Jest umowa na kolejny odcinek drogi S7 z Krakowa w kierunku Warszawy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła umowę na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów o długości 18,7 km. Wartość kontraktu to ponad 752,9 mln zł.

S7 to droga, która połączy północ i południe Polski, a jednocześnie arteria komunikacyjna niesłychanie ważna dla województwa małopolskiego i jego mieszkańców. Dzisiejsza umowa to dowód na to, że dotrzymujemy słowa i sukcesywnie kierujemy do realizacji bardzo potrzebne i długo oczekiwane odcinki dróg- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
 
Rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy były możliwe dzięki zwiększeniu środków na tę inwestycję o 68 mln zł przez ministra infrastruktury. W ciągu tygodnia wykonawcy, firmie INTERCOR, zostanie przekazany plac budowy. Dla inwestycji została już wydana przez Wojewodę Małopolskiego zgoda na realizację.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas) na odcinku Moczydło – węzeł Miechów, o długości ok. 18,7 km. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji ekologicznej i dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów przy jezdni z ruchem w kierunku Kielc oraz  MOP Małoszów w kierunku Krakowa.  
 
Na granicy Małoszowa i Giebułtowa w gminie Książ Wielki powstanie najdłuższa na tym odcinku estakada (ponad 600 m), która będzie pełniła także funkcję przejścia dla zwierząt.  
 
Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg, powstaną drogi dojazdowe obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną: 
• przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną drogi i zjazdami,  
• chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe, 
• system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska),  
• ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe, 
• sieci elektroenergetyczne i wodociągowe. 

W ramach zadania zaplanowano budowę ekranów akustycznych, siedmiu przejść dla zwierząt: dwóch górnych dla dużych zwierząt i pięciu dolnych dla małych, średnich i dużych oraz przejście dolne dla płazów. Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach i w separatorach. Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych. Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. Cała droga zostanie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.  
 
Termin realizacji robót  
Zgodnie z zapisami w umowie prace projektowe i roboty, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło – węzeł Miechów, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem będą wliczane okresy zimowe. 

S7 od granicy z województwem świętokrzyskim do Krakowa 

Odcinek S7 Moczydło – Miechów jest częścią 55,6-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:  
• Moczydło – Miechów, dł. 18,7 km 
• Miechów – Szczepanowice, dł. 5,3 km 
• Szczepanowice – Widoma, dł. 13,1 km 
• Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), dł. 18,3 km 
Droga ekspresowa S7 będzie jednocześnie stanowić obwodnice dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. 

Od decyzji środowiskowej, wydanej dla 5-kilometrowego odcinka Miechów – Szczepanowice, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odwołało się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Ochrony Krajobrazu Poradowa. Procedura odwoławcza nie jest jeszcze zakończona. 
 
Na odcinku S7 Szczepanowice – Widoma prace rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. i trwały bez większych przerw w okresie zimowym. Zaawansowanie prac na tym odcinku S7 wynosi ponad 27% w zakresie robót mostowych i ponad 24% w ramach robót drogowych. Wykonywane są wykopy, wymieniane słabonośne grunty i wznoszone nasypy. Na obiektach mostowych betonowane i zasypywane gruntem są fundamenty podpór i przyczółków oraz wykonywane są zbrojenia i betonowanie filarów.  Zakończenie inwestycji planowane jest w 2021 r. 
 
Dla odcinka S7 Widoma – Kraków w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
 
Droga ekspresowa S7 od granicy pomiędzy województwami świętokrzyskim i małopolskim do Krakowa jest częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77, przebiegającej od Gdańska przez Warszawę do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne. 

GS

Najnowsze

Co w Krakowie