Oczyszczalnia ścieków Płaszów korzysta ze źródeł odnawialnych

Jak korzystać mądrze ze źródeł odnawialnych? Jak ograniczyć niską emisję? To pytania, z którymi mierzy się współczesny świat w dobie zmian klimatycznych i czasów polityki zrównoważonego rozwoju. Szereg działań wdrażanych jest obecnie lub czeka na wprowadzenie w życie. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. od lat inwestują, sięgając po środki z funduszy zagranicznych. Przedsięwzięcie „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3” została dofinansowana w ramach Funduszu EOG i funduszy norweskich.

Wodociągi Miasta Krakowa od lat w swoich działaniach kierują się ochroną środowiska naturalnego, dobrem mieszkańców i miasta. Wiele przedsięwzięć, unowocześnień i modernizacji prowadzonych jest w celu sprostania wyzwaniom stawianym przed współczesnym światem i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Projekt „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3” jest właśnie takim przedsięwzięciem. Inwestycja była prowadzona w Krakowie od lipca 2022 roku do stycznia 2024 roku, obecnie trwa rozliczenie jej ostatecznych kosztów.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a konkretnie w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”. Koszt projektu wynosi 17 935 245,00 zł, a wysokość otrzymanego dofinasowania to 6 561 675,00 zł.

fot. Wodociągi Miasta Krakowa

Bezpośrednim celem tego programu jest budowa lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła.

Obie krakowskie centralne oczyszczalnie ścieków Płaszów i Kujawy produkują energię elektryczną i cieplną. Aby w pełni sprostać wymogom Dyrektywy 2012/27/UE, która zakłada powstanie systemu efektywnego, czyli takiego, który wykorzystuje do produkcji ciepła co najmniej 50% energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepło odpadowe, jak również w 100% ciepło pochodzące z kogeneracji, podjęto odpowiednie działania modernizacyjne. Powstający w oczyszczalni biogaz był dotychczas magazynowany w dwóch zbiornikach każdy o pojemności 2150 m3. Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne, zbiorniki cylindryczne mogły pracować w zakresie od 70% do 100% napełnienia, co ograniczało możliwość wykorzystania produkowanego biogazu. Dzięki wymianie zbiorników cylindrycznych na zbiorniki sferyczne, każdy o pojemności 3080 m3, możliwa jest praca w zakresie od 20% do 100% napełnienia, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie wytwarzanego biogazu.

fot. Wodociągi Miasta Krakowa

Dotychczas na oczyszczalni pracowały dwie jednostki kogeneracyjne o mocach 800 kW. W ramach projektu dobudowano dwa moduły kogeneracyjne, o mocy elektrycznej 800 kW każdy, z niskoemisyjnymi silnikami spalającymi biogaz lub gaz ziemny, które zwiększyły możliwości produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Została także przeprowadzona modernizacja układu elektroenergetycznego oczyszczalni, dzięki której praca wybranych urządzeń jest możliwa bez zasilania z miejskiej sieci elektroenergetycznej. Zainstalowane jednostki kogeneracyjne pokrywają ok. 50% zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną i w 100% zapotrzebowanie na ciepło. Miesięczna produkcja energii elektrycznej z kogeneracji wynosi około 1 000 MWh i 3 600 GJ energii cieplnej, dzięki temu zmniejszamy zakup energii elektrycznej u dostawcy, co pozwala na ograniczenie kosztów. Powstała również zupełnie nowa sieć cieplna wykorzystująca ciepło odpadowe ze Stacji Termicznej Utylizacji Osadów, które ogrzewa punkt zrzutu zanieczyszczeń usuwanych z miejskiego systemu kanalizacyjnego.

Prowadzona na terenie największej krakowskiej oczyszczalni ścieków inwestycja, umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie biogazu powstającego w procesie przeróbki osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, co wpływa na ograniczenie niskiej emisji!

Środki otrzymane od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszu EOG i funduszy norweskich dają możliwości finansowania projektów istotnych z punktu widzenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego.

fot. Wodociągi Miasta Krakowa

***

Fundusze EOG i fundusze norweskie, są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W Polsce są obecne od momentu przystąpienia kraju do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pierwsza edycja tych funduszy dla Polski obejmowała okres od 2004 do 2009 roku. Druga trwała od 2009 do 2014 roku. Obecnie Polska korzysta z trzeciej edycji funduszy, która rozpoczęła się w grudniu 2017 roku i oferuje Polsce 809,3 mln euro na różnorodne projekty. Głównym celem funduszy jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych między państwami-darczyńcami, a beneficjentami.

Fundusze EOG i fundusze norweskie odgrywają kluczową rolę w realizacji europejskich celów związanych z niską emisją i adaptacją do zmian klimatycznych.

W Polsce, ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) finansowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program pozwala na finansowanie inicjatyw związanych z ochroną środowiska, energią odnawialną i efektywnością energetyczną, co przyczynia się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dzięki temu realizowane są projekty w obszarze klimatu, które obejmują działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej, rozwijania zielonej infrastruktury oraz promowania zrównoważonego transportu. Korzystając z tych funduszy Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zrealizowały projekt pod nazwą „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3”.

Najnowsze

Co w Krakowie