Krakowski Sąd postanowił odrzucić skargę spółki Kraków 5020 na uchwałę o jej likwidacji

Spółka Kraków 5020 właściciel marki Play Kraków (Hello Kraków) zaskarżyła uchwałę nr CIX/2965/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rozwiązania spółki Kraków 5020.

Wskazując swój interes prawny spółka Kraków 5020 podkreśliła, że na skutek podjęcia uchwały wystąpiły negatywne skutki w sferze jej bytu prawnego oraz w sferze działania organów spółki przez co doszło w sposób bezpośredni do naruszenia ustawowo chronionych jej praw. W konsekwencji spółka Kraków 5020 z chwilą wykreślenia z rejestru osoby prawnej utraciła swój byt prawny i związane z tym prawa majątkowe, a także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Spółka Kraków 5020 podkreśliła, że uchwała Rady Miasta podjęta bez zgody Prezydenta Miasta Krakowa pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników spółki decyduje władczo o jej rozwiązaniu, przez co godzi również w interes rozumiany jako prawo do decydowania o jej sprawach przez organy korporacyjne spółki.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik strony przeciwnej adwokat Michał Banszel, wniósł o odrzucenie skargi podnosząc brak interesu prawnego strony skarżącej. Wskazał, że uchwała została podjęta w zakresie uprawnień zastrzeżonych do kompetencji Rady Miasta Krakowa, nie wkraczając jednocześnie w zakres uprawnień zastrzeżonych dla Prezydenta Miasta Krakowa, który w wykonaniu tej uchwały jako organ spółki podejmie uchwałę o jej rozwiązaniu. Rozwiązanie spółki nastąpi poprzez likwidację, a likwidacja spowoduje wykreślenie strony skarżącej z rejestru wtedy też dopiero nastąpi utrata bytu prawnego przez stronę skarżącą – argumentował.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę spółki Kraków 5020. Sąd uznał, że strona skarżąca nie ma interesu prawnego w rozumieniu przepisów ustawy o samorządzie gminnym do wniesienia skargi.

Sąd uznał rację pełnomocnika strony przeciwnej, że zaskarżona uchwała co najwyżej naruszała interes faktyczny samej spółki czy też osób pełniących w niej funkcje zarządcze i nie mogła stanowić podstawy wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców. Do tego niezbędna byłaby uchwała organu spółki a funkcję zgromadzenia wspólników pełni w rozpatrywanej sprawie Prezydent Miasta Krakowa. To dopiero podjęta w wykonaniu zaskarżonej uchwały – uchwała Prezydenta Miasta Krakowa – mogłaby być zaskarżona przez pozostałe organy spółki Kraków 5020.

WSA w Krakowie wskazał, że spółka Kraków 5020 powinna wykazać, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy zaskarżoną uchwałą a własną, indywidualną i prawnie gwarantowaną sytuacją i to nie tylko sytuacją faktyczną. Przy czym związek ten powinien istnieć w chwili wejścia w życie zaskarżonej uchwały i powodować następstwo w postaci pozbawienia konkretnych uprawnień lub nałożenia obowiązków, mających oparcie w przepisach prawa materialnego. Sama tylko okoliczność, że spółka Kraków 5020 jest zainteresowania przeciwdziałaniem wykonaniu zaskarżonej uchwały nie może być traktowane jako podstawa do uznania, że naruszony został jej interes prawny. Należy bowiem odróżnić interes prawny od interesu faktycznego. Sąd podkreślił, że nawet ewentualna sprzeczność zaskarżonej uchwały z przepisami rangi ustawowej nie daje legitymacji do wniesienia skargi na podstawie ustawy o samorządzie gminnym jeżeli uchwała ta nie narusza prawem chronionego interesu prawnego lub uprawnienia strony skarżącej.

Sąd nie rozpatrywał więc w ogóle w wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały ponieważ wniosek ten nadaje się do rozpatrzenia jeżeli skarga zostanie skutecznie wniesiona.

Marek Adamski

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie