Znamy laureatów nagród Amicus Hominum i Kryształy Soli

Musisz przeczytać

Amicus Hominum i Kryształy Soli to nagrody województwa małopolskiego dla tych, którzy wspierają osoby niepełnosprawne, organizują ciekawe inicjatywy społeczne, zachęcają innych do działania. Znamy tegorocznych laureatów tych prestiżowych wyróżnień.

Grand Prix nagrody Amicus Hominum otrzymał Adam Stromidło, przewodniczący Rady Głównej Polskiego Związku Głuchych za poruszającą walkę z przeciwnościami losu, ogromną pasję działania oraz niezwykłą umiejętność wykorzystywania własnych doświadczeń i talentów do niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Laureat otrzymał ją również za wytrwałą pracę społeczną, która nieustannie wspiera osoby niesłyszące w udziale w życiu publicznym i społecznym oraz za wyjątkową empatię i ciągłą troskę o drugiego człowieka.

Nagroda Kryształy Soli trafiła do Stowarzyszenie Dobroczynne RES SACRA MISER z Bukowna. Jak czytamy w werdykcie kapituły, nagroda Grand Prix została przyznana za „całokształt pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności najmłodszych dzieci, nieustanne wsparcie w opiece terapeutyczno-rehabilitacyjnej nie tylko podopiecznych, ale również ich bliskich oraz konsekwentne obalanie stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację poruszających kampanii społecznych.”

Laureaci nagród Amicus Hominum i Kryształy Soli

Laureaci nagród Amicus Hominum i Kryształy Soli

(fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)

Oto wszyscy laureaci i wyróżnieni w tegorocznej edycji nagród Amicus Hominum i Kryształy Soli:

Amicus Hominum

KATEGORIA POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM:
• Laureat: Adam Stromidło – w dowód uznania za całokształt wieloletnich dokonań na rzecz osób niesłyszących. Za pionierskie działania, które przyczyniły się do powołania pierwszej internetowej telewizji głuchych, a także tworzenie lepszego dostępu do tłumaczy języka migowego w sferze publicznej. Za niwelowanie barier architektonicznych i społecznych, z którymi mierzą się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami.
• Wyróżniony: Lucyna Maria Lubańska – w podziękowaniu za niestrudzoną, wieloletnią działalność w dziedzinie pomocy społecznej, za aktywność na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Za wyjątkową wrażliwość, dobroć serca i ciągłą gotowość do niesienia pomocy oraz niezwykłą umiejętność jednoczenia ludzi wokół osób najbardziej potrzebujących wsparcia.

KATEGORIA PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
• Laureat: Alina Kamińska – w dowód uznania za pełną oddania działalność społeczną i charytatywną na rzecz pracowników i pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Za ogromne zaangażowanie na rzecz jednoczenia mieszkańców oraz różnych środowisk – artystycznych, medycznych czy politycznych – wokół idei pomocy tej placówce, szczególnie w trudnym czasie pandemii COVID-19.
• Wyróżniony: Damian Konieczny – w podziękowaniu za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Za całokształt dokonań na rzecz promowania zdrowego stylu życia i wdrażanie lokalnego programu profilaktyczno-zdrowotnego podczas Dni Otwartych Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka” oraz Dni Spirometrii w Wieliczce.

KATEGORIA SPORT I EDUKACJA
• Laureat: Magdalena Gorzelany – Dziadkowiec – w dowód uznania za upowszechnianie sportu i popularyzację piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży – w tym zwłaszcza dziewcząt. Za kształtowanie sportowego ducha rywalizacji oraz promowanie zasad zdrowego współzawodnictwa w duchu „fair play”. Za ogromne serce wkładane w rozwijanie talentów młodzieżowej kadry w futsalu, osiągającej ogólnopolskie sukcesy.
• Wyróżniony: Marek Pajka – w podziękowaniu za wyjątkowe zaangażowanie w promocję aktywności fizycznej, krzewienie sportowego ducha oraz podejmowanie licznych inicjatyw integrujących środowiska sportowe z lokalną społecznością. Za działalność charytatywną, dzięki której udało się z sukcesem połączyć ideę sportowej rywalizacji z realną pomocą dla potrzebujących.

KATEGORIA DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA
• Laureat: Zbigniew Konieczek – w dowód uznania za ogromną wrażliwość na los osób potrzebujących pomocy. Za bezinteresowną działalność dobroczynną na rzecz mieszkańców Sądecczyzny w trudnej sytuacji materialnej, ciężko i nieuleczalnie chorych, a także za wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży, jak i troskę o zdolnych studentów. Za aktywne włączenie się w pomoc personelowi oraz pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.
• Wyróżniony: Krzysztof Kołodziejczyk – w podziękowaniu za wieloletnią działalność dobroczynną na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Za niezwykle życzliwą pomoc niesioną ubogim oraz samotnym poprzez organizację corocznych spotkań wigilijnych. Za włączanie się w liczne akcje charytatywne na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, a także wspieranie wielu inicjatyw ważnych dla lokalnej społeczności.

KATEGORIA INICJATYWA MŁODYCH
• Laureat: Łukasz Rzepka – w dowód uznania za wyjątkową i pełną zaangażowania działalność prospołeczną, podejmowanie i włączanie się w liczne działania na rzecz dialogu międzykulturowego. Za wielopłaszczyznową działalność na rzecz integracji środowisk cudzoziemców, za promowanie postaw otwartości i wdrażania wzorcowych praktyk wolontariatu we wspólnocie akademickiej.
• Wyróżniony: Hufce Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska – w podziękowaniu za poruszający przykład bezinteresownej i pełnej zrozumienia pomocy dla najbardziej potrzebujących. Za wielowymiarowe i nowoczesne działania, które w czasie pandemii COVID-19 dawały wsparcie i otuchę wielu mieszkańcom. Za niezwykłą zdolność mobilizowania innych do pomocy oraz propagowanie wśród harcerzy idei wolontariatu.

Kryształy Soli

KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
• Laureat: Stowarzyszenie Dobroczynne RES SACRA MISER z Bukowna – w dowód uznania za całokształt działalności na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Za kompleksowy i modelowy program wsparcia podopiecznych oraz walkę o ich zdrowie i lepszą sprawność. Za wielką pasję w pracy na rzecz wychowanków przedszkola terapeutycznego oraz skuteczne promowanie różnych form wolontariatu, w tym w szczególności szkolnych kół wolontariackich.
• Wyróżniony: Stowarzyszenie Szansa z Oświęcimia – w podziękowaniu za wieloletnią, wyjątkową pracę na rzecz lokalnej społeczności, a w szczególności: dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w zakresie pomocy terapeutycznej, wychowawczej i materialnej. Za skutecznie działania na rzecz ochrony zdrowia oraz promocji zdrowego trybu życia.

KATEGORIA: KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE, TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA:
• Laureat: Związek Polskich Artystów Plastyków okręg Krakowski – za bezcenny, wieloletni wkład w działalność na rzecz wspierania i promowania polskiej sztuki oraz artystów podczas krajowych i międzynarodowych wystaw. Za realizację ponadprzeciętnych działań artystycznych, wystawienniczych i wydawniczych, w tym działalność Galerii Pryzmat. Za szereg inicjatyw, które udowadniają, że współczesna sztuka z Małopolski jest warta bliższego poznania i zachwytu.
• Wyróżniony: Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu – w dowód uznania za pełną zaangażowania działalność kulturalno-oświatową, która pozwala na ocalenie od zapomnienia idei i wartości przyświecających ks. Stanisławowi Konarskiemu. Za pielęgnowanie wiedzy na temat wydarzeń historycznych, postaci i ich dokonań, istotnych zarówno dla społeczności Liceum Ogólnokształcącego, jak i mieszkańców Miasta Oświęcim.

KATEGORIA: EDUKACJA, NAUKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE:
• Laureat: Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy – w dowód uznania za pełną oddania pracę na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi, w szczególności osób zaginionych. Za skuteczne działania na rzecz zwiększania świadomości społecznej dotyczącej przestrzegania zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, zwłaszcza wśród dzieci. Za pasję pomagania, którą z powodzeniem „zarażają się” kolejne pokolenia ratowników.
• Wyróżniony: Stowarzyszenie Instytut Świętej Jadwigi Królowej Polski z Krakowa – za troskę o rozwój edukacyjny młodego pokolenia w duchu patriotycznym, z poszanowaniem wartości wiary chrześcijańskiej i rodziny. Za kultywowanie pamięci św. Jadwigi Królowej Polski, jej dokonań i niezwykłej postawy. Za działalność charytatywną, pomoc dzieciom oraz dbałość o promocję idei zaangażowania społecznego i postaw obywatelskich.

KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, ŚRODOWISKO, EKOLOGIA:
• Laureat: Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków – doceniając całokształt działań na rzecz odbudowy Wisły Kraków oraz promocji jej ponad 100-letniej historii i tradycji. Za kompleksowy program wsparcia Klubu, aktywizację kibiców, integrację środowiska, a także działania na rzecz rozwoju oferty sportowej dla dzieci i młodzieży. Za aktywną działalność charytatywną oraz budowanie międzypokoleniowej solidarności sportowej.
• Wyróżniony: Fundacja MALI MISTRZOWIE z Wieliczki – za propagowanie kultury fizycznej, rozwijanie talentów sportowych oraz wychowanie dzieci i młodzieży w duchu zasady „fair play”. Za ciekawe połączenie działań sportowych z działalnością charytatywną poprzez organizację turnieju „Salt Mine Cup”. Za rozwijanie pasji sportowych, integrowanie młodzieży z całego świata oraz promocję lokalnej oferty turystycznej.

KATEGORIA: GOSPODARKA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:
• Laureat: Polskie Stowarzyszenie Zero Waste z Krakowa – za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Za kreowanie właściwych postaw ekologicznych wśród społeczeństwa i promocję filozofii „zero waste”. Za realizację ciekawych kampanii społecznych oraz inicjatyw, które skutecznie podnoszą świadomość ekologiczną i uświadamiają mieszkańców Małopolski, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa natura.
• Wyróżniony: Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa – za całokształt działań podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru Korona Północnego Krakowa. Za budowanie na bazie produktów regionalnych nowoczesnej strategii promocji miejsca poprzez stworzenie lokalnej marki „Spichlerz Koronny”. Za cenne inicjatywy w obszarze ochrony środowiska naturalnego, ekologii i turystyki.

KATEGORIA: NAJLEPSZY PROJEKT SPOŁECZNY
• Laureat: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” z Wadowic – doceniając działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii oraz korzystania ze źródeł energii odnawialnej. Za skuteczne wykorzystanie walorów turystycznych regionu, jego potencjału gospodarczego i zasobów historyczno-kulturalnych do aktywizacji społecznej, poprawy stanu środowiska naturalnego i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
• Wyróżniony: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek Betlejem” z Krakowa – w dowód uznania za walkę ze stereotypami, wyrównywanie szans i przywracanie „chęci życia” poprzez organizację Małopolskich Zawodów Wspinaczkowych Osób Niepełnosprawnych im. Jurka Gizy. Za spełnianie marzeń młodych ludzi, przezwyciężanie ich lęków oraz wspieranie w pokonywaniu własnych słabości – mimo choroby i niepełnosprawności.

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca