Wykonawcy domagają się od miasta kilkuset milionów złotych

Kilkaset milionów złotych więcej chcą wykonawcy miejskich inwestycji. Wykonawcy składają wnioski o zmianę wynagrodzenia, tłumacząc to wzrostem kosztów. Wysokość roszczeń wacha się od kilkudziesięciu tysięcy złotych do ponad 100 milionów złotych.  Jak zapewnia urząd miasta wszystkie wnioski wykonawców są szczegółowo analizowane.

 – Wykonawcy składają wnioski o zmian wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji inwestycji, na co składają się problemy z dostępnością materiałów budowlanych, wzrost ich cen oraz wysokie koszty usług i robot budowlanych – informuje prezydent Jacek Majchrowski

Prawo do składania wniosków o zmianę wynagrodzenia dała wykonawcom nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Począwszy od 1 stycznia  2021 ustawa wprowadziła mechanizmy umożliwiające waloryzację wynagrodzenia wykonawców. Co warte podkreślenia, wspomniane zmiany  dotyczą jednak wyłącznie umów zawartych po 1 stycznia 2021 roku, na podstawie nowej ustawy  i to tylko takich umów, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy. Dlatego jak podkreśla urząd miasta „wszystkie tego rodzaju wnioski są indywidualnie analizowane i rozpatrywane przez poszczególne jednostki realizujące”

Z najwyższym roszczeniem wystąpił wykonawca wykonujący zadanie dla Zarządu Inwestycji Miejskich, który odpowiada za największe a więc i najdroższe miejskie inwestycje. To kwota ponad 100 milionów złotych a dotyczy „budowy  trasy komunikacyjnej” To jedna z ośmiu spraw o zwiększenie wynagrodzenia wykonawców, które wpłynęły do ZIM. Pozostałe związane są z inwestycjami w termomodernizacje i budowę obiektów miejskich informuje ZIM w odpowiedzi na interpelacje radnego Łukasza Wantucha

Odpowiedzialny za stan dróg w mieście Zarząd Dróg Miasta Krakowa otrzymał dwa wnioski – Wysokości roszczeń to kwoty około 300 tys. złotych i ponad 2 min złotych inwestycje te związane są z budowa i przebudowa miejsc postojowych oraz ul. Królowej Jadwigi – informuje ZDMK

Trzema wnioskami zajmuje się odpowiedzialny za utrzymanie zieleni Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – W trzech przypadkach zostały złożone przez wykonawców wnioski o zmian wynagrodzenia. Wysokości roszczeń wahają si od około 40 tys. złotych do prawie 580 tys. złotych. Inwestycje te związane sa z rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego, budowa ogrodzenia wydzielonego terenu zielonego i dodatkowego ogrodzenia Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich oraz zagospodarowaniem terenu wokół Stawu Płaszowskiego – wylicza ZZM.

Wnioski wykonawców nie ominęły również krakowskiego sportu.  Miejska jednostek odpowiedzialna za inwestycje sportowe,  Zarządu infrastruktury Sportowej w Krakowie, podaje, ze  takie wnioski zostały  złożone przez  dwóch wykonawców. Wysokości roszczeń to kwoty odpowiadające około 7 % wartości kontraktu oraz około 50 % kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.

– Inwestycje te związane są z budową hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 151 przy ul. Lipińskiego oraz budowie kompleksu sportowego wraz ze świetlicą środowiskowa na os. Mogiła. W pierwszym przypadku wniosek nie został uwzględniony przez zamawiającego, a w drugim strony umowy na mocy porozumienia rozwiązały umowę zawartą w 29 grudnia 2021r., powodując się m.in. na fakt, iż znaczące podniesienie kosztu realizacji umowy na skutek drastycznego wzrostu cen materiat6w, surowców, kosztów usług i robot na terenie RP przekracza możliwości finansowe zamawiającego – informuje ZIS

12 milionów złotych wynosi najwyższe roszczenie skierowane do  Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie. To jednostka odpowiedzialna za inwestycje w krakowską oświatę. Do tej pory centrum otrzymało  cztery wnioski o zmianę wynagrodzenia opiewające na kwoty od 1,2 mln złotych do ponad 12,2 mln złotych. Roszczenia wykonawców dotyczą  inwestycji przy  budowie szkoły podstawowej nr 6 na osiedlu Złocień, rozbudowie szkoły przy al. Modrzewiowej, przebudowie przedszkola przy ul. Jabłonkowskiej oraz adaptacji budynku na os. Willowym na potrzeby poradni.

Jak podkreśla urząd miasta , każda sprawa podlega drobiazgowej analizie. A co w przypadku, kiedy umowa została zawarta przed zmianami w ustawie o zmaów9ieniach publicznych. Wtedy wykonawcy, którzy realizują kontrakty budowlane, w których nie przewidziano mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia, mogą składać wnioski o zmianę wynagrodzenia  ale bez gwarancji uznania takich roszczeń przez miasto. 

W takiego sytuacji wykonawca nie jest jednak :bezbronny”. Jak podkreślają eksperci w realiach gospodarczych i rynkowych, z którymi muszą mierzyć się obecnie wykonawcy robót budowlanych, waloryzacja wynagrodzenia jest nieunikniona. W przeciwnym razie zamawiający stoją przed perspektywą porzucania placów budowy i odstępowania od umów o roboty budowlane – co z resztą już się dzieje. Racjonalnie działający przedsiębiorca, którego koszty wzrosły o 20 proc. czy 30 proc. nie będzie w stanie udźwignąć takie wzrostu cen. Jak z resztą pokazuje praktyka, wykonawcy bardziej będzie opłacało się zejść z placu budowy niż kontrybuować roboty ze strata finansową. 

(Jarek Strzeboński)

 

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie