Przedłużone konsultacje planu ogólnego dla Krakowa. Mieszkańcy miasta mogą zgłaszać wnioski

To najważniejszy dokument planistyczny dla miasta. Tzw. plan ogólny określi zasady zagospodarowania terenów miejskich. Od lutego mieszkańcy Krakowa  mogą zgłaszać własne wnioski do tego planu. Nowy prezydent miasta postanowił wydłużyć ten termin. 

Plan ogólny ma w styczniu 2026 roku zastąpić obowiązujące do tego czasu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest kluczowym dokumentem przy sporządzaniu planów miejscowych. Zmiana jest efektem ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapisy planu ogólnego będą miały większą rangę prawną niż ustalenia zawarte w obowiązującym teraz studium.

W dokumencie tym miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne. Wśród możliwych stref będą m.in. strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną lub zagrodową, strefa usługowa, handlu wielkopowierzchniowego, strefa infrastrukturalna, zieleni i rekreacji, cmentarzy czy strefa komunikacyjna.

Pierwszy termin składania wniosków był ustalony na 26 kwietnia ogłoszeniem prezydenta. Termin ten został następnie wydłużony do 29 maja, a teraz prezydent dał czas mieszkańcom do 30 czerwca.

– Ostatnia kampania wyborcza to był aktywny czas także dla mieszkańców, w związku z tym podjąłem decyzję o tym, aby przedłużyć ten termin. W kampanii mówiłem o dwóch kwestiach m.in. o planowaniu, które często spotyka się z krytycznym podejściem mieszkańców, a także o transparentności procesów miejskich, aby jak najwięcej spraw miejskich konsultować i by powstawały w dialogu – mówił Aleksander Miszalski prezydent miasta Krakowa podczas briefingu o planie ogólnym.

– Ta nowelizacja wprowadza nowe reguły gry, jeśli chodzi o przestrzeń w mieście. Warto, aby mieszkańcy przyswoili sobie te reguły i by mieli czas, aby się z nimi zapoznać – uzupełnił zastępca prezydenta Stanisław Mazur. W planie ogólnym są dwa istotne elementy: wyznaczenie stref planistycznych, czyli zakończenie pewnej uznaniowości w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, a także coś czego w Krakowie brakuje, czyli standardów urbanistycznych – dodał.

Prezydent Aleksander Miszalski podkreślił, że przez ten czas do 30 czerwca, będziemy prowadzić kampanię informacyjną, w której z jednej strony będziemy przypominać o tym terminie, a z drugiej będziemy objaśniać na czym polega plan ogólny. Z tego powodu został zaplanowany szereg działań w social mediach, instrukcje na miejskich stronach, będą też materiały filmowe, kampania radiowa czy list do mieszkańców. Także na miejskich wydarzeniach plenerowych będzie dyżurował pracownik urzędu z materiałami informacyjnymi.

Procedura sporządzenia projektu planu ogólnego będzie składać się m.in. z etapu składania wniosków, konsultacji społecznych, opinii i uzgodnień projektu. Wnioski do planu trzeba składać na specjalnym formularzu, dostępny na stronie:  bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne. Uwagi składane w inny sposób nie będą mogły być uwzględniane przez miejskich urbanistów. Wypełniony dokument można składać elektronicznie (wysyłając na adres e-mail: wnioski-bp@um.krakow.pl) lub papierowo we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.

Dokument musi zostać sporządzony do końca 2025 r. i zacznie obowiązywać w styczniu 2026 r. 

Patrycja Bliska 

 

Najnowsze

Co w Krakowie