W kilka tygodni wykryto blisko 50 dzikich wysypisk

W ostatnich tygodniach strażnicy miejscy w Krakowie przeprowadzali wzmożone kontrole w zakresie czystości i porządku. Nie tylko posypały się mandaty za łamanie przepisów o gospodarce odpadami. Strażnicy wykryli na terenie miasta aż 48 dzikich wysypisk!

„Jednym z priorytetowych zadań realizowanych w ostatnich tygodniach przez strażników miejskich jest dbanie o czystość i porządek. Funkcjonariusze kontrolują ulice, chodniki, place, parki i skwery, ale także nieruchomości i posesje prywatne” – informuje Straż Miejska w Krakowie.

Strażnicy Wydziału Ochrony Środowiska w okresie od 14 lutego do 31 marca 2022 r. przeprowadzili:
-752 kontrole prawidłowości prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie posiadania przez właścicieli nieruchomości pojemników na odpady komunalne, prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, czystości i porządku na terenie posesji, posiadania kompostownika na odpady i innych obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
-134 kontrole sposobu gromadzenia odpadów ciekłych w zakresie posiadanie umów i rachunków świadczących o systematycznym usuwaniu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, lokalizacji wycieków z nieszczelnych lub przepełnionych zbiorników na odpady.

„W wyniku tych działań ujawniono 178 wykroczeń, a w związku z tym nałożono 75 mandatów karnych na kwotę 10 050 zł, pouczono 98 sprawców, a w 5 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie do sądu” – wylicza Straż Miejska.
Rodzaje ujawnionych wykroczeń:
-brak lub niewłaściwy rodzaj pojemnika na odpady komunalne (48 przypadków),
-niewłaściwe prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (28 przypadków),
-brak dokumentów świadczących o systematycznym usuwaniu odpadów ciekłych lub niewłaściwe postępowania z tymi odpadami (28 przypadków),
-brak kompostownika lub niekompostowanie bioodpadów (22 przypadki),
-brak czystości i porządku w obrębie posesji (15 przypadków),
-brak lub nieprawidłowości w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (6 przypadków).

Dodatkowo ujawniono:
-48 dzikich wysypisk odpadów,
-63 tereny zaśmiecone.
Przeprowadzono również:
-15 kontroli czystości cieków wodnych,
-21 kontroli ogólnodostępnych miejsc gromadzenia odpadów komunalnych (dzwony do selektywnej zbiórki odpadów),
-18 kontroli miejsc narażonych na wypalania traw,
-23 kontrole terenów przyległych do Rodzinnych Ogródków Działkowych.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie