Będzie nowy dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Kadencja obecnego dyrektora Antoniego Bartosza kończy się 28 listopada 2022 roku. Nazwisko nowego szefa Muzeum Etnograficznego będzie znane we wrześniu.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa w składzie: trzech przedstawicieli organizatora, dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dwóch przedstawicieli załogi muzeum, dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez muzeum, dwóch przedstawicieli Rady Muzeum przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Ofertę zawierającą wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 9 września 2022 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (ul. Racławicka 56 w Krakowie) lub przesłać na adres: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz te dotyczące wymagań dostępne na stronie internetowej BIP pod adresem bip.malopolska.pl.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie