Nadciąga rewolucja! Na Kazimierz wjadą tylko pojazdy ekologiczne

Benzyniakiem już się tam nie wybierzesz, o dieselu nie wspominając. Kraków zamierza wprowadzić na Kazimierzu Strefę Czystego Transportu, która pozwoli na wjazd pojazdom elektrycznym, na wodór, napędzanych gazem ziemnym oraz mieszkańcom zameldowanym lub zamieszkałym na Kazimierzu.

To byłaby rewolucja, która uderzyłaby w posiadaczy tradycyjnych pojazdów. Na razie program ma działać pilotażowo, ale co przyniesie?

Szczegóły można przeczytać w komunikacie ZIKiT-u:

Uchwalona przez Sejm ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r., pozwala gminom wydzielać obszary miast, do których będą mogły wjeżdżać tylko pojazdy elektryczne, na wodór, z napędem CNG. Wyodrębniony teren to tzw. Strefa Czystego Transportu. Kraków zgodnie z tą ustawą postanowił przygotować projekt uchwały wprowadzający taką strefę na Kazimierzu.

W myśl ustawy o elektromobilności i paliwach stałych, tworzone strefy miałyby funkcjonować na kształt znanych z miast zachodniej Europy stref ograniczonej emisji komunikacyjnej. Utworzenie Strefy Czystego Transportu „Kazimierz” jest pilotażowe, na podstawie którego będą prowadzone obserwacje i analizy. Wydzielenie tego obszaru zyskało akceptację mieszkańców tego obszaru oraz Urzędu Wojewódzkiego. Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu ma na celu zmniejszenie emisji spalin, a tym samym zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko.

Strefa Czystego Transportu „Kazimierz”: ul. Miodowa na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała na odcinku od ul. św. Wawrzyńca do ul. Miodowej, ul. Meiselsa na odcinku od placu Nowego do ślepego zakończenia za ul. Bożego Ciała, ul. Józefa, ul. Nowa, pl. Nowy, ul. Estery, ul. Warszauera, ul. Kupa, ul. Izaaka, ul. Jakuba, ul. Wąska, Bartosza, plac Bawół, ul. Szeroka, ul. Ciemna, ul. Lewkowa, ul. Na Przejściu.

Granice obszaru zostaną oznaczone znakami. Mieszkańcy Strefy Czystego Transportu będą mogli poruszać się po niej pojazdami (o ile są to pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i są oni ich właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami) bez względu na rodzaj napędu i stosowanego paliwa. Wyznaczenie Strefy Czystego Transportu nie będzie zobowiązywało jej mieszkańców do wymiany pojazdów.

W ustawie wymienione zostały pojazdy, które z mocy ustawą są zwolnione od ograniczenia wjazdu w Strefę Czystego Transportu, są to pojazdy: Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz służb ratowniczych; użytkowane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady Ministrów; zarządów dróg i realizujące zadania na rzecz zarządców dróg; Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną tak stanowi; o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transportu; a także specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego; autobusy zeroemisyjne; autobusy szkolne.

Dodatkowo zostały ustanowione wyłączenia od ograniczeń do wjazdu do strefy dla: rowerów; taksówek; pojazdów (oznaczonych kartą parkingową), którymi kierują osoby niepełnosprawne, posiadający ważną kartę parkingową osoby niepełnosprawnej; pojazdów, które przewożą osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową; pojazdów należących do placówek, przewożących osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki; pojazdów konduktów pogrzebowych uprzednio zgłoszonych Straży Miejskiej Miasta Krakowa; pojazdów orszaków ślubnych uprzednio zgłoszonych Straży Miejskiej Miasta Krakowa; pojazdów służb miejskich, pojazdów pozostających w dyspozycji podmiotów posiadających decyzje na wykorzystanie dróg w sposób szczególny; pojazdów zaopatrzenia w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 16.00 na czas wykonywania czynności załadunku i obsługi technicznej; pojazdów lekarzy, pielęgniarek, położnych posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych; pojazdów zarządcy drogi; pojazdów wyznaczonego operatora.

kj, ZIKiT

zdjęcie tytułowe / fot. Google Maps

Najnowsze

Co w Krakowie