Wyjazd z Krakowa na Zakopane będzie łatwiejszy. Kiedy?

Autostradowy węzeł Kraków Południe, czyli skrzyżowanie autostrady A4 z ulicą Zakopiańską, zostanie rozbudowany. Właśnie został ogłoszony przetarg dla kompleksowej dokumentacji dla tej inwestycji. Sama rozbudowa planowana jest na lata 2025-26 i wtedy dużo łatwiej niż dzisiaj będzie wyjechać z Krakowa w kierunku Zakopanego.

Według wstępnych założeń, w tym miejscu planowane jest budowa: estakady, ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul. Zakopiańską, podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz przebudowa łącznic. Dzięki przebudowie węzła autostradowego i tuż za nim budowie nowego układu komunikacyjnego z węzłem w Libertowie, poprawi się płynność przejazdu i bezpieczeństwo na ważnym dla ruchu tranzytowego, turystycznego i lokalnego odcinku „zakopianki”.

– Ogłoszony został przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji dla rozbudowy węzła Kraków Południe, na skrzyżowaniu A4 i DK7 (Zakopianki), wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego. Otwarcie ofert przewidziane jest 21 stycznia 2021 roku – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zwycięzca tego przetargu będzie musiał m.in. wykonać opracowania geodezyjno-kartograficzne, geotechniczne, geologiczne, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Jego obowiązkiem będzie także uzyskanie ostateczności decyzji DŚU oraz ewentualne przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wymaganego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżowy projekt budowlany, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem takiej decyzji. Podczas przetargu na roboty budowlane wyłoniona w tym przetargu firma będzie odpowiadała na pytania oferentów, a w trakcie budowy sprawowała nadzór autorski.

O tym, że rozbudowa węzła A4 Kraków Południe jest potrzebna, nie trzeba nikogo przekonywać. Węzeł Kraków Południe rozprowadza ruch pomiędzy Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa A4, DK7 (Zakopianką) i miastem Kraków. Według prowadzonych obserwacji natężenia ruchu, na tym odcinku autostrady przejeżdża już średnio ponad 70 tys. pojazdów na dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych jeden z pasów autostrady na obu jezdniach jest blokowany przez pojazdy oczekujące na włączenie się do DK7 w kierunku południowej granicy Polski (DK7 i DK47) oraz w kierunku Bielska Białej i Cieszyna (zjazd z DK7 na DK52 w Głogoczowie).

Zatłoczona jest także ul. Zakopiańska, na której koncentruje się ruch z centrum miasta. Te potoki ruchu łączą się na miejskim odcinku DK7, gdzie na długości 1,3 km są cztery skrzyżowania z sygnalizacjami świetlnymi, co powoduje spiętrzenie ruchu, a kolejka samochodów czekających na zjazd z autostrady na południe Polski sięga często kilku kilometrów. Według generalnego pomiaru ruchu z 2015 r. średnio na odcinku „Zakopianki” pomiędzy Krakowem i Głogoczowem przejeżdżało średnio ponad 40 tys. pojazdów na dobę.

– Poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków Południe, łącznicach i DK7 możliwa jest tylko wówczas, gdy zwiększona będzie przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w kierunku Zakopanego. Niezbędne jest uzupełnienie węzła o brakujące łącznice Rzeszów – Centrum Krakowa oraz Centrum Krakowa – Rzeszów. Brak tych relacji skutkuje zawracaniem pojazdów na ul. Zakopiańskiej i ma negatywny wpływ na przepustowość i bezpieczeństwo ruchu – tłumaczy Iwona Mikrut. Konieczna jest także likwidacja sygnalizacji świetlnej na łącznicy oraz przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Taklińskiego i Poronińskiej.

Miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana będzie inwestycja, deklaruje partycypację w kosztach odszkodowań i części robót. – Zostanie zawarte porozumienie z miastem w sprawie współfinansowanie tego zadania – mówi Iwona Mikrut.

Od granicy miasta Krakowa na południe trwa już opracowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla rozbudowy DK7 w Libertowie. Do zakresu etapu dokumentacyjnego należy tu także uzyskanie decyzji środowiskowej i przygotowanie koncepcji programowej. Powstanie dwupoziomowy węzeł i bezkolizyjne przejście dla pieszych. Ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i buduj” planowane jest pod koniec 2021r, a zakończenie budowy w 2025 r.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie