25 lub 50 zł za mieszkańca? Jest propozycja nowych stawek za wywóz śmieci

Tyle będziemy płacić? Miasto przedstawiło radnym nowe propozycje stawek za gospodarowanie odpadami. Wprowadzenie zmian jest konieczne, ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. Radni zajmą się tą sprawą 26 sierpnia podczas sesji Rady Miasta Krakowa.

Nowe zasady są pokłosiem konsultacji społecznych i rekomendacji zespołu zadaniowego ds. przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19. Podczas konsultacji społecznych większość krakowian opowiedziała się za ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Krakowa „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty” zakłada zmianę metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniając wyniki konsultacji społecznych i sugestie radnych.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zaproponowano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Miasto proponuje wysokość miesięcznej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wypełniający obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny, wynoszącą 25,51 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, opłata ta wynosiłaby 51,02 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Proponowana wysokość opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1,1 m3 wynosiłaby 58,20 zł* (stawki za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności), od właścicieli nieruchomości:

  • na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  • które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, mające zastosowanie do tych części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o pojemności 1100 litrów nie może przekroczyć 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego (1819 zł) na 1 osobę ogółem – aktualnie 58,20 zł (art. 6k ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przypomnijmy, od 31 stycznia do 28 lutego 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W konsultacjach społecznych wzięło udział ponad 17 tys. osób. Zdecydowana większość mieszkańców, wnoszących wnioski i uwagi (ponad 79 proc.) opowiedziała się za ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania odpadami jest konieczne, ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. Zgodnie z zapisami ustawy z 6 września 2019 r., wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyższe koszty transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40 proc. w 2019 roku, 50 proc. w 2020 roku, 65 proc. w 2035 roku), a za niedostosowanie się do przepisów gminy będą płacić kary.

Ustawodawca wskazał maksymalne wysokości opłat, jakie mogą ustalać gminy za pojemniki w nieruchomościach niezamieszkałych, co z kolei spowoduje mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oznacza to, że w każdej gminie w Polsce wzrosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz spadną dochody, z których finansowane są gminne systemy gospodarki odpadami. Niekorzystna jest również sytuacja na rynku surowców wtórnych, gdzie do wielu odzyskanych już surowców trzeba dopłacać, aby zostały one przyjęte do dalszego przetworzenia.

ml, krakow.pl

Najnowsze

Co w Krakowie