Znamy skład Rady ds. Równego Traktowania [wykaz członków]. I jej zadania

Musisz przeczytać

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski powołał Radę ds. Równego Traktowania. W jej skład weszło ponad 30 osób. Zadania nowej rady to m.in. promowanie zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn, działania na rzecz walki z przemocą w rodzinie, na rzecz eliminowania dyskryminacji i mowy nienawiści.

Oto pełna lista członków nowej rady.

1) Przewodnicząca: Nina Gabryś – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej;
2) Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Kois-Żurek – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
3) Sekretarz: Magdalena Furdzik – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;

Członkinie i Członkowie:
4) Dominika Kozłowska – Miesięcznik Znak;
5) Krzysztof Skwara – Zorientowany Kraków;
6) Anna Zaroda-Dąbrowska – Fundacja Diversity HUB, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie;
7) Dorota Gierszewski – Uniwersytet Jagielloński;
8) Janina Czapska – Uniwersytet Jagielloński;
9) Rita Ster – Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie;
10) Małgorzata Figa-Tomińska – Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji;
11) Magdalena Dropek – Fundacja Równość.org.pl;
12) Maria Amin – psycholog, biegła z zakresu psychologii Sądu Okręgowego w Krakowie;
13) Olga Brzezińska – Fundacja Miasto Literatury;
14) Artur Maciejewski – Stowarzyszenie Queerowy Maj;
15) Karol Wilczyński – Salam Lab;
16) Aleksandra Nędzi-Marek – Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie;
17) Anna Makówka-Kwapisiewicz – Żydowskie Stowarzyszenie Czulent;
18)Janusz Olesiński – Fundacja „Małopolska Izba Samorządowa”;
19) Emanuela Lewandowska – Federacja Znaki Równości;
20) Monika Szymańska – Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej;
21) Katarzyna Jurzak – Uniwersytet Jagielloński;
22) Anna Petiurenko – Fundacja ZUSTRICZ;
23) Tomke Ptasiński – Queer Amnesty (Stowarzyszenie Amnesty International);
24) Elżbieta Mirga-Wójtowicz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
25) Aleksandra Suława – dziennikarka;
26) Bogna Halska-Pionka – Uniwersytet Jagielloński;
27) Anna Żeber – Stowarzyszenie Twórczy Aktywni Kreatywni TAK!;
28) Bogdan Dąsal – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami;
29) Mateusz Płoskonka – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia;
30) Anna Domańska – Wydział Edukacji.

„Celem działania Rady jest współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kulturalno-oświatowymi, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i służbami działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym” – czytamy w zarządzeniu prezydenta o powołaniu Rady ds. Równego Traktowania. A to szczegółowy zakres jej działania (zgodnie z prezydenckim zarządzeniem):

„Do zadań Rady należy opiniowanie projektów dokumentów strategicznych Miasta oraz aktów prawa miejscowego wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących równego traktowania, w tym sytuacji kobiet w Krakowie, jak również opracowywanie i proponowanie rozwiązań w zakresie:
1) budowania wśród mieszkańców Krakowa poczucia tolerancji oraz świadomości i wiedzy na temat równości płci;
2) rekomendacji zmian w politykach miejskich w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wyrównywania szans mieszkańców i mieszkanek Krakowa;
3) działań nastawionych na identyfikację i rozwiązywanie problemów dyskryminacji w przestrzeni miejskiej;
4) promowania zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach procesów decyzyjnych;
5) działań na rzecz walki z przemocą w rodzinie i eliminacji poczucia zagrożenia w przestrzeni publicznej;
6) budowania postaw obywatelskich i wspierania inicjatyw na rzecz zwiększania partycypacji kobiet we władzach lokalnych;
7) promocji działań zdrowotnych i profilaktycznych;
8) budowania postawy przedsiębiorczej wśród kobiet oraz wspierania edukacji i działań na rzecz zapewnienia sprawiedliwych i godnych warunków pracy;
9) budowania sieci współpracy instytucji i osób pracujących na rzecz równości oraz wsparcie dla organizacji prokobiecych i zaangażowanych w tematy związane z prawami człowieka;
10) działań na rzecz przezwyciężania i likwidacji barier w komunikowaniu się mieszkańców i mieszkanek Krakowa;
11) działań na rzecz likwidacji barier technicznych i architektonicznych, w szczególności zaś dostosowanie transportu i budynków użyteczności publicznej do potrzeb obu płci;
12) działań na rzecz wyeliminowania dyskryminacji i mowy nienawiści ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, płeć, pochodzenie, narodowość, stosunek do religii i orientację seksualną.”

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca