Najpopularniejsze klasy i szkoły w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Podczas tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Krakowie najbardziej oblegane placówki to technikum Łączności i X Liceum Ogólnokształące. Są także klasy i szkoły, w przypadku których nie było w ogóle chętnych lub ich liczba nie pozwala na rozpoczęcie kształcenia w zbliżającym się roku szkolnym.

Uczniowie z Krakowa właśnie poznali wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do szkół samorządowych zakwalifikowano w tym roku ponad 9 tys. kandydatów. Ze względu na tzw. „kumulację roczników” to o blisko 1,5 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Na uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół, w rekrutacji uzupełniającej wciąż czeka ponad 800 miejsc.

W tym roku kandydaci najchętniej składali podania do klas w X LO (klasy z rozszerzonym j. polskim, biologią i j. angielskim – 8,89 podania na 1 miejsce oraz matematyką, geografią i j. angielskim), VIII LO (matematyka, informatyka, j. angielski), VII LO (matematyka, geografia, j. angielski) i VI LO (oddział międzynarodowy). W przypadku techników niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyło się Technikum Łączności (specjalność technik-programista – 11,5 podania na 1 miejsce), a także Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie (technik programista), Technikum Energetyczno-Elektroniczne nr 9 w Zespole Szkół Energetycznych (technik-informatyk) i Technikum Gastronomiczne nr 11 (technik żywienia i usług gastronomicznych).

Są także klasy i szkoły, w przypadku których nie było w ogóle chętnych lub ich liczba nie pozwalała na rozpoczęcie kształcenia w zbliżającym się roku szkolnym. Dlatego z oferty rekrutacyjnej części branżowych szkół I stopnia i techników usunięto grupy rekrutacyjne, gdzie zainteresowanie było znikome.

Co powinni zrobić zakwalifikowani uczniowie?

Do 25 lipca zakwalifikowani uczniowie mogą potwierdzać wolę przyjęcia do szkoły. W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, można to zrobić, składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały wcześniej złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Warto pamiętać, że w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy również złożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednie orzeczenia:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym.

Dotyczy to nauki zawodów, w których podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E). Skierowania na badanie lekarskie są wydawane do 26 lipca przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o przyjęcie do których ubiega się kandydat.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły do 22 lipca. Należy to zrobić do godz. 15.00 i wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie lub orzeczenie należy złożyć dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego kandydat został przyjęty.

Co zrobić, jeśli kandydat nie zakwalifikował się do żadnej szkoły?

Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej ze szkół wciąż mają szansę na przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 26 lipca opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół. Wówczas też, na stronie systemu rekrutacyjnego Omikron zostanie opublikowana informacja o szkołach, w których nadal pozostają wolne miejsca. Od 27 lipca będzie prowadzona w nich rekrutacja uzupełniająca. Podania, wraz z kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniami o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualnie dodatkowymi dokumentami, należy składać bezpośrednio w szkołach prowadzących rekrutację uzupełniającą do 3 sierpnia.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej rekrutacji oraz jej harmonogramu można znaleźć na stronie internetowej krakow.e-omikron.pl.

Najnowsze

Co w Krakowie