Małopolski Kurator: Szkoły mają być wolne od polityki

Koniec z polityczną agitką w klasach i szkolnych korytarzach. Koniec z zachęcaniem do udziału w manifestacjach politycznych. Małopolski Kurator Oświaty apeluje o wyrzucenie polityki ze szkół.

Oto pełna treść apelu wystosowana do dyrektorów.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

W związku z docierającymi do Kuratorium informacjami o próbach wykorzystywania społeczności szkolnej do działań o charakterze politycznym przez różne partie i organizacje polityczne, ostatnio wyrażającym się w zachęcaniu do udziału w manifestacjach politycznych, wykorzystywaniu systemu oświaty do kolportowania informacji o takich manifestacjach oraz organizowania ich przebiegu, pragnę przypomnieć Państwu, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym.

Ponownie przypominam, że zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943 ze zm.), w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Jak podnosi się w doktrynie, zakaz działalności partii i organizacji politycznych w szkole (placówce) jest zakazem bezwzględnym. Nie może on być uchylony – w ogóle i pod żadnym pretekstem – za zgodą dyrektora szkoły wydaną w trybie art. 56 ust. 2. Szkoła (tak jak i zakład pracy) ma być w demokratycznym państwie prawnym instytucją światopoglądowo i politycznie neutralną. Nie znaczy to, że nie jest możliwe przekazywanie uczniom wiedzy na temat zasad funkcjonowania życia politycznego, powinno się to jednak odbywać tylko w formach przewidzianych i dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego oraz realizowanym programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych prowadzonych przez przygotowanego do tego nauczyciela i w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania ani opcji politycznej (tak: Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. Wyd. VI, publ. LEX 2015).

Działania polegające na wykorzystywaniu instytucji szkoły do kolportowania informacji o manifestacjach politycznych określonych partii czy organizacji politycznych, a wręcz zachęcania do udziału w nich, są nie do zaakceptowania w obowiązującym stanie prawnym.

Podejmowanie takich działań, niezależnie od programu partii czy organizacji, które je inspirują, spotka się ze stanowczym sprzeciwem Małopolskiego Kuratora Oświaty, ze wszystkimi konsekwencjami dla osób odpowiedzialnych. Małopolski Kurator Oświaty ma obowiązek sprawdzać, czy zapisy prawa oświatowego, w tym statutowe są przestrzegane w szkołach.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Zasada apolityczności szkół zobowiązuje w pierwszej kolejności dyrektora, ale także całą społeczność szkoły do stania na straży prawa. Nikt, w tym także organy prowadzące zatrudniające dyrektorów szkół i nauczycieli, nie mają prawa „używać” swoich pracowników do rozgrywek politycznych. Dziś totalna opozycja przybrała formę totalnej arogancji i łamania praw obywatelskich.

Z tych też przyczyn zwracam się do Państwa o monitorowanie sytuacji i przejawianie szczególnej troski o prawidłowość wykonywania misji, jaką ma do spełnienia szkoła tak, aby zapewnić dzieciom możliwość kształcenia w warunkach neutralności politycznej.

Wszystkich Państwa, w razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt.

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

(wm)

fot. Foter.com

Najnowsze

Co w Krakowie