Biznes

Wielka konferencja dla samorządowców, przedsiębiorców i ludzi świata nauki

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski  zaprasza samorządowców, ludzi świata nauki i gospodarki, przedsiębiorców do udziału w:

XIX Małopolskiej Konferencji Samorządowej

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ DO 2020 R.

Dotacje dla samorządów, przedsiębiorców, instytucji.

Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie przy ul. Sławkowska 17 w godz. 10.30 – 14.00.

Kazimierz Barczyk Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski  podkreśla, że fundusze Unii Europejskiej to do pozyskania „najtańsze pieniądze na świecie”, a Konferencja ma za zadanie przede wszystkim dostarczyć uczestnikom konkretnej wiedzy na tematy związane z poszczególnymi źródłami finansowania projektów bezpośrednio  od osób kierujących urzędami i instytucjami zaangażowanymi w podział i obsługę funduszy UE.

Celem Konferencji jest  prezentacja możliwości jakie m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych podmiotów stwarza Perspektywa Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w zakresie: finansowania infrastruktury drogowej i transportowej, ochrony środowiska (w tym OZE i walka z niska emisją), wspierania transportu zbiorowego, zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, finansowania inwestycji w zakresie ochrony zdrowia oraz kultury, a także rozwoju przedsiębiorstw.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji można znaleźć tutaj.

Fundusze Unii Europejskiej 2014-2020

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro.

Fundusze są inwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

Największe kwoty Polska inwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpił w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami otrzymają duże wsparcie na realizację wspólnych przedsięwzięć w zakresie dostępności komunikacyjnej. Ponadto fundusze sfinansują inwestycje w miastach, zwłaszcza projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną.

Obok bezzwrotnych dotacji Unia Europejska udostępnia także tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy.

Więcej informacji:          www.funduszeeuropejskie.gov.pl

                                            www.miir.gov.pl

                                            www.parp.gov.pl

Regionalny Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Na realizację programu przeznaczone jest 2,87 mld euro z funduszy europejskich. Jest to kwota niemal o 1 mld euro większa niż ta, którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013.

Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. W ramach RPO przewiduje się zastosowanie trzech typów instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego programu rozwoju, programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich.

Portal informacyjny: http://www.fundusze.malopolska.pl

Artykuł powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski

fot. Pixabay