Uniwersytet Jagielloński ma nowego rektora. Prof. dr hab. Piotr Jedynak 307. rektorem UJ

Obecny prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Piotr Jedynak został wybrany przez Kolegium Elektorów na rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2024-2028. Był jednym z czworga kandydatów na to stanowisko. Rektor elekt rozpocznie urzędowanie 1 września.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy z 238 elektorów. Zwycięzcę, prof. Piotra Jedynaka, poparło 122 osób, prof. Tomasza Grodzickiego – 63, prof. Armena Edigariana – 49, a prof. Dorotę Malec – 4. Profesor Jedynak jest 307. rektorem w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i od 1 września będzie nim kierował przez najbliższe 4 lata.

– Serdecznie gratuluję profesorowi Piotrowi Jedynakowi, który został dzisiaj wybrany na urząd rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024-2028. Wierzę, że najstarsza polska uczelnia pod jego kierownictwem będzie nie tylko z powodzeniem realizowała wszystkie zamierzone plany badawcze, dydaktyczne i organizacyjne, ale pozostanie dla całego polskiego szkolnictwa wyższego przykładem autentycznej wspólnoty akademickiej – przekazał nam tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prof. Jacek Popiel, obecny rektor UJ.

Nowy rektor UJ w swoim programie wyborczym zapowiadał tworzenie w Uniwersytecie Jagiellońskim możliwie najlepszych warunków zatrudnienia i kształcenia, zapewnienie stabilności finansowej uczelni, także poprzez poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, co umożliwi nie tylko poprawę sytuacji materialnej osób pracujących i studiujących, ale także utrzymanie i dalsze inwestowanie w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, a także ciągłe unowocześnianie i doskonalenie procesów kształcenia. Zamierza zwiększyć liczbę międzynarodowych projektów badawczych i zintensyfikować współpracę z najlepszymi uniwersytetami na świecie w zakresie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i projektów dydaktycznych. Prof. Piotr Jedynak chce też realizować zobowiązania wynikające ze społecznej odpowiedzialności UJ, w tym szczególnie podejmować działania zorientowane na przezwyciężenie kryzysu klimatyczno-ekologicznego, poprawę warunków dostępności dla osób ze szczególnym potrzebami, przeciwdziałanie wykluczeniu i nierównemu traktowaniu, a także działania edukacyjne i popularyzacyjne zwiększające społeczną świadomość wartości i roli nauki.

Prof. Piotr Jedynak ukończył zarządzanie i marketing w Akademii Górniczo-Hutniczej i międzywydziałowe studia doktoranckie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 1998 roku, po obronie doktoratu, związał swoją przyszłość z Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczynając pracę na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (WZiKS UJ), którego pracownikiem jest do dziś. W swojej karierze uniwersyteckiej pełnił szereg funkcji, w tym m.in. kierownika Katedry Systemów Zarządzania, zastępcy dyrektora, a później dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania (do 2014 roku Instytutu Ekonomii i Zarządzania), a także dziekana WZiKS UJ. Od 2020 roku jest prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Rektor elekt UJ, będąc profesorem nauk ekonomicznych, zajmuje się takimi zagadnieniami, jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne i zarządzanie w szkolnictwie wyższym. Jak przyznaje, pełnienie funkcji w Uniwersytecie Jagiellońskim potrafi godzić z podstawowymi zadaniami nauczyciela akademickiego, którymi są prowadzenie badań naukowych, publikowanie oraz zajęcia ze studentami. Praca w zawodzie nauczyciela akademickiego jest dla niego źródłem ogromnej satysfakcji i spełnienia.

Prof. Piotr Jedynak jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji oraz członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, był członkiem Rad Szkół Doktorskich Nauk Społecznych oraz Nauk Humanistycznych, Zespołów Sterujących Priorytetowych Obszarów Badawczych FutureSoc i Antrophocene, a także Rady Programowej Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. Był pełnomocnikiem Zarządu ds. restrukturyzacji i systemów zarządzania w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Krakowie, doradcą organizacyjnym w zakresie projektowania, implementacji i doskonalenia systemów zarządzania, a także audytorem certyfikującym systemy zarządzania licznych przedsiębiorstw międzynarodowych i krajowych, w tym m.in. w Toyota Tsusho Europe, British Telecom, Alfa Laval, Polskich Portów Lotniczych, czy Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

Nowo wybrany rektor UJ jest autorem ok. 150 publikacji naukowych, w tym autorem lub współautorem 12 monografii. Redaktor naukowy serii wydawniczych Contemporary Management & Marketing Dilemmas oraz Comprehensive Management Issues. Współtwórca programu podwójny dyplom z Reutlingen University ESB Business School. Wypromował 4 doktorów oraz ok. 200 magistrów i licencjatów. Był recenzentem w ok. 20 przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach o tytuł profesora.

Najnowsze

Co w Krakowie