Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI

Od lat Wodociągi Miasta Krakowa realizują programy inwestycyjne o bezprecedensowej skali i zakresie. Systematycznie prowadzona modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej  i kanalizacyjnej wpływa w istotny sposób na dynamiczny rozwój Krakowa.  Dzięki temu podnosi się komfort życia mieszkańców miasta i otaczającego ich środowiska. Od 2002 roku wydano tylko na ten cel ponad 3 miliardy zł. Nakłady na inwestycje to 2,1 mld zł., a nakłady na remonty to 1 mld złotych. Wartość zrealizowanych dotychczas projektów unijnych to 1,1 mld zł.

W 2017 roku Wodociągi Miasta Krakowa pozyskały dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu Gospodarka wodnościekowa w KrakowieEtap VI”. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ponad 70,4 mln zł. (z VAT), z czego maksymalna wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to prawie 36,6 mln zł. (netto). Wkład Spółki wynosi 20,8 mln zł. (netto).

Projekt Gospodarka wodnościekowa w KrakowieEtap VI” stanowi kontynuację rozbudowy i modernizacji miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach etapu VI zostanie wykonany remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni ścieków Kujawy. Kolektor ciągnie się wzdłuż ul. Dymarek i w rejonie ul. Jeżynowej do ul. Igołomskiej.

W ramach projektu Gospodarka wodnościekowa w KrakowieEtap VI” powstanie łącznie 9,33 km nowej sieci kanalizacyjnej. Modernizacją i remontami objętych zostanie ponad 2,71 km sieci kanalizacyjnej oraz 5,73 km sieci wodociągowej. Projekt zakłada również modernizację węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu na terenie oczyszczalni ścieków Kujawy.

Dotychczas wykonano remont magistral wodociągowych – magistrala od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej, magistrala ul. Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka oraz magistrala wodociągowa w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej”. Realizacja projektu potrwa do końca września 2020 r.

Podsumowując, celem realizacji projektu Gospodarka wodnościekowa w KrakowieEtap VIjest wyposażenie obszarów miasta w nową sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, poprawa stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych, maksymalizacja produkcji biogazu oraz optymalizacja procesu oczyszczania ścieków.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zobacz także