Czterech kandydatów na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czworo prorektorów stanie do wyścigu o fotel rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z uwagi na limit wieku o reelekcję nie może się ubiegać obecny sternik uczelni prof. Jacek Popiel.

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu 4 kwietnia br. wskazała kandydatów na stanowisko rektora UJ na kadencję 2024-2028. Następcę profesora Jacka Popiela poznamy za 3 tygodnie. Wcześniej profesorowie ubiegający się o to stanowisko wezmą udział w debacie z przedstawicielami społeczności akademickiej najstarszej polskiej uczelni.

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przesunęła limit wieku kandydatów na rektorów z 67 do 70 lat. O najważniejsze stanowisko na uczelni mogą się ubiegać osoby, które nie przekroczą tej granicy do momentu rozpoczęcia kadencji. Prof. Jacek Popiel, stojący obecnie na czele Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodził się 1 sierpnia 1954 roku. Oznacza to, że 70 lat skończy dokładnie miesiąc przed inauguracją kolejnej kadencji. Nie może w związku z tym ponownie wystartować w wyścigu o fotel rektora.

O tym, kto zostanie jego następcą, dowiemy się 25 kwietnia. Zgodnie z § 29 ust. 4 Statutu UJ to Rada Uczelni wskazuje kandydatów na rektora po uzyskaniu opinii Senatu UJ. Po przedstawieniu swoich kandydatur i odbyciu indywidualnych rozmów ze wszystkimi osobami zgłoszonymi przez grupy elektorów do Uczelnianej Komisji Wyborczej Rada Uczelni podjęła uchwały, zgodnie z którymi na kandydatów wskazuje:

Prof. Armen Edigarian od 2016 roku jest prorektorem ds. dydaktyki. Wcześniej był dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki oraz dyrektorem Instytutu Matematyki UJ. Z tym ostatnim związany jest od początku swojej naukowej kariery, kiedy zaraz po studiach został asystentem w tej jednostce. Utworzył i przez 13 lat kierował tam Zakładem Matematyki Finansowej. Specjalizuje się w analizie zespolonej i matematyce finansowej.

Prof. Tomasz Grodzicki jest od 2016 roku prorektorem ds. Collegium Medicum. Wcześniej przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz (od 2005 do 2008) prodziekanem tej jednostki. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii. Kieruje Katedrą Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM (od 2001), pełni też funkcję ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego.

Prof. Piotr Jedynak w tej kadencji pełni funkcję prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej. Z Uniwersytetem Jagiellońskim związał się po obronie doktoratu w 1998 roku. Został zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, którego pracownikiem jest do dziś. Był m.in. dziekanem tego wydziału (2016–2020), dyrektorem Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania (2012–2016), kieruje Zakładem Znormalizowanych Systemów Zarządzania (od 2010). Zajmuje się takimi zagadnieniami, jak: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

Prof. Dorota Malec jest prorektorką ds. współpracy międzynarodowej, w poprzedniej kadencji była prorektorką ds. rozwoju. Od 1985 roku związana jest z Wydziałem Prawa i Administracji UJ. Kieruje Katedrą Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego (od 2020). W orbicie jej zainteresowań naukowych są: ewolucja i dzieje organów ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich XIX–XX w., sądownictwo administracyjne, kodyfikacja prawa, historia ustroju państwowego i administracji XIX–XX w.

Patrycja Bliska 

 

Najnowsze

Co w Krakowie