Aby Kazimierz nie stał się taki sam jak Stare Miasto…

Musisz przeczytać

W Krakowie powinien działać podmiot całościowo koordynujący różnorodne problemy, potrzeby, możliwości i działania wynikające ze wpisania na Listę UNESCO – to jeden z głównych wniosków nowego Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa. Właśnie ruszają jego konsultacje. W dokumencie jest ocena obecnej sytuacji, pokazane są także zagrożenia. Autorzy „Planu” jako pilne zadanie wskazują opracowanie i realizację kompleksowego programu rewitalizacji Kazimierza. Cel – by ten obszar nie stał się taki sam jak monofunkcyjne Stare Miasto, gdzie dominują turyści i działający dla nich przedsiębiorcy.

Obszar UNESCO w Krakowie to Stare Miasto, Wawel i Kazimierz. „Obszar UNESCO w Krakowie jest użytkowany w sposób bardzo intensywny. Użytkowanie zespołu ma charakter monofunkcyjny – zasadnicze komponenty zostały ukierunkowane i dostosowane do potrzeb obsługi wielomilionowego ruchu turystycznego (ponad 10 mln w skali roku)” – czytamy w podsumowaniu prac nad Planem Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa. Ten długotrwały i bardzo intensywny ruch turystyczny spowodował głębokie przekształcenie ścisłego centrum miasta w wielu aspektach. Autorzy dokumentu je wyliczają:
·Zmiana charakteru funkcjonalnego obszaru jako całości polega na rozbudowaniu funkcji hotelowych, gastronomicznych, rozrywkowych, ograniczonych handlowych, kosztem wyparcia tradycyjnych funkcji ogólnomiejskich, przede wszystkim mieszkaniowych, edukacji, opieki zdrowotnej, handlu, tzw. usług dla ludności.
·Rozbudowanie funkcji turystycznych spowodowało szereg negatywnych zjawisk utrudniających użytkowanie obszaru UNESCO, m.in. znaczny ruch w dzień i nocy, hałas w wielu miejscach, podniesienie cen towarów i usług, podniesienie cen mieszkań i najmu lokali, ograniczenia ruchu samochodów, utrudnienia w parkowaniu i podniesie cen parkowania, nadmierny rozwój najmu krótkookresowego.
·Rozbudowanie funkcji turystycznych i wynikający z nich wzrost cen nieruchomości spowodował znaczące zmiany w strukturze własnościowej nieruchomości. W konsekwencji właścicielami wielu nieruchomości są podmioty niezwiązane z lokalną społecznością, a nawet w ogóle niezwiązane z Krakowem. Podmioty niezwiązane z obszarem i Krakowem w ograniczonym zakresie są zainteresowane pozakomercyjnym wykorzystaniem nieruchomości – nie powinny być traktowane na prawach lokalnych interesariuszy.
·Monofunkcyjne użytkowanie zespołu UNESCO i wynikające z tego konsekwencje, m.in. zmiana struktury właścicielskiej i bardzo znaczące ograniczenie funkcji mieszkaniowej, sprawiło, że najaktywniejszą grupą interesariuszy, która stanowczo artykułuje swoje potrzeby są przedsiębiorcy domagający się maksymalnej swobody dla prowadzonej działalności. Ich oczekiwania nie służą realizacji potrzeb innych (lokalnych) grup interesariuszy. Nie powinni być traktowani jako dominujący interesariusze.
·Monofunkcyjne użytkowanie zespołu UNESCO i wynikające z tego konsekwencje sprawiły, że w bardzo znaczącym stopniu przestała istnieć lokalna społeczność mieszkańców. Tymczasem istnienie takiej społeczności warunkuje utrzymanie wielu lokalnych funkcji, które tworzą współczesny kontekst i jednocześnie są kontynuacją funkcjonowania historycznego miasta (a Kraków jest traktowany wciąż jako miasto żyjące).

Ta analiza prowadzi do kilku wniosków:
*Konieczne jest opracowanie koncepcji funkcjonowania obszaru UNESCO w skali całego Krakowa. Obecne monofunkcyjny charakter tego obszaru pogłębia się, a proces ten nie jest odpowiednio kontrolowany. Koncepcja funkcjonowania powinna określić: docelową rolę obszaru UNESCO w strukturze miasta, założyć granice dalszego dostosowania obszaru (zabudowy) do obsługi ruchu turystycznego, przyjąć skuteczne narzędzia do realizacji tego celu (np. najem krótkotrwały, polityka prywatyzacji zasobów miejskich, ograniczenie rozszerzania jednej funkcji poza jedna kamienicę, ograniczenia sprzedaży alkoholu).
*Względy użytkowe uzasadniają przyjęcie kompleksowego planu zagospodarowania wiślanych bulwarów – terenu, który potencjalnie może być obszarem znaczących inwestycji. Ze względna na charakter tego terenu i ze względów konserwatorskich nie powinna być tam zlokalizowana zabudowa kubaturowa. Teren w jak największym stopniu powinien być zagospodarowany zielenią i stanowić połączenie z innymi terenami rekreacyjnymi.
*Ze względów użytkowych zasadne jest wprowadzenie na obszarze UNESCO w większym zakresie zagospodarowania zielenią. Wprowadzanie zieleni na obszary staromiejskie jest narastającą ideą i praktyką w skali międzynarodowej, która jest w coraz większym stopniu akceptowana przez środowiska konserwatorskie. Dodatkowe wprowadzenie zieleni na obszar UNESCO w Krakowie może nie stanowić zagrożenia dla zachowania wartości zespołu.
*Stan zabudowy i funkcjonalne zagospodarowanie Kazimierza uzasadnia opracowanie i realizację na tym obszarze kompleksowego programu rewitalizacji, który priorytetem powinna być ochrona wartości dziedzictwa. Realizacja takiego programu jest zadaniem pilnym, gdyż funkcjonowanie tego obszaru nie jest jeszcze tak zaawansowane i zdeterminowane jak w przypadku Starego Miasta (Kazimierz nie jest tak monofunkcyjny jak Stare Miasto).
*W procesie opracowania Planu Zarządzania nie pozyskano informacji o planowaniu znaczących inwestycji w strefie UNESCO, które mogą istotnie zagrażać jego wartości. Ewentualne planowane takich inwestycji (np. tereny klubu Nadwiślan) powinno być poprzedzone opracowaniem standardowego dokumentu – Heritage Impact Assessment.
*Charakterystyka wartości zespołu UNESCO oraz wielkość i charakter zagospodarowania strefy buforowej sprawiają, że nie ma potrzeby formułowania dodatkowych restrykcji na terenie strefy. Utrzymanie charakteru zabudowy w strefie buforowej (zapisy w mpzp określające niedopuszczalność zabudowy wysokiej) jest wystarczające dla utrzymania wartości zespołu UNESCO. Należy podkreślić, że strefa buforowa jest również cennym historycznym obszarem miejskim. Jej stan techniczny i funkcjonalny uzasadnia opracowanie kompleksowego programu rewitalizacji, którego priorytetem powinna być ochrona zabytkowych wartości.
*W Krakowie powinien działać podmiot całościowo koordynujący różnorodne problemy, potrzeby, możliwości i działania wynikające ze wpisania na Listę UNESCO. Obecnie Kraków nie wykorzystuje wszystkich możliwości jakie daje status dobra Światowego Dziedzictwa. Powinien istnieć podmiot mający kompetencje i narzędzia by koordynować działania związane z ochroną zespołu UNESCO, monitorowaniem stanu i zagrożeń, promocją i informacją na temat zespołu UNESCO, reprezentowaniem wobec OWHC, opracowywaniem raportów, etc. Działanie takiego podmiotu powinno być trwałe. Podmiot taki powinien działać w strukturze najważniejszego zarządcy zespołu – Urzędu Miasta Krakowa.

(red)

Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa – konsultacje społeczne projektu dokumentu

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 28 stycznia – 18 lutego 2022 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

1. Spotkanie on-line dla mieszkańców w dniu 8 lutego 2022 roku o godzinie 16.00 – 17.00. Aby dołączyć do spotkania, należy połączyć się z platformą za pomocą poniższego linku:

Link do spotkania on-line.

2. Dyżury konsultacyjne eksperta w dniu: 7 lutego 2022 roku w godzinach 15.00-17.00 oraz w dniu 9 lutego 2022 roku w  godz. 12.00-14.00   pod numerem telefonu 12 616 19 29.

3. Możliwość wypełnienia ankiety konsultacyjnej on-line w czasie trwania konsultacji społecznych tj. w dniach 28 stycznia – 18 lutego 2022 roku. Link do ankiety konsultacyjnej: https://forms.office.com/r/XBAF1Xe9GR   

Pliki do pobrania:

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

2 KOMENTARZE

2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca