Można się starać o mieszkanie w TBS. Ale wolnych lokali jest mało

Od 1 października 2022 r. do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o przyznanie mieszkania w zasobach Budownictwa Społecznego w Krakowie. Na chętnych czeka tylko 20-30 wolnych lokali mieszkalnych.

Uprawnionymi do starania się o wynajem lokalu z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego są osoby spełniające kryteria:
-Niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumiane jako nieposiadanie jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub innej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, stanowiących podstawę do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.
-Dochodowe.
Za dochód kwalifikujący do zawarcia umowy najmu lokalu w TBS uważa się średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekraczający kwoty:
-Gospodarstwo jednoosobowe, (200 % najniższej emerytury) tj. 2.676,88 zł;
-Gospodarstwo dwuosobowe, (175 % najniższej emerytury) tj. 2.342,27 zł;
-Gospodarstwo wieloosobowe (150% najniższej emerytury) tj. 2.007,66 zł.

Gmina Miejska Kraków w ramach umów o partycypację w kosztach budowy lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego nabyła prawo do kierowania wytypowanych osób do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych. W ramach ww. umów w latach 1998-2004 wybudowano 933 lokale mieszkalne.
Aktualnie gmina wynajmuje wyłącznie lokale pozyskane z tzw. naturalnego ruchu ludności (tj. lokale opuszczone przez byłego najemcę wskutek np. rozwiązania umowy, zgonu, eksmisji). Rokrocznie Gmina pozyskuje z tzw. naturalnego ruchu ludności około 20-30 lokali mieszkalnych, w stosunku do których dysponuje prawem kierowania osób do zawarcia umów najmu lokali.

Lokale mieszkalne w TBS są wynajmowane wyłącznie na podstawie umów najmu zawartych na czas nieokreślony. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłacenie przez osoby kierowane kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w TBS nie może być wyższa w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu.

Wymagane dokumenty (usługa ML-13)

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie