Kobiety zarabiają mniej lub… wcale nie pracują

Musisz przeczytać

Są lepiej wykształcone, chętniej biorą udział w szkoleniach i podnoszą swoje kwalifikacje, a mimo to pozostają bez pracy! Mimo wielu akcji społecznych kobiety ciągle mają znacznie trudniej znaleźć pracę niż mężczyźni – wynika z danych urzędów pracy. W samej Małopolsce na bezrobociu zarejestrowanych jest 66 pań. To ponad połowa wszystkich bezrobotnych, których jest 125 tysięcy.

– Głównymi przyczynami braku aktywności zawodowej u kobiet są macierzyństwo i opieka nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi (np. rodzicami), wyższy niż w przypadku mężczyzn udział w edukacji, w szczególności na poziomie uczelni wyższych, czego konsekwencją jest późniejszy start na rynek pracy – wyliczają analitycy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Panowie mają większe pole do popisu

Kobiety również wcześniej przechodzą na emeryturę i świadczenia przedemerytalne. Zgodnie z wynikami Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale 2015 r. bez pracy było 6,5% aktywnych zawodowo kobiet i 6,4% mężczyzn.

– Najważniejsze czynniki decydujące o takim stanie rzeczy to struktura zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki oraz struktura bezrobotnych ze względu na czas pozostawania bez pracy – komentuje Jacek Pająk dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W Małopolsce w 2014 r. 34,9% pracujących mężczyzn było zatrudnionych w przemyśle i budownictwie, natomiast w sektorze usług – 45,4%. Struktura zatrudnienia kobiet wyglądała odmiennie: w przemyśle i budownictwie pracowało 11,5%, a w usługach – 65,9%. Przemysł reaguje na zmiany koniunktury szybciej niż usługi.

Kobiety zarabiają połowę mniej

W Polsce utrzymuje się silny, uwarunkowany kulturowo podział na tzw. zawody kobiece i męskie. Jest on również widoczny w Małopolsce. Najbardziej zmaskulinizowanymi obszarami kształcenia w małopolskich zasadniczych szkołach zawodowych i technikach są kierunki mechaniczny i górniczo-hutniczy, elektryczno-elektroniczny i budowlany. We wszystkich pozostałych przypadkach wśród absolwentów szkół zawodowych przeważają kobiety. Najbardziej sfeminizowane są branże administracyjno-usługowa i medyczno-społeczna.

Zarobki absolwentów i absolwentek szkół zawodowych w Małopolsce znacząco się różnią. Przeciętne zarobki netto absolwentek techników i zawodówek są bliskie płacy minimalnej, podczas gdy dla mężczyzn jest to o ponad połowę więcej. Wielkość różnicy w zarobkach jest zależna od formy zatrudnienia. Najwyższymi zarobkami cieszyć się mogą osoby pracujące na własny rachunek (własna firma), jednocześnie w tej właśnie grupie występuje największa – ponad dwukrotna – różnica pomiędzy kobietami (ponad 1600 zł) i mężczyznami (ponad 3 600 zł). Najmniejsza wystąpiła w przypadku osób pomagających w rodzinnej firmie

Kobiety chcą się szkolić

Podobnie jak w przypadku szkolnictwa zawodowego również wśród absolwentów szkół wyższych występuje silna polaryzacja na kierunki kobiece i męskie. Najbardziej sfeminizowaną grupą studiów są kierunki z zakresu opieki społecznej, medyczne, pedagogiczne, dziennikarstwa i informacji, usług dla ludności, humanistyczne, biologiczne i społeczne (od 70 do 90 procent udziału kobiet). Z kolei najmniejszy odsetek absolwentek notujemy na studiach inżynieryjno-technicznych, z zakresu usług transportowych i informatycznych (od 10 do 24 procent udziału kobiet).

Zgodnie z wynikami ogólnopolskich badań nad aktywnością szkoleniową Polek i Polaków, kobiety częściej biorą udział w kształceniu osób dorosłych. Na poziom uczestnictwa w szkoleniach wpływ mają czynniki takie jak aktywność na rynku pracy, wiek oraz płeć. Po ich uwzględnieniu okazuje się, iż grupą najczęściej kształcącą się są pracujące kobiety, spośród których w nieobowiązkowych szkoleniach i kursach uczestniczy ponad 20%. W przypadku mężczyzn sytuacja wygląda podobnie z tym, że po 45. roku życia ich aktywność szkoleniowa gwałtownie spada, podczas gdy w przypadku kobiet pozostaje na podobnym co wcześniej poziomie.

Wśród osób bezrobotnych sytuacja jest inna: do 45. roku życia kobiety kształcą się częściej niż mężczyźni, natomiast w starszych grupach wiekowych jest odwrotnie. Podobnie jak w przypadku osób pracujących różnica między kobietami a mężczyznami może wynikać ze specyfiki potrzeb szkoleniowych w zawodach, w których pracują kobiety, w porównaniu z tymi częściej wykonywanymi przez mężczyzn.

(ip)

fot. Evil Erin via Foter.com

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca