Jacek Majchrowski odkrył karty! Znamy zastępców prezydenta Krakowa

Andrzej Kulig zajmie się polityką społeczną i komunalną, Jerzy Muzyk – zrównoważonym rozwojem, Bogusław Kośmider będzie nadzorował obsługę mieszkańców, a Anna Korfel-Jasińska pion edukacji i sportu. Właśnie na takich zastępców postawił prezydent Jacek Majchrowski.

Kulig, Muzyk i Korfel-Jasińska otrzymali powołania z dniem 22 listopada. Z kolei Kośmider z dniem 6 grudnia, co jest związane z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności, m. in. zrzeczeniem się mandatu radnego.

„Nadal trwają prace nad szczegółową strukturą magistratu. Prezydent wspólnie z szefami nowych pionów planują w niektórych przypadkach łączenie, dzielenie lub likwidowanie obecnych wydziałów” – informuje magistrat.

Ostateczną strukturę poznamy w połowie grudnia. Do tego czasu zostaną przygotowane niezbędne zarządzenia prezydenta oraz pełnomocnictwa dla osób pełniących funkcje kierownicze.

A oto sylwetki powołanych wiceprezydentów:

Andrzej Kulig – I zastępca ds. polityki społecznej i komunalnej będzie się zajmował kreowaniem i realizację szeroko pojmowanej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, rodziną, młodzieżą oraz ochroną zdrowia. Do zadań I zastępcy prezydenta będą należały także zagadnienia związane z kontaktami ze organizacjami pozarządowymi, konsultacjami społecznymi, inicjatywami społecznymi oraz budżet obywatelski. W tym pionie znajdzie się także nadzór nad wykonaniem inwestycji oraz wydziałami i spółkami wykonującymi zadania z zakresu gospodarki komunalnej.

fot. Bogusław Świerzowski, krakow.pl

Andrzej Kulig (ur. 1963 r.) jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr. hab. prawa konstytucyjnego, autorem licznych publikacji naukowych. W latach 1996-1998 pełnił funkcję dyrektora gabinetu wojewody krakowskiego a następnie w latach 1998-2002 dyrektora Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

W Urzędzie Miasta Krakowa pracował w latach 2002-2004 na stanowisku dyrektora magistratu. Od 2005 do 2014 r. był zatrudniony na stanowisku dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W okresie od lutego do września 2015 r. pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej. W październiku 2015 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta.

Jerzy Muzyk – II zastępca ds. zrównoważonego rozwoju będzie nadzorował wydziały odpowiadające za zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni miasta czyli geodezję, architekturę, planowanie przestrzenne, urbanistykę oraz zieleń. W tym pionie znajdą się także wydziały zajmujące się ochroną środowiska oraz jakością powietrza. II zastępca będzie także zajmował się sprawami rozwoju przedsiębiorczości, w tym rozwojem start-up’ów oraz planowaniem i monitorowaniem inwestycji.

Jerzy Muzyk (ur. 1963 r.) jest prawnikiem z aplikacją sędziowską, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiada wieloletnie doświadczenie w branży. Zna również specyfikę pracy w samorządzie gminnym. Od 1990 r. współtworzył kolegium odwoławcze przy sejmiku samorządowym województwa krakowskiego. W późniejszych latach zajmował się branżą ubezpieczeniową, m.in. kierował oddziałem firmy Warta w Krakowie. W latach 2003-2005 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. W późniejszych latach prowadził kancelarię radcy prawnego. Jerzy Muzyk wchodzi w skład prezydium stałego Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Od sierpnia 2018 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta ds. rozwoju miasta.

Bogusław Kośmider – III zastępca ds. obsługi mieszkańców będzie nadzorował wydziały związane z obsługą krakowian w takich dziedzinach jak mieszkalnictwo, urząd pracy, sprawy administracyjne, stanu cywilnego, czy związane z ewidencją i rejestracją pojazdów.

fot. Jan Lorek

Bogusław Kośmider (ur. 1959 r.) jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej na wydziale elektrotechniki, elektroniki i automatyki. Podjął również studia podyplomowe z bankowości i finansów oraz marketingu i zarządzania. Posiada doświadczenie pracy w radach nadzorczych spółek komunalnych Skarbu Państwa, w spółkach prywatnych i spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, sektorze bankowym. Jest wieloletnim radnym miasta.

Od 2010 r., przez dwie kadencje samorządu, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Do swoich najważniejszych osiągnięć nowy zastępca zalicza projekt utworzenia Krakowskiego Holdingu Komunalnego, który okazał się wielkim sukcesem finansowym miasta.

Anna Korfel-Jasińska – IV zastępca ds. edukacji i sportu będzie nadzorowała wydział edukacji oraz jednostki oświatowe i wydział sportu.

Anna Korfel-Jasińska (ur. 1971 r.), magister pedagogiki, ukończyła studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy samorządowej oraz bogatą wiedzę  zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z obszaru oświaty oraz funkcjonowania samorządu, gwarantującą wysoki poziom merytoryczny realizowanych zadań. Podczas pracy w Urzędzie Miasta Krakowa od maja 1997 r. przeszła wszystkie szczeble stanowisk urzędniczych począwszy od zatrudnienia na stanowisku referenta, podinspektora, inspektora i kierownika referatu do stanowiska zastępcy dyrektora i dyrektora Wydziału Edukacji UMK. Przez cztery lata reprezentowała Miasto Kraków w komisjach edukacji Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich.

Pion prezydenta Jacka Majchrowskiego zostanie uzupełniony o kulturę.

 

Najnowsze

Co w Krakowie