Nowe wybiegi dla psów, problemy z odorem na południu Krakowa i ustanowienie miejskiego ogrodnika. Przed nami sesja Rady Miasta

„Nowe wybiegi dla psów, problemy z odorem na południu Krakowa i ustanowienie miejskiego ogrodnika”, to główne tematy, którymi zajmie się Rada Miasta Krakowa podczas najbliższej sesji. Dodatkowo radni radni zadecydują o losie projektu uchwał: w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz wprowadzenia na terenie miasta Krakowa kompleksowego programu zazieleniania terenów przyszkolnych i przedszkolnych „Betonowe na Zielone”.

11 października, w środę o godz. 10.00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się 119. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazł się projekt rezolucji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad utworzeniem przy samorządach miast instytucji ogrodnika miejskiego.  „Do zadań ogrodnika miejskiego powinna należeć w szczególności: koordynacja działań wszystkich podmiotów zajmujących się zielenią w mieście, tworzenie wspólnej, spójnej wizji opieki nad terenami zielonymi, uzgadnianie zakresu wycinki drzew i krzewów, koordynacja nowych nasadzeń, egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przyrody na obszarach prawnie chronionych znajdujących się w granicach miast takich jak: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, ochrona indywidualnych i gatunkowych form ochrony przyrody, ochrona przyrody miast przed gatunkami inwazyjnymi, współpraca z podmiotami prowadzącymi rodzinne ogrody działkowe, ogrody społeczne, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, organizacjami ekologicznymi oraz innymi instytucjami oddziaływającymi na środowisko przyrodnicze miast” – czytamy w uzasadnieniu rezolucji (projektodawca Grupa Radnych – druk nr 3650- R).

Radnym przedstawiona zostanie informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uciążliwości odorowych występujących na terenie południowo-wschodniej części Krakowa oraz działań podjętych przez powołany do rozwiązania tego problemu zespół zadaniowy (wraz z dyskusją). Zaraz po niej radni w trybie jednego czytania procedować będą projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie rozwiązania problemu uciążliwych odorów w południowo – wschodniej części Krakowa (projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 3644) oraz projekt rezolucji w sprawie uciążliwości odorowej w południowo-wschodnim Krakowie (projekt Klubu Radnych „Kraków dla Mieszkańców” – druk nr 3645-R).

Radni procedować też będą projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Krakowa, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów. Autorzy uchwały wskazują, że na terenie Krakowa jest tylko dziewięć wybiegów dla psów. Radni chcą zapytać mieszkańców, gdzie powinny powstać kolejne, tak by psy mogły się komfortowo poczuć w mieście. Jeśli rada miasta  przegłosuje uchwałę, to w marcu przyszłego roku mieszkańcy Krakowa mogliby wypowiedzieć się na temat tego, gdzie  powinny powstać nowe wybiegi dla psów. (projektodawca Grupa Radnych – druk nr 3649).

W trakcie drugiego czytania radni zadecydują o losie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych osobom fizycznym (projekt klubu Radnych Przyjazny Kraków – druk nr 3640)

Radni procedować też będą projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wprowadzenia na terenie miasta Krakowa kompleksowego programu zazieleniania terenów przyszkolnych i przedszkolnych „Betonowe na Zielone” (projekt grupy radnych – druk nr 3648)

Porządek obrad dostępny jest na stronie www.bip.krakow.pl. Obrady można śledzić online.

Patrycja Bliska 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie