Jest plan dla krakowskiego Manhattanu [video]

Nowe Miasto – to blisko 700 hektarów, dziś przemysłowych, które mają stać się nową dzielnicą Krakowa – z mieszkaniami i usługami oraz zielenią. W środę, 25 maja 2022 roku, koncepcja zagospodarowanie tej części miasta została zaprezentowana radnym na sesji. Od poniedziałku, 30 maja 2022, ruszą konsultacje z mieszkańcami. Chodzi o obszar w rejonie Płaszowa i Rybitw, w południowo-wschodniej części Krakowa.

Gotowy jest projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. To jedyne miejsce w Krakowie, w którym będzie można stawiać budynki o wysokości 150 metrów. Plan zakłada, że powstanie 21 wieżowców o wysokości od 90 do 150 metrów. W budynkach będzie pełna gama usług – od biur, przedszkoli po mieszkania.

– Założenie jest takie, że ma to być zielone Nowe Miasto. Zakładamy, że będzie dużo zieleni – przekonywał wiceprezydent Jerzy Muzyk. Powstanie m.in. park miejski o łącznej powierzchni 65 hektarów. W zabudowie biurowej i mieszkaniowej będzie kolejne 40 hektarów terenów zielonych.

Powierzchnia nowych mieszkań wybudowanych w tym miejscu ma sięgać 2 mln metrów kwadratowych. Biur ma być jeszcze więcej, bo 3 mln metrów kwadratowych.

(GEG)

Nowe Miasto – wyłożenie projektu planu

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 30 maja do 6 lipca 2022 r. poprzez:
– bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Wizytę można umówić na konkretną godzinę – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542;
– zamieszczenie projektu planu „Nowe Miasto” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:
– poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 8:00 – 10:00,
– wtorki: 13:00 – 15:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru „Nowe Miasto” zostanie przeprowadzona w dniu 23 czerwca 2022 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 15:30.

Będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie planu. Szczegółowe informacje są publikowane w zakładce ZAPROSZENIA pod adresem: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: uwagi2-bp@um.krakow.pl .

Forma papierowa obejmuje:
– złożenie pisma z uwagą w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku UMK,
– wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
– przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

– przykładowy formularz uwagi do pobrania:    

 – odnośnik do karty usługi ePUAP

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne .

Link do podstrony poświęconej miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto”.

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie