Miasto zaczyna specjalne kontrole. Kary do 5 tys. zł!

Musisz przeczytać

Zaczynają się kontrole szamb oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a przeprowadzą je miejscy urzędnicy oraz Straż Miejska. – Będą sprawdzać, czy właściciele nieruchomości wyposażonych w takie obiekty wywiązują się z obowiązków, jakie nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – podkreślają urzędnicy.

Kontrolowana będzie częstotliwość opróżniania szamb, zawarcie umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami (posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych), transport nieczystości ciekłych na terenie gminy, dowody uiszczania opłat za te usługi oraz dokumenty potwierdzające stan techniczny obiektów.

– Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy, tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie – podkreślają urzędnicy.

Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od omówionych obowiązków właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia. W ramach prowadzonego postępowania, strażnik miejski może nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

jk, krakow.pl

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca