Radni chcą zmiany ustawy o ochronie środowiska. Powstała „Inicjatywa 96”

Krakowscy radni przygotowali rezolucję do rządu i parlamentu w sprawie zmiany – jeszcze w tej kadencji Sejmu – ustawy o ochronie środowiska. Chcą, by gminy przejęły z rąk władz wojewódzkich kluczowe kompetencje w sprawach związanych ochroną powietrza.

Inicjatorami rezolucji, która zostanie poddana pod głosowanie w trakcie jednej z czerwcowych sesji rady miasta są Łukasz Wantuch z Przyjaznego Krakowa i Jan Pietras z Krakowa dla Mieszkańców.

O co chodzi?

Apel radnych i – być może – całej Rady Miasta Krakowa dotyczy wprowadzenia niezwłocznych zmian w art. 96 ustawy o ochronie środowiska, stąd nieco enigmatyczna nazwa – „Inicjatywa 96”.

Obecnie ustęp pierwszy artykułu brzmi następująco: „Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.”

Radni chcą, by zamiast „sejmiku”, znalazł się zwrot „rada gminy”. Ich zdaniem, niższe szczeble samorządu dużo lepiej radzą sobie z realizacją polityki antysmogowej, czego koronnym przykładem jest sam Kraków.

Doły” wiedzą lepiej!

„To gminy działają najbardziej aktywnie na polu walki ze smogiem, tworząc programy ograniczania niskiej emisji oraz lokale programy osłonowe. Dzięki nim możliwe jest dofinansowanie nawet 100 procent kosztów wymiany pieca węglowego na ekologiczny. Dodatkowo gminy mogą i wprowadzają pokrycie różnicy w kosztach ogrzewania dla osób ubogich lub nawet całkowite pokrycie kosztów ogrzewania w przypadku osób najuboższych. Odpada zatem argument, że walka ze smogiem oznacza również zwiększenie ubóstwa. Tylko brak woli politycznej i niewłaściwie skonstruowany przepis art. 96 powoduje, że Polska jest „liderem” w zanieczyszczeniu powietrza w Europie i na świecie” – czytamy w rezolucji.

– Samorząd lokalny może lepiej i szybciej zareagować na pewne sytuacje, dokonując odpowiednich korekt. Gminy lepiej reprezentują mieszkańców i ich interesy – zapewnia Jan Pietras.

Inicjatorzy rezolucji postulują, jednocześnie, by wykreślić z ustawy ustęp 2 wspomnianego artykułu, mówiący o tym, że: „Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, opracowuje zarząd województwa”.

Ich zdaniem, prawo inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie powinni mieć nie tylko wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci, ale również grupy radnych oraz komisje rady, na przykład zajmujące się ekologią i ochroną powietrza, a przede wszystkim mieszkańcy, którzy mogliby składać projekt uchwały po zebrania stosownej liczby podpisów.

Rewolucja

Łukasz Wantuch, jeden z autorów rezolucji, projekt nazywa rewolucyjnym. – Jeżeli uda się wprowadzić postulowane przez nas zmiany, będzie to prawdziwa rewolucja w walce ze smogiem. Nie oznaczają one oczywiście automatycznego zakazu palenia węglem i drewnem, daje jednak radom gmin kompetencję ustawową do takich działań. Po przeprowadzeniu akcji informacyjnej i konsultacji społecznych, być może nawet w formie referendum lokalnego, gmina będzie miała możliwość podjęcia stosownych działań – przekonuje.

– Żaden prezydent, burmistrz czy wójt, żaden rady i żaden mieszkaniec gminy, nie będzie mógł powiedzieć, że nic nie da się zrobić w sprawie poprawy jakości powietrza – dodaje.

Przekonuje, że do przyjęcia inicjatywy wzorowanej na krakowskiej rezolucji będzie zachęcał przedstawicieli zaprzyjaźnionych gmin, dzięki czemu „Inicjatywa 96” miałaby większą moc oddziaływania na władze centralne.

Czy rezolucja ma szansę? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uzyska poparcie Rady Miasta, schody mogą zacząć się na wyższym szczeblu samorządu. Zdaniem wicemarszałka Tomasza Urynowicza, nie można przekreślać roli województwa, jako pewnego koordynatora działań, które jego zdaniem wykraczają poza poszczególne samorządy gminne. – W tym momencie to województwo koordynuje i nakreśla pewne działania strategiczne dla polityki ochrony środowiska realizowanych przez gminy. To tysiące przepisów. Kraków, a także mniejsze gminy nie są w stanie samodzielnie oddziaływać na zmianę, bez relacji z sąsiednimi gminami, które koordynuje właśnie województwo – przekonuje. 

KRA

Najnowsze

Co w Krakowie