Zalew w Kryspinowie zagrożony? Jest protest przeciwko planom budowy obwodnicy Liszek

Gmina Liszki planuje obwodnicę w sąsiedztwie popularnego wśród krakowian kąpieliska w Kryspinowie. Mieszkańcy wsi Cholerzyn protestują przeciwko tej inwestycji i apelują do wójta gminy oraz radnych o „natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do ochrony wsi Cholerzyn i rekreacyjnych terenów sąsiadujących z Zalewem na Piaskach”.

Taki apel mieszkańcy Cholerzyna wystosowali podczas sesji Rady Gminy Liszki. Jak podkreślają przeciwnicy obwodnicy, ta inwestycja nie tylko pociągnie za sobą wyburzenia domów w centrum wsi, ale też stanowić będzie zagrożenie zdrowia i życia dzieci, które uczą się w tamtejszej szkole podstawowej (obwodnica planowana jest w jej sąsiedztwie). Protestujący mieszkańcy Cholerzyna twierdzą także, że planowana obwodnica zniszczy cenne ze względu na walory przyrodnicze i rekreacyjne tereny przyległe do „Zalewu Kryspinów”. – Tylko w sezonie letnim miejsce to odwiedzają setki tysiące osób. Jest to także jeden z niewielu znajdujących się w pobliżu Krakowa zbiorników wodnych, w którym zezwolono na uprawianie sportów wodnych, kąpiel i rybołówstwo – zwracają uwagę protestujący przeciwko budowie obwodnicy Liszek.

(GS)

Oto pełna treść apelu mieszkańców Cholerzyna

„Szanowni Państwo!

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację opublikowaną 19. marca 2021 roku na stronach internetowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, z której wynika, iż Urząd Gminy Liszki przygotował i przekazał do ZDW warianty poprowadzenia obwodnicy Liszek w ciągu drogi DW 780, wskazując na wariant preferowany przebiegający przez środek naszej miejscowości.

Jesteśmy oburzeni i stanowczo protestujemy, ponieważ:
• przekazane przez włodarzy Gminy Liszki do ZDW koncepcje nie były konsultowane społecznie, a bezpośrednio dotyczą i wpływają na społeczność mieszkańców Cholerzyna;
• wariant wskazany ZDW, jako preferowany przez włodarzy Gminy Liszki, przebiega przez centrum wsi Cholerzyn stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Cholerzyna w tym naszych dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej
im. św. Matki Teresy z Kalkuty;
• nie chcemy, aby nasze dzieci uczyły się w szkole, w której sąsiedztwie panuje ruch
i hałas generowany przez ruch tranzytowy obwodnicy, którego natężenie powoduje zaburzenia koncentracji oraz inne negatywne skutki zdrowotne;
• proponowany przez włodarzy Gminy Liszki preferowany wariant obwodnicy przebiegając przez centrum wsi, teren zwartej zabudowy i zakładając wyburzenie domów naszych i naszych sąsiadów, nie odpowiada definicji prawnej obwodnicy. Zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg rozumie się przez to drogę omijającą miejscowość lub teren zwartej zabudowy miejscowości;
• i wreszcie – proponowany przez włodarzy Gminy Liszki preferowany wariant obwodnicy uderza również w mieszkańców całej aglomeracji krakowskiej, którzy chętnie korzystają w walorów przyrodniczych i rekreacyjnych obszaru Zalewu
na Piaskach popularnie zwanego „Kryspinowem”, a którego degradacja wobec takiej inwestycji jest nieunikniona.

W związku z powyższym odwołujemy się do Państwa SUMIEŃ oraz ZDROWEGO ROZSĄDKU. Prosimy, Drodzy Radni i Panie Wójcie, o zadanie sobie pytań:
• w czyim interesie działacie;
• czy działania związane z planowaniem obwodnicy w obszarze zabudowań wsi Cholerzyn oraz ustalenie wariantu preferowanego przez Gminę w samym jej centrum jest zgodne z interesem publicznym; a także
• czy te działania nie narażają Państwa na całkowitą utratę zaufania społecznego.

W naszym odczuciu owo zaufanie zostało mocno nadszarpnięte nietransparentnymi działaniami na etapie przygotowania koncepcji obwodnicy oderwanej od dotychczasowych wieloletnich projektów i dyskursów w tym temacie bez poinformowania o tych działaniach nas – mieszkańców Cholerzyna, czyli osób najbardziej zainteresowanych, którzy poniosą ciężar wszystkich negatywnych efektów wynikających z planowanego w ten sposób przebiegu obwodnicy. Zgodnie z art. 23 ustawy o samorządzie gminnym, każdy Radny jest obowiązany kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, czyli mieszkańców gminy. Ma również obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami i troszczenia się o ich sprawy.

My, mieszkańcy Cholerzyna, czujemy się całkowicie pominięci w tak ważnym dla nas i naszego codziennego życia procesie decyzyjnym. Apelujemy o zatroszczenie się o nasze sprawy oraz podjęcie stosowanych inicjatyw i kroków formalno-prawnych, aby nas chronić przed skrajnie niekorzystnym potencjalnym przebiegiem planowanej obwodnicy.

W pierwszej kolejności wnioskujemy o:
• pilne uchylenie uchwały Rady Gminy Liszki nr XXIII/323/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. lub podjęcie innej stosownej uchwały, która pozwoli na dalsze sprawne procedowanie planu miejscowego dla obszarów odpowiadających korytarzowi obwodnicy przebiegającej przez środek Cholerzyna, a ujętych w poprzednim projekcie jako tereny mieszkaniowe i o charakterze rekreacyjno-turystycznym;
• złożenie wniosku do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o pilne wycofanie uprzednio złożonej przez Urząd Gminy Liszki propozycji wariantu preferowanego obwodnicy;
• zgłoszenie inicjatywy/wniosku zorganizowania prekonsultacji społecznych do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, we współpracy z ZDW i wybranym w przetargu Wykonawcą na etapie nie późniejszym niż po opracowaniu studium korytarzowego;
• bieżące informowanie społeczności wsi Cholerzyn o udziale przedstawicieli naszej Gminy w procesie przygotowywania wielowariantowej koncepcji przez ZDW oraz postępie prac nad opracowaniem dokumentów, przy użyciu wszelkich dostępnych środków komunikacji tj. strony internetowej gminy, facebooka, tablic ogłoszeń w Cholerzynie.

Podejmując wyżej wymienione działania możecie Państwo potwierdzić, że zasługujecie na mandat zaufania publicznego, który otrzymaliście w ostatnich wyborach samorządowych.”

Mieszkańcy wsi Cholerzyn, Członkowie Stowarzyszenia „Ratujmy Cholerzyn”

5 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie