Szokujące kary na miejskich inwestycjach. „90 tys. złotych za brak identyfikatora”

Kary po kilkadziesiąt tysięcy złotych za brak kamizelki odblaskowej lub identyfikatora na budowie, wpisał do projektu umowy na modernizacje Stadionu Miejskiego im. Reymana Zarząd Infrastruktury Sportowej. Niektórzy wykonawcy mówią wprost: takie kary będą miały kluczowe znaczenie czy złożymy ofertę. 

Dzisiaj (23 listopada 2022) o godzinie 12 dowiemy się, czy ZIS znajdzie firmę, która podejmie się modernizacji stadionu. Poprzednie przetargi kończyły się fiaskiem – oferty były zbyt wysokie lub nie było ich wcale. Tymczasem cześć potencjalnych wykonawców wskazuje na zbyt wygórowane ich zdaniem kary umowne, które znalazły się w zapisach umowy na modernizacje stadionu.

Jeden z potencjalnych wykonawców skierował pytania do ZIS, w których wskazuje, iż zaproponowana umowa „pomimo toczących się negocjacji cały czas zawiera szereg postanowień skrajnie niekorzystnych z punktu widzenia Wykonawcy lub nieprecyzyjnych, rzutujących istotnie na sposób realizacji zamówienia”

Jako przykład wykonawca wskazuje na karę w wysokości 90 tys. złotych  „za każdy stwierdzony przypadek braku oznakowania osób zatrudnionych przez wykonawcę w sposób umożliwiający ich identyfikację”

 – Obciążenie wykonawcy tak wysokimi karami umownymi za, obiektywnie rzecz biorąc mało istotne przypadki naruszeń PPU może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego. W takiej sytuacji zastrzeżone kary umowne będą miały charakter rażąco wygórowany, bowiem zachwiana zostanie proporcja pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a wysokością doznanej przez zamawiającego szkody – czytamy w piśmie skierowanym do ZIS

Jak argumentuje wykonawca, tak wysokie kary umowne „będą wymuszały na wykonawcy zabezpieczenie odpowiedniej rezerwy na ewentualne ryzyka dotyczące kar umownych”. 

 –  W związku z powyższym, dokonując wyceny świadczenia dla Zamawiającego należy się liczyć z koniecznością uwzględnienia w niej większego marginesu ryzyka. Wykonawca podkreśla, że uwzględnienia propozycji zawartych w załączniku do niniejszego pisma będzie miało kluczowe (wręcz: decydujące) znaczenie dla decyzji Wykonawcy co do złożenia oferty w Postępowaniu – czytamy w piśmie. 

To nie jedyne kary umowne, o zmianę których wnioskowali wykonawcy w trakcie postępowania przetargowego. Kontrowersje wybudziła wysokość kary za brak  zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich. W takim przypadku ZIS będzie domagał się kary w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień, w którym brak ten występował. Przy założeniu, że wartość umowy to kilkadziesiąt milionów złotych, kara może dziennie wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. 

Pomimo wniosków o obniżenie wysokości kar, ZIS nie wprowadził żadnych zmian. 

Przypomnijmy, prace modernizacyjne na stadionie miejskim przy ul. Reymonta zostały podzielone na trzy osobne przetargi. Jeden obejmował modernizację samej fasady obiektu. Drugi dotyczył modernizacji instalacji HVAC, elektrycznych i teletechnicznych. Zwycięzca trzeciego miał przeprowadzić prace adaptacyjne i modernizacyjne wewnątrz obiektu.

ZIS ogłosił nowe przetargi ale mocno ograniczył zakres prac w każdym z planowanych zadań. Z planowanych pierwotnie prac, zrezygnowano z ekranów LED na szklanej fasadzie budynku, a także nowych krzesełek na trybunach. Zarząd Infrastruktury Sportowej zdecydował się również na wymianę tylko tych instalacji, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo, na przykład instalacji przeciwpożarowej

Jak się okazało, zmniejszenie zakresu prac nie wystarczyło. Po otwarciu ofert na remont elewacji najtańsza oferta przekracza prawie trzykrotnie zaplanowany budżet. ZIS planował przeznaczyć na ten przetarg kwotę ponad 65 mln złotych, tymczasem jedyna oferta zaproponowana przez Mostostal Warszawa wynosi ponad 161 mln złotych.

W drugim przetargu na modernizacje instalacji HVAC, elektrycznych i teletechnicznych zgłosiły się dwie firmy. ZIS założył, ze budżet tego zadania wyniesie 6,3 mln złotych. Do przetargu zgłosiły się dwie firmy, najtańsza oferta złożona przez firmę WASKO opiewa na prawie 16 mln złotych.

Modernizacja stadionu Wisły pod znakiem zapytania. Kolejne nieudane przetargi

(JS)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie