiecznymi odpadami w Krakowie. Wszystko jest w porządku?

Beczki z niebezpiecznymi odpadami (beczki z chromem), znajdujące się przy ul. Półłanki, na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich w Krakowie, są składowane zgodnie z prawem. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez urzędników z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Zostaną jeszcze przeprowadzone szczegółowe badania gleby i odprowadzanych ścieków z tego obszaru.

Kilka dni temu jeden z internautów alarmował w mediach społecznościowych, że na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich w Krakowie (przy ul. Półłanki) składowane są niebezpieczne odpady. Sprawę nagłośnił także radny Łukasz Maślona. Interwencję podjęła policja i inspektorzy ochrony środowiska. Kontrolę poszli także urzędnicy z Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

I okazało się, że beczki z niebezpiecznym i odpadami składowane są zgodnie z prawem. Firma ma pozwolenie na składowanie w tym miejscu takich odpadów, wydane przez marszałka województwa. I co jeszcze ważniejsze – zachowane są warunki składowania niebezpiecznych substancji, określone w decyzji marszałka.

To jednak nie kończy sprawy. Nadal prowadzone będą badania gleby i ścieków. Sprawdzony zostanie także system oczyszczania wód deszczowych. Dopiero po zakończeniu tych kontroli można będzie jednoznacznie stwierdzić, że beczki z niebezpiecznymi odpadami są tak składowane, że nie zagrażają ludziom i środowisku.

(GS)

Oto komunikat Urzędu Miasta Krakowa po kontroli

Informacja dot. odpadów zawierających chrom znajdujących się w beczkach na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich SA. w Krakowie przy ul. Półłanki 80

W związku z zaistniałym problem negatywnego oddziaływania na środowisko mogącego wynikać z działalności Krakowskich Zakładów Garbarskich SA. w Krakowie przy ul. Półłanki 80 – Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przedstawia następujące informacje dotyczące stwierdzonego na terenie zakładu stanu środowiska oraz podejmowanych działań kontrolno – interwencyjnych.

Marszałek Województwa Małopolskiego w dniu 08.02.2013 r., wydał dla Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. decyzję znak: SR-III.7221.4.2013.AC udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Ww. decyzja określa listę rodzajów odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku i wskazuje miejsca i sposób magazynowania tych odpadów. Jednym z odpadów dopuszczonych do wytworzenia są odpady rodzaju: osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 3.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów, odpady te mają charakter odpadów innych niż niebezpieczne.

Zgodnie z ww. decyzją mają być one magazynowane:
• w zamykanych beczkach z tworzyw sztucznych na utwardzonym podłożu obok budynku krat (w przypadku osadu z oczyszczalni chromowej po odwodnieniu),
• luzem na oznakowanej, wydzielonej, wybetonowanej powierzchni (ogrodzonej) z trzech stron metalowymi płytami, ze spadkiem do studzienki kanalizacyjnej ścieków ogólnozakładowych), na terenie Oczyszczalni Ścieków, obok głównego budynku oczyszczalni, przy którym umiejscowiona jest prasa filtracyjna (w przypadku osadu z oczyszczalni zakładowej po odwodnieniu).

W związku z informacjami o przechowywaniu w niewłaściwy sposób odpadów zawierających chrom pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w dniu 20.04.2021 r. przeprowadzili na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. w Krakowie wizję lokalną.

Wstępne ustalenia wykazały, że ww. odpady magazynowane są:
• w zamykanych beczkach z tworzywa sztucznego na utwardzonym podłożu obok budynku krat (w przypadku osadu z oczyszczalni chromowej po odwodnieniu) – dodatkowo beczki zabezpieczone zostały blachą trapezową, a miejsce ogrodzono siatką metalową,
• luzem na wybetonowanej powierzchni ogrodzonej z trzech stron płytami, na terenie Oczyszczalni ścieków (w przypadku osadu z oczyszczalni zakładowej po odwodnieniu).

Magazynowane są zatem zgodnie z warunkami określonymi w powyżej przywoływanej decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego.

W omawianej sprawie podjęte zostaną dalsze działania prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, który w dniu 16.04.2021r. rozpoczął pozaplanową kontrolę interwencyjną, w zakresie:
• funkcjonowania systemu oczyszczania wód deszczowych,
• oceny jakości gleby na różnych jej głębokościach w rejonie składowania odpadów garbarskich,
• jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych.

Jak informuje WIOŚ badania pozwolą sprawdzić czy do środowiska nie zostały w latach poprzednich wprowadzane nadmierne ilości chromu. Badania wód opadowych natomiast pozwolą ustalić czy rozlewiska na terenie zakładu wpływają na jakość wód powierzchniowych.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie