Wiceprezydent Krakowa do mieszkańców: Nie zabudowujemy korytarzy powietrznych

fot. Foter.com

W odpowiedzi na akcję „Logicznej Alternatywy dla Krakowa” wiceprezydent miasta, Elżbieta Koterba napisała list do mieszkańców. Zapewnia w nim, że zabudowa na Woli Justowskiej toczyć się będzie bez zakłóceń dla korytarzy powietrznych.

„Logiczna Alternatywa dla Krakowa” alarmuje i zbiera podpisy pod petycją. Ludzie Łukasza Gibały twierdzą, że zabudowa w Chełmie przy ulicy Podłużnej oraz Pylnej zakłóci proces przewietrzania Krakowa. W piśmie zwracają się do Elżbiety Koterby o podjęci działań, które zabezpieczą korytarz.

„Groźba jego zamknięcia jest poważna: tylko jeden z deweloperów planuje tam budowę ponad 200 budynków.
W mieście, w którym zanieczyszczenie powietrza jest tak potężnym problemem, ochrona korytarzy przewietrzania oraz terenów zielonych musi być absolutnym priorytetem. Z powodu smogu co roku umiera 600 krakowian. Dlatego apelujemy, żeby – jako wiceprezydent odpowiedzialna za politykę przestrzenną miasta – podjęła Pani wszelkie dostępne środki, aby korytarz przewietrzania na terenie Chełmu pozostał nienaruszony.
(..)
Ochrona zdrowia i życia krakowian musi być najważniejszym priorytetem działań władz miasta i podległych im urzędników.”

Czytamy w petycji. Pismo musiało zostać podpisane przed dużą liczbę krakowian, bo wiceprezydent postanowiła odpisać. W liście do mieszkańców zapewnia, że plan zagospodarowania dla tego regionu został przygotowany zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. „W dokumencie Studium uwzględniono także występujące na obszarze miasta korytarze przewietrzania miasta, które są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich warunków aerosanitarnych w mieście” – zapewnia Koterba.

„W związku z powyższym należy potwierdzić, że ochrona korytarza przewietrzania Miasta, przebiegającego przez Chełm, która została zagwarantowana w Studium zostanie również uwzględniona w sporządzanym planie miejscowym. Ze względu na położenie tego obszaru w terenie korytarza przewietrzania Miasta, parametry zabudowy, które zostaną określone w planie miejscowym będą mieściły się w następujących przedziałach: wysokość zabudowy 6,5 – 8 m, minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego (wolnego od zainwestowania) w wielkości 50-70 %. Ponadto w projekcie planu zostanie zaplanowany układ drogowo-uliczny, którego realizacja zapewni prawidłową obsługę terenu objętego ustaleniami planu miejscowego.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że dla części obszaru objętego procedura sporządzania planu miejscowego, inwestor wystąpił z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę 208 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Postępowanie jest w toku” – czytamy w liście do krakowian.

(wm, krakow.pl)

fot. Foter.com

Zobacz także