Prawie 6 mld w budżecie Krakowa! Wiemy na co pójdą pieniądze

W przyszłym roku wydatki Krakowa sięgną 5 mld 859 mln zł, z czego prawie 1 mld zł miasto zamierza wydać na inwestycje – tak zakłada projekt budżetu na rok 2019 przekazany radnym miasta przez prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Strategiczne inwestycje dotyczyć będą głównie transportu i komunikacji, m.in. rozbudowy linii tramwajowych oraz układu drogowego. Poza tym miasto zrealizuje szereg mniejszych przedsięwzięć, mających jednak duże znaczenie społeczne – to m.in. budowa nowych szkół i przedszkoli, rozwój infrastruktury sportowej, aranżacja kolejnych terenów zielonych. W przyszłorocznym budżecie znajdą się też pieniądze na rozpoczęcie wykupu terenów Wesołej oraz lasu Borkowskiego.

– Przy konstruowaniu budżetu miasta trzeba brać pod uwagę wiele różnych czynników, często niezależnych od miasta – mówił prezydent Jacek Majchrowski, prezentując podczas konferencji prasowej założenia przyszłorocznego budżetu. – Na rok 2019 zaplanowaliśmy wzrost wydatków bieżących, co jest związane m.in. ze wzrostem kosztów energii elektrycznej o prawie 60%, w wyniku czego rosną na przykład koszty transportu. Inną sprawą, która wpływa na wielkości budżetowe, jest fakt, że kiedy miasto dużo inwestuje, na przykład buduje, to musi później te inwestycje utrzymywać. To zwiększa wydatki bieżące – wyjaśniał Jacek Majchrowski.

Prezydent omówił też program inwestycyjny miasta na przyszły rok. Wskazał, że został on skonstruowany w inny sposób niż do tej pory. Dokonano przeglądu inwestycji z perspektywy realności ich przeprowadzenia w 2019 r. i w budżecie miasta ujęto te zadania, które są już rozpoczęte i mają pełną dokumentację, jak również te, które mają współfinansowanie ze środków zewnętrznych, oraz te, które są realizowane przez jednostki zewnętrzne, np. GDDKiA czy UMWM, a miasto je współfinansuje. Pominięto natomiast te przedsięwzięcia, które były tylko planowane, ale nie mają jeszcze żadnej dokumentacji. To nie oznacza, że miasto z nich całkowicie rezygnuje. Zostaną one przesunięte na następne lata.

W przyszłym roku wydatki bieżące miasta mają się zamknąć w kwocie 4 mld 878 mln zł, a wydatki majątkowe – 981 515 911 zł. Jeśli porównać to z wielkościami zaplanowanymi na rok 2018, to wydatki bieżące wzrosną o 8,8 proc., a wydatki majątkowe spadną o 10,5 proc.

Wydatki bieżące zapewniają sprawne funkcjonowanie i utrzymanie miasta na odpowiednim poziomie. Jak zawsze najwięcej miasto przeznaczy na oświatę i wychowanie – 26,8 proc., co równa się kwocie około 1 mld 300 mln zł. Na kolejnych miejscach znajdą się transport i łączność (15,6 proc.), rodzina (10,8 proc.) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,1 proc.). Zwiększenie poziomu wydatków bieżących w dużym stopniu odzwierciedla sytuację gospodarczą w kraju, m.in. wzrost kosztów energii i kosztów pracy.

Z kolei przy planowaniu wydatków majątkowych, czyli środków na inwestycje (strategiczne i programowe), należało wziąć pod uwagę czynniki niezależne od miasta, m.in. aktualną sytuację w branży budowlanej i problemy z rozstrzyganiem przetargów (brak chętnych, kwoty przekraczające zakładany budżet). W projekcie budżetu przyjęto, że kontynuowane będą rozpoczęte inwestycje oraz te, które mają przygotowaną dokumentację. Zapewnione zostanie również finansowanie inwestycji, które mają zagwarantowane dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Na inwestycje strategiczne – a więc te, których realizacja będzie miała znaczenie w skali całego miasta – Kraków zamierza przeznaczyć w przyszłym roku ponad 375 mln zł (w porównaniu z 2018 r. byłby to wzrost o 15,6 proc.), z czego prawie 233 mln zł będą pochodziły ze środków własnych miasta, a pozostała część ze środków zewnętrznych.

Wśród inwestycji strategicznych dominują zadania związane z systemem transportowym miasta – zarówno drogowym, jak i szynowym. Mają się one przyczynić do lepszego skomunikowania i zapewnić mieszkańcom większy komfort przemieszczania się. Rozbudowane zostaną m.in. ulice Igołomska, Kocmyrzowska, Myślenicka, Łokietka i al. 29 Listopada. Modernizacja tej alei obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicą Opolską do granic miasta (2,6 km) i przyczyni się do udrożnienia ruchu na północy Krakowa. W tym rejonie powstanie też ulica Iwaszki, która połączy Prądnik Czerwony z al. 29 Listopada i będzie alternatywą dla tej największej krakowskiej arterii.

Kontynuowane będzie przedsięwzięcie pod nazwą Krakowski Szybki Tramwaj, czyli budowa lub rozbudowa linii tramwajowych i torowisk na trzech trasach: os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa (połączy północną część Krakowa z centrum), os. Krowodrza Górka – Azory (obecnie nie ma tam komunikacji tramwajowej) oraz ul. Meissnera – Mistrzejowice. Oprócz tego na modernizację torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w budżecie zapisano ponad 125 mln zł.

Listę najważniejszych zadań związanych z transportem zamykają budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice i terminalem autobusowym oraz studium wykonalności metra w Krakowie. Ponadto Gmina Miejska Kraków dofinansuje z własnego budżetu dwie inwestycje transportowe: budowę drogi ekspresowej S7 i budowę wiaduktu nad torami łączącego ulicę Powstańców z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice.

W przyszłorocznym budżecie uwzględniono kilka inwestycji strategicznych w obszarze kultury. Obejmą one rewaloryzację obiektów zabytkowych – siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie powstanie nowoczesne muzeum nauki i techniki, oraz Pałac Krzysztofory. W tym roku doszło jeszcze jedno zadanie – Gmina Miejska Kraków dofinansuje budowę Centrum Muzyki.

Istotnym przedsięwzięciem w zakresie sportu będzie budowa basenu przy ul. Eisenberga (w budżecie zapisano na to 10 mln zł).

Na inwestycje programowe (mniej kosztowne niż inwestycje strategiczne, ale wpływające na podniesienie komfortu życia i zapewniające równomierny rozwój miasta) Kraków planuje w przyszłym roku wydać 537 mln zł.

Największy udział w tych wydatkach będą miały zadania związane z ochroną i kształtowaniem środowiska (miasto przeznaczy na nie 135 mln zł). Ograniczanie niskiej emisji (zmiana ogrzewania na proekologiczne), termomodernizacja oraz urządzanie miejskiej zieleni – to główne przedsięwzięcia w tym obszarze. Dzięki działaniom rewitalizacyjnym wypięknieją m.in. park Anny i Erazma Jerzmanowskich, park Lotników Polskich, park Jordana, Zalew Nowohucki i Bulwary Wiślane. Powstaną też nowe parki – m.in. park Reduta i Młynówka Królewska. Kontynuowany będzie projekt tworzenia lubianych przez krakowian parków kieszonkowych – powstanie m.in. ogród krakowianek, upamiętniający 100-lecie uzyskania praw wyborczych rzez kobiety. Rewitalizacji doczekają się plac św. Ducha oraz wnętrza nowohuckich osiedli (projekt „Spotkajmy się na podwórku”).

W sumie na zieleń, łącznie z wykupami, w budżecie miasta zapisano 180 mln zł. Sam budżet Zarządu Zieleni Miejskiej to około 130 mln zł, przeznaczonych po połowie na utrzymanie i zagospodarowywanie terenów zielonych. Reszta pieniędzy to pula na wykupy. W perspektywie wieloletniej zaplanowano środki na wykup obszaru Wesołej (po 30 mln zł rocznie w okresie 2019–2028) oraz lasu Borkowskiego (po 8 mln zł rocznie w okresie 2019–2020).

Na inwestycje programowe w transporcie zapisano 112 mln zł. Planowana jest przebudowa i rozbudowa wielu ulic, w tym m.in. Królowej Jadwigi, Meiera, Sławkowskiej, Klasztornej czy Domagały na Złocieniu, oraz kontynuacja budowy ścieżek rowerowych. Nowe drogi dla jednośladów pojawią się m.in. wzdłuż Armii Krajowej, od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ulicy Konopnickiej do ronda Matecznego, a potem wzdłuż ul. Kamieńskiego.

Na inwestycje programowe w oświacie miasto wyda 31 mln zł. Największe zadania w tym obszarze to budowa trzech zespołów szkolno-przedszkolnych – na osiedlach Gotyk, Kliny i Złocień, a także rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 53 na ulicy Skośnej i kontynuacja termomodernizacji gminnych budynków oświatowych.

Z inwestycji planowanych w sporcie warto zwrócić uwagę na budowę Centrum Zapaśniczego w Bieżanowie, Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na Kozłówce oraz trzech basenów. Nowe pływalnie powstaną przy szkołach podstawowych – na os. 2 Pułku Lotniczego 21 (SP 155), na al. Kijowskiej 8 (SP 5) oraz na ul. Strąkowej 3a (SP 158).

Istotne inwestycje zaplanowano w mieszkalnictwie – to budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. J.K. Przyzby i ul. Zalesie, przy ul. Wańkowicza oraz przy ul. Fredry.

W 2019 r. wzrosną dochody miasta – w stosunku do tegorocznych o prawie 6 proc. Wyniosą one 5 mld 517 mln zł. Największe znaczenie w łącznej sumie planowanych dochodów budżetowych mają kwoty udziału w PIT (32 proc dochodów) oraz subwencje i dotacje (27 proc dochodów). Dochody własne (czyli te, na których pozyskiwanie samorządy posiadają większy lub mniejszy, ale bezpośredni wpływ) stanowią 1/3 środków miasta. Są to m.in. podatek od nieruchomości, opłata za wywóz śmieci czy wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

jk, krakow.pl

Najnowsze

Co w Krakowie