Kiedy dwa największe krakowskie szpitale: Żeromskiego i Narutowicza będą miały nowych dyrektorów?

Z dniem 30 września kończą się umowy cywilnoprawne z dyrektorami dwóch największych krakowskich szpitali, Jerzym Fridrigerem ze szpitala i Renatą Godyń-Swędzioł ze szpitala im. G. Narutowicza ale konkursy na ich następców dopiero się rozpoczęły.

Całą procedurę konkursową dotyczącą wyboru dyrektora szpitala, rozpoczyna powołanie komisji konkursowej. Dalej wybór nowego dyrektora przebiega według harmonogramu wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, z zachowaniem kolejnych czynności. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3, ogłoszenie o konkursie następuje w terminie 2 miesięcy od  dnia wszczęcia postępowania konkursowego (tj. powołania komisji konkursowych).

W związku w powyższym zapytaliśmy dlaczego nie rozpoczęto konkursów odpowiednio wcześnie tak by wraz z zakończeniem pracy przez obecnych dyrektorów ich miejsce zajęli nowi, wybrani na 6 letnie kadencje?

– „W związku z odwołaniem 1 lipca br.  stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski związanego z Covid-19, Gmina Miejska Kraków podjęła działania mające na celu wyłonienie dyrektorów dwóch jednostek w drodze ogłoszenia konkursów na wskazane stanowisko. Czynności zmierzające do ustalenia składów komisji konkursowych, zbiegły się w czasie z letnim sezonem urlopowym i czasową nieobecnością zarówno przedstawicieli podmiotu tworzącego i przedstawicieli podmiotów zewnętrznych, co w znacznym stopniu utrudniało realizację zadań. Okres wakacyjny wydłużył prowadzenie czynności związanych z ustaleniem składów komisji konkursowych, w tym uzyskaniem wymaganych zgód na włączenie do składów ww. komisji, wykonaniem innych zadań wymagających obecności przewodniczącego komisji oraz zwołaniem posiedzeń i formalnym rozpoczęciem prac”– czytamy w odpowiedzi przesłanej z biura prasowego urzędu miasta.

W dalszej części odpowiedzi wskazano, że urząd nie miał wpływu na absencje urlopowe poszczególnych osób, proponowanych do składów komisji. W skład komisji wchodzą zarówno przedstawicie podmiotu tworzącego (szpitali), w tym przynajmniej jeden lekarz, jak również przedstawiciele rady społecznej szpitala oraz rektora państwowej uczelni wyższej (w przypadku Szpitala im.G. Narutowicza). – „Na podstawie par. 11  rozporządzenia Ministra Zdrowia z  6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, komisja konkursowa może prowadzić prace jeśli w posiedzeniach bierze udział co najmniej połowa liczby powołanych w skład komisji, w tym jej przewodniczący” – wyjaśniło nam biuro prasowe urzędu miasta. Jednocześnie podkreślając, że urząd miasta był odpowiednio wcześnie przygotowany na przeprowadzanie procedur konkursowych.

Komisje konkursowe do wyboru kandydatów na stanowiska dyrektorów szpitali, powołano w drodze stosownych zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa z 29 sierpnia 2023 r. nr 2475/2023 dla szpitala im. S. Żeromskiego oraz nr 2474/2023 dla szpitala im. G. Narutowicza.

Wynika z tego, że nowych dyrektorów nie da się wybrać do końca września. I co dalej?

– „W związku z tym, dla zapewnienia ciągłości zarządzania podmiotem leczniczym, podmiot tworzący w trybie art. 46 ust 3a ustawy o działalności leczniczej, od dnia nieobsadzenia stanowiska dyrektora wyznaczy do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców lub innego pracownika, spełniającego warunki określone w ustawie, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy liczony od dnia nieobsadzenia stanowiska kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą”– uspokojono nas w  przesłanej odpowiedzi.

Zgodnie z art. 46 ust 3a ustawy o działalności leczniczej wyznaczenie do pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego nie może być dłuższe niż na okres 6 miesięcy. W  zarządzeniach Prezydenta Miasta Krakowa z 29 sierpnia 2023 r.: nr 2475/2023 (dla Szpitala im. S. Żeromskiego) oraz nr 2474/2023 (dla Szpitala im. G. Narutowicza) w sprawie powołania komisji konkursowych, określono w § 2, że: „Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie w sposób umożliwiający obsadzenie stanowiska kierownika (dyrektora) podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 1, w terminie do 31 grudnia 2023 roku.”

Zapytaliśmy kto będzie pełnił obowiązki dyrektorów dwóch największych szpitali do czasu rozstrzygnięcia konkursów? – „Odnosząc się do kwestii podania nazwisk osób, które będą pełnić obowiązki dyrektorów szpitali miejskich tj. Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie oraz Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, to decyzja zostanie podjęta do końca września, w sposób zapewniający zachowanie ciągłości zarządzania tymi placówkami” – usłyszeliśmy od urzędników.

Krknews.pl nieoficjalnie dowiedział się w urzędzie miasta, że propozycję pełnienia tych funkcji do końca tego roku otrzymali dotychczasowi dyrektorzy.

Marek Adamski

Najnowsze

Co w Krakowie