Świetna wiadomość dla mieszkańców północnego Krakowa. Jest kasa na tramwaj!

Te plany przybierają coraz bardziej realnych kształtów! Kraków właśnie otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na budowę linii tramwajowej między Krowodrzą Górką a Górką Narodową wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.

Całkowita wartość tego projektu to blisko 379 milionów złotych, a unijne dofinansowanie wyniesie ponad 151 mln zł.

Roboty jest jednak sporo. Za te pieniądze miasto chce wybudować nową linię tramwajową z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej, przebudować układ drogowy i skrzyżowania wzdłuż przebiegu trasy oraz wybudować trzy parkingi P+R (w tym jeden wielopoziomowy) i terminal autobusowo-tramwajowy.

„Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawy płynności ruchu i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne. Całość zadań infrastrukturalnych polega na wykonaniu robót torowych, drogowych, wodociągowych, energetycznych, odwodnieniowych, gazowych, szaty roślinnej, wraz z systemem monitoringu miejskiego” – informuje magistrat.

Co dokładnie obejmuje projekt:

  • budowę nowej linii tramwajowej oraz przebudowę istniejącej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (sieć trakcyjna, podstacje trakcyjne, sieci energetyczne itp.), przystankami tramwajowymi i zatokami autobusowymi;
  • przebudowę pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowę pętli autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki i parkingiem wielopoziomowym w systemie P+R;
  • budowę miejsc postojowych w systemie P+R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i skrzyżowania Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego oraz w rejonie pętli na Górce Narodowej;
  • budowę dwóch parkingów w systemie P+R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i przy skrzyżowaniu dróg w śladzie Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego;
  • budowę obiektów inżynierskich: tunelu w ciągu ul. Opolskiej, wiaduktu nad ul. Nad Sudołem, mostu na potoku Sudoł, kładki pieszej nad Trasą Wolbromską, mostu na rzece Białucha, mostu pełniącego funkcję przepustu na potoku Bibiczanka, wiaduktu kolejowego;
  • budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu: sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej i ciepłowniczej, technologicznych kanałów przełazowych, oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia;
  • budowę, rozbudowę i przebudowę układu drogowego w rejonie inwestycji;
  • wykonanie innych niezbędnych prac budowlanych;
  • rozbudowę i integrację Inteligentnego Systemu Transportowego (systemy monitoringu, sygnalizacji świetlnej, informacji pasażerskiej, obszarowego sterowania ruchem).

dn, ip

zdjęcie tytułowe / fot. MPK Kraków

Najnowsze

Co w Krakowie