Miesiąc z koronawirusem w Krakowie i Małopolsce. Złe i dobre informacje

Dokładnie miesiąc temu został potwierdzony pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Mamy 420 zakażonych. Pacjent numer jeden niestety zmarł, przegrał długą i trudną walkę z chorobą. Ale pacjentka, o której informowano jako o drugim przypadku zakażenia w Małopolsce, opuściła szpital ze statusem ozdrowieńca.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przygotował raport obrazujący pierwszy miesiąc walki z epidemia w naszym regionie. Oto pełna treść tego raportu.

Statystyki

Aktualnie w Małopolsce mamy 420 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Najmłodsza zakażona osoba ma 8 miesięcy, najstarsza 91 lat. 

Najwięcej zakażonych pochodzi z Krakowa (121 osób), powiatu wielickiego (66 osób) i powiatu bocheńskiego (52 osoby). Największą grupę wśród zakażonych stanowią osoby w przedziale wieku 51-60 lat (91 osób), a także  41-50 lat (88 osób) oraz 61-70 lat (61 osób). Wśród 420 potwierdzonych przypadków jest 192 mężczyzn i 228 kobiet.

Dotychczas z powodu COVID-19 w Małopolsce zmarło 8 osób.

Spora część osób, u których potwierdzono zakażenie, czuła się na tyle dobrze lub nie miała objawów, że aktualnie pozostaje w izolacji. Hospitalizowani przebywają głównie pod opieką Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (132 osoby). Większość z nich jest w dobrym lub stabilnym stanie. Stan 11 osób określa się jako ciężki.

Mamy 6 ozdrowieńców (czyli osób niemających objawów choroby, ale mogących jeszcze zarażać – ozdrowieniec nie jest jeszcze osobą zdrową). Szósta osoba to pacjent, który został wypisany ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wczoraj.

Badania

Do tej pory w Małopolsce wykonano blisko 6600 badań laboratoryjnych.

Koronawirus / fot. Pixabay

Badania w laboratorium w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II rozpoczęto 12 marca. Od 12 marca do 9 kwietnia wykonano tam 2246 badań.

Badania prowadzi też Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W okresie od 18 marca do 9 kwietnia wykonano tam 3291 badań.

262 badania wykonano też w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, natomiast w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie – 734 badania, a w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie – 3.

Działania służb

Straż Pożarna

• Strażacy we wszystkich powiatach województwa małopolskiego są w pełniej gotowości do uruchomienia dodatkowych powierzchni pod badania osób z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem. Przy 18 szpitalach rozstawionych zostało 26 namiotów pełniących funkcję tzw. brudnej izby przyjęć.
• Strażacy na terenie powiatu nowotarskiego wspierają działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w ramach kontroli sanitarnej na granicy polsko-słowackiej. Przypomnijmy, że akcja rozpoczęła się 11 marca 2020 r i do dnia 7 kwietnia skontrolowano łącznie 4295 pojazdów i 5684 osoby.
• Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy niosą pomoc mieszkańcom Małopolski w związku z występującym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Strażacy ściśle współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego oraz placówkami opieki społecznej. Wyznaczają one miejsca, do których pomoc powinna dotrzeć. Wspólnie z pracownikami opieki społecznej strażacy dostarczają żywność i leki osobom objętym pomocą placówek społecznych oraz pozostającym w domowej kwarantannie.
• Strażacy szczególnie zaangażowali się w przekazywanie informacji – komunikatów oraz apeli do mieszkańców o pozostanie w domu. Działania te podejmowane były we wszystkich powiatach.
Strażacy PSP i OSP w Małopolsce do 6 kwietnia 2020 r. podjęli 677 działań pomocowych oraz związanych z przekazywaniem apeli. W działania te zaangażowane było 2498 pojazdów oraz 5988 funkcjonariuszy PSP i druhów OSP.
• Strażacy w Małopolsce do walki z koronawirusem pozyskali środki finansowe m.in. z następujących źródeł: 
– 2,6 mln z rezerwy celowej budżetu państwa,
– 100 000 zł ze środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,
– 125 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
– 200 000 zł z budżetów własnych Komend Powiatowych i Miejskich PSP woj. małopolskiego.
Z pozyskanych środków strażacy zakupili sprzęt (m.in. funigatory, generatory ozonu) i środki ochrony osobistej.
• Dzięki projektowi „Na straży danych – cyfryzacja procesów realizowanych w jednostkach PSP woj. małopolskiego wraz z budową systemu bezpieczeństwa danych” w formule wideokonferencji odbywają się m.in. cykliczne posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

malopolska.uw.gov.pl

Policja

• Małopolscy policjanci aktywnie wspierają służby sanitarne w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Do ich codziennych zadań doszły dodatkowe czynności mające na celu kontrolę przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów związanych wprowadzonych w związku ze stanem epidemii.
• 13 marca br. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został czasowo zawieszony lub ograniczony ruch graniczny. W Małopolsce zostało zamkniętych 11 punktów granicznych ze Słowacją, a ruch pojazdów odbywał się jedynie przez przejście w Chyżnem na którym został przywrócona kontrola graniczna.  Policja wraz z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej oraz Wojskami Obrony Terytorialnej całodobowo pilnowała porządku na wszystkich punktach granicznych.
• Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju Policja zauważyła wzrost aktywności oszustów, którzy podszywali się pod instytucje zaufania publicznego, takie jak banki, urzędy państwowe czy lokalne. Bardzo szybko zareagowano, przeprowadzając poprzez  m.in. media szeroką akcję informacyjną, również na terenie Małopolski.  Równolegle wydział cyberprzestępczości monitorował Internet pod kątem pojawiania się wszelkiego rodzaju fake newsów, które miały za zadanie wprowadzenie dezinformacji społeczeństwa. Wszelkie nieprawdziwe informacje  były natychmiast dementowane .
• Od 15 marca br. wszystkie osoby powracające do kraju były zobowiązane do poddania się kwarantannie. Na kwarantannie pozostają również osoby skierowane na nią decyzją administracyjną, a po zaostrzeniu przepisów obowiązkowej kwarantannie muszą poddać się również ich rodziny. Kontrola respektowania przepisów związanych z odbywaniem kwarantanny (przede wszystkim nieopuszczania miejsca zamieszkania czy miejsca wskazanego  do odbycia kwarantanny) spoczywa na policjantach. Od 25 marca do pomocy funkcjonariuszom dołączyli wojskowi. Codziennie policjanci sprawdzają kilkanaście tysięcy osób w Małopolsce (na 6 kwietnia było to ponad 16 tys. osób). Codziennie też policjanci odnotowują przypadki łamania zasad kwarantanny (od kilkunastu do kilkudziesięciu incydentów) – wobec sprawców naruszeń wyciągane są konsekwencje, tj. nakładane mandaty karne lub wnioski do sądu o ukaranie; powiadamiana jest także Inspekcja Sanitarna, która  może nałożyć na osoby łamiące zasady kwarantanny karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tysięcy zł.
• Od 20 marca ruszył też proces udostępniania aplikacji telefonicznej „Domowa Kwarantann”, która ma za zadanie szybszą komunikację ze służbami i lepszą opiekę nad osobami na kwarantannie. Od początku kwietnia zainstalowanie tej aplikacji na swoim telefonie jest już obowiązkowe. Niemniej jednak policjanci cały czas kontrolują przestrzeganie zasad kwarantanny, przy czym kontrole takie odbywają się aktualnie nawet dwu-, trzykrotnie.
• 31.03.  br.  rozporządzeniem  Rady Ministrów  zostały wprowadzone kolejne ograniczenia  dotyczące życia codziennego Polaków,  a małopolscy policjanci  rozpoczęli kontrolę przestrzegania tych przepisów.  Do wspólnych działań z Policją zostali skierowani strażnicy miejscy i gminni. Podczas patroli  ze strażnikami miejskimi oraz Wojskiem  sprawdzane są miejsca wyłączone z użytkowania oraz miejsca, gdzie może dochodzić do gromadzenia się ludzi. Funkcjonariusze zwracają uwagę na osoby niepełnoletnie, które nie mogą przemieszczać się bez pełnoletniego opiekuna. Kontroli podlega także przestrzeganie ograniczenia funkcjonowania niektórych sklepów oraz punktów usługowych. Policjanci sprawdzają również, czy sklepy  oraz punkty usługowe funkcjonujące  w obecnym okresie przestrzegają przepisów dotyczących liczby wpuszczanych do środka  klientów, a także  zapewnienia klientom rękawiczek. Kontroli podlega też respektowanie przez kupujących „godzin dla seniora”.
• Policjanci ruchu drogowego kontrolują pojazdy publicznego transportu zbiorowego oraz inne pojazdy przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pod kątem przewożonej liczby osób. Dziennie sprawdzeniu poddawanych jest od 100  do 200    busów i autobusów w Małopolsce.
• Wszelkie naruszenia obowiązujących przepisów są karane poprzez nakładanie mandatów lub kierowanie wniosków o ukaranie do sądu. Dodatkowo informowany jest również Sanepid, który nakłada na te osoby kary administracyjne. Od początku działań policja przekazała do Powiatowych Inspektorów Sanitarnych 314 notatek dotyczących łamania przepisów. (na tej podstawie w służbach sanitarnych wydano już 35  decyzji administracyjnych na kwotę 283,5 tys. złotych).
• Monitorowanie kwestii przestrzegania zakazów przemieszczania się, korzystania z zieleńców, a także do monitorowania ewentualnego gromadzenia się osób w większych skupiskach jest dokonywane podczas patroli pieszych i zmotoryzowanych, ale także „z powietrza” poprzez zastosowanie dronów i wykorzystanie policyjnych śmigłowców. Śmigłowiec policyjny wykorzystywany był także do monitorowania sytuacji m.in. w rejonie przejść granicznych w Chyżnem, jak również pozostałych przejść i punktów blokadowych.
• zachowanie się zgodne z obowiązującymi przepisami policjanci apelują za pomocą urządzeń nagłaśniających znajdujących się w radiowozach czy na motorówkach.

Patrole policji, straży miejskiej i wojska / fot. Małopolska Policja Facebook

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Od tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej 15 marca w działania związane z kontrolą ruchu granicznego i ochroną granicy państwowej zaangażowanych zostało prawie 1000 funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze dokonują kontroli granicznej oraz zabezpieczają nieprzerwanie granicę państwową przed jej niezgodnym z przepisami przekroczeniem, pełniąc służbę w kilkunastu patrolach stałych i mobilnych.
Działania KOSG wspierają żołnierze WP i funkcjonariusze innych służb (Policji, PSP, KAS, ITD, SOK).
Granicę polsko-słowacką w Chyżnem (wjazd do Polski) przekroczyło we wskazanym okresie ponad 15,6 tys. osób oraz blisko 15,1 tys. środków transportu.

Najnowsze

Co w Krakowie