Pompownia „Wilga” zwiększa bezpieczeństwo przeciwpowodziowe osiedla Podwawelskiego

W dniu 19 października została podpisana umowa sprzedaży pompowni przeciwpowodziowej „Wilga”, pomiędzy JTL Property Holdings Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, a Wodociągami Miasta Krakowa S.A. Przedmiotem transakcji jest pompownia przy ul. Ludwinowskiej w Krakowie wraz z nieruchomością, na której została zabudowana.

Zawarcie umowy stanowi finalizację wielomiesięcznych negocjacji pomiędzy stronami, z tą chwilą przepompownia została przez inwestora prywatnego przekazana Wodociągom Miasta Krakowa S.A. i rozpoczął się proces zintegrowania urządzenia z miejską infrastrukturą kanalizacyjną.

Warto wspomnieć, że w ostatnich latach spółka Wodociągi Miasta Krakowa na obszarze osiedla Podwawelskiego przeprowadziła kompleksową renowację (przy zastosowaniu technologii bezwykopowych) rurociągów kanalizacyjnych wraz z przyłączami do budynków. Była to pierwsza, przeprowadzona na taką skalę modernizacja, która w istotny sposób polepszyła właściwości hydrauliczne systemu, a co za tym idzie także jego przepustowość. Natomiast doszczelnienie przewodów ograniczyło możliwość infiltracji wód opadowych.
Zakres renowacji obejmował blisko 3.900 metrów bieżących sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych, a jej koszt wyniósł ponad 3.200.000 zł netto.

Kolejnym ważnym etapem przedsięwzięcia, mającego na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia lokalnych podtopień na terenie osiedla Podwawelskiego, była budowa kolektorów odciążających DN 200 – 1000 po stronie ul. Barskiej, w konsekwencji której zwiększono możliwości retencjonowania wody opadowej w systemie kanałowym.
Wykonano nową infrastrukturę kanalizacyjną o łącznej długości ponad 750 metrów bieżących za kwotę netto: 3.100.000 zł.

Niezależnie od realizacji wspomnianych przedsięwzięć, w ramach działań eksploatacyjnych przeprowadzono na obszarze osiedla Podwawelskiego czyszczenie ok. 1.600 metrów bieżących sieci kanalizacyjnej i usunięto ponad 600 ton zalegających w niej osadów. Podstawową funkcję w zakresie odwodnienia rozpatrywanego obszaru, pełni istniejąca infrastruktura kanalizacji ogólnospławnej wraz z przelewami burzowymi, a także nowopowstałymi kolektorami odciążającymi.
Domknięciem tego systemu jest zakupiona właśnie przez Wodociągi Miasta Krakowa S.A. pompownia przeciwpowodziowa „Wilga”, która po włączeniu do miejskiego systemu kanalizacyjnego, będzie urządzeniem uzupełniającym, wspomagającym i uruchamianym w przypadku nadzwyczajnie wysokiego poziomu wody w Wiśle, przekraczającego 420 cm (stan wodowskazu na Bielanach), przy równoczesnych intensywnych opadach deszczu.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie