Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu wadowickiego

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, mieszkańcom Powiatu wadowickiego stworzono możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji, a także nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich udzielanych przez radców prawnych i adwokatów. 

Wskazana pomoc prawna może obejmować nie tylko uzyskanie bezpłatnej kompleksowej porady prawnej, ale również wsparcie w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie sądowej lub sporządzenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych bądź ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ oferowana pomoc udzielana jest na etapie przedsądowym, wsparcie w przygotowaniu pism nie dotyczy toczących się już postępowań sądowych, sądowo – administracyjnych oraz postępowań przygotowawczych.

Uprawnieni mogą uzyskać profesjonalną darmową pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych z zakresu większości dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego i karnego.

Mieszkańcy Powiatu wadowickiego mogą korzystać także z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które polega na udzielaniu przez prawników wsparcia dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej i zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Będący adwokatami lub radcami prawnymi doradcy obywatelscy pomagają beneficjentom w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzają wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i udzielają pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszkańcy powiatu wadowickiego mogą także skorzystać z nieodpłatnej mediacji. W ramach tej formy wsparcia osoby uprawnione mogą uzyskać projekt umowy o mediację, wniosku o przeprowadzenie mediacji jak również pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Prawnicy w Punktach udzielą również wszelkich informacji o możliwościach skorzystania z mediacji oraz korzyściach z niej wynikających. Pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu, w Punkcie może zostać również przeprowadzona mediacja, przy czym mediator przeprowadzi ją wyłącznie z inicjatywy osoby uprawnionej.

Adresy i godziny otwarcia punktów:

Andrychów, Rynek 15, Urząd Miejski w Andrychowie, pokój nr 9 (parter).
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Poniedziałek:
godz. 7.30 – godz. 15.30
w godz. 11:30 – godz. 15.30 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Wtorek:
godz. 9.00 – godz. 17.00
w godz. 9.00 – 13.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Środa:
godz. 7.30 – godz. 15.30
w godz. 7.30-11.30 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Czwartek:
godz. 7.30 – godz. 15.30
w godz. 11.30 -15.30 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Piątek:
godz. 7.30 – godz. 15.30
w godz. 11.30-15.30 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Wadowice: ul. Emili i Karola Wojtyłów 4 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach),
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Poniedziałek
Godz. 8.00 – 16.00
Wtorek
Godz. 10.00 – 18.00
Środa
Godz. 8.00 – 16.00
Czwartek
Godz. 10.00 – 18.00
Piątek
Godz. 8.00 – 16.00

Kalwaria Zebrzydowska: al. Jana Pawła II 7, (budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej)
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.
Poniedziałek
godz. 8.00 – 16.00
w godz. 12:00 – 16.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Wtorek
godz. 10.00 – 18.00
w godz. 10.00 – 14.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Środa
godz. 8.00 – 16.00
w godz. 8.00 – 12.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Czwartek
godz. 10.00 – 18.00
w godz. 14:00 – 18.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Piątek
godz. 8.00 – 16.00
w godz. 12:00 – 16.00 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Informacje o aktualnym harmonogramie funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie internetowej Powiatu wadowickiego.

Pomoc w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Jedynym wymogiem uzyskania pomocy pozostaje złożenie w punkcie pisemnego oświadczenia, że uprawniony nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wzór oświadczenia przekazuje osoba świadcząca pomoc, a osoba chcąca uzyskać porady podpisuje go i zostawia w Punkcie.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem podanym do zapisów:
tel. 33 87 34 278.

Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerami telefonu :
– punkt w Andrychowie: 33/ 842-99-12,
– punkt w Wadowicach: 33/ 879-14-14,
– punkt w Kalwarii Zebrzydowskiej: 503-836-346.

Najnowsze

Co w Krakowie