Lokatorzy znowu będą mogli wykupić gminne mieszkania? Będą też bonifikaty

Po kilku latach przerwy lokatorzy gminnych mieszkań w Krakowie znowu będą mogli składać wnioski o wykup zajmowanych lokali. Tak się stanie, jeśli większość radnych poprze projekt uchwały zainicjowany przez klub Platforma Koalicja Obywatelska. Oto najważniejsze propozycje z projektu uchwały „w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny zbycia lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców”.

Prawo do wykupu lokali mieszkalnych zyskają najemcy, którzy nie złożyli wniosków w terminie do 31 grudnia 2016 roku. Ale nie tylko oni. Projekt zakłada także prawo do wykupu lokali wynajętych za czynsz wolny (jeżeli najem trwa przez okres co najmniej 10 lat) oraz pracowni twórczej (stanowiącej wraz z lokalem mieszkalnym samodzielny lokal mieszkalny). Wioski o wykup zajmowanych mieszkań będzie można składać tylko 31 grudnia 2023 roku. „Projekt jest odpowiedzią na szerokie sygnały i postulaty mieszkańców, którzy z różnych względów nie złożyli wniosków w terminie, czy też nie złożyli wniosków ze względu na inne okoliczności. Należy liczyć się ze sporym zainteresowaniem zakupem nieruchomości na preferencyjnych zasadach przez najemców” – twierdzą inicjatorzy nowej uchwały o sprzedaży mieszkań komunalnych.

Uchwała określa nowe warunki udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych. Przypomnijmy, że kilka la temu można było wykupić mieszkanie nawet z 90-procentową bonifikatą. Teraz mają być mniejsze obniżki od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę. Będą się one wahać od 23 do 50 proc. Przy wykupie mieszkań wynajmowanych za czynsz wolny bonifikata wyniesie 30 proc,. przy wykupie pracowni twórczej – 10 proc.

Sprzedawane nie będą mieszkania m.in. w budynkach, w których przewidywana jest przez Gminę Miejską Kraków zmiana funkcji lub przeznaczenia, wynajęte za czynsz socjalny, wynajętych w ramach programu „Mieszkanie za remont”.

(GEG)

Poniżej cały projekt uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny zbycia lokali mieszkalnych – na rzecz ich najemców.

Rada Miasta Krakowa wyraża wolę zbywania lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, którzy
nie złożyli wniosków w terminie do 31 grudnia 2016r. Niniejsza uchwała określa nowe warunki
udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych, z uwzględnieniem finansowych
możliwości Gminy oraz mieszkaniowych potrzeb jej mieszkańców.
§ 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do sprzedaży na rzecz najemców lokali
mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków, z wyjątkiem:
1) lokali w budynkach przeznaczonych do:
a) remontu ze względu na zagrożenia wynikające ze stanu technicznego budynków,
b) wyburzenia,
c) w których przewidywana jest przez Gminę Miejską Kraków zmiana funkcji lub przeznaczenia,
2) lokali wynajętych za czynsz socjalny oraz lokali w budynku, w którym wszystkie lokale zostały
wydzielone z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na wynajem
jako lokale socjalne,
3) lokali wynajętych za czynsz wolny, wyłączenie to nie dotyczy lokali wynajętych za czynsz
wolny, których najem trwa co najmniej 10 lat,
4) lokali wynajętych w ramach programu „Mieszkanie za remont”,
5) samodzielnych pracowni twórczych, gdzie sposób wykorzystania lokalu, jako pracowni
wynika z decyzji, skierowania lub innego dokumentu stanowiącego podstawę nawiązania
stosunku najmu,
6) lokali mieszkalnych położonych w budynkach przeznaczonych do realizacji zadań
użyteczności publicznej, a w szczególności dla placówek opiekuńczo – wychowawczych,
oświatowych, administracyjnych, kulturalnych i służby zdrowia,
7) lokali położonych w budynkach wybudowanych, nabytych lub, w których przeprowadzono
remont polegający na odtworzeniu w całości substancji budynku oraz lokali nabytych ze
środków Gminy Miejskiej Kraków po 1 stycznia 1999 r. Zakaz ten nie dotyczy budynków, w
których były już sprzedawane lokale mieszkalne lub możliwość ich sprzedaży wynika z innych
przepisów niż określone niniejszą uchwałą,
8) pomieszczeń tymczasowych,
9) przypadków stwierdzenia nieprawidłowego stanu geodezyjno-prawnego nieruchomości
uniemożliwiającego dalsze zbywanie lokali, do czasu jego uregulowania,
10) lokali położonych w budynkach, dla których wykonano inwentaryzację architektoniczno –
budowlaną, a wspólnota mieszkaniowa zgłosiła zastrzeżenia do inwentaryzacji, mające wpływ
na obliczenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,

 • wyłączenie to nie dotyczy niezgodności powierzchni lokali wydzielonych przed wykonaniem
  inwentaryzacji (lub związanych z nimi udziałów w nieruchomości wspólnej} z powierzchniami
  tych lokali (lub udziałami) wynikającymi z inwentaryzacji – w którym to przypadku stosuje się
  przepis § 1 pkt 11).
  Zastrzeżenia wspólnoty mieszkaniowej nie zmieniające wyników inwentaryzacji w zakresie
  wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej oraz brak odpowiedzi wspólnoty na wystąpienie
  Gminy Miejskiej Kraków o weryfikację inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, nie
  wstrzymują sprzedaży lokali,
  11) przypadków prowadzenia postępowania dotyczącego prostowania wysokości udziałów w
  nieruchomości wspólnej przynależnych do lokali, do zakończenia postępowania,
  12) przypadków, gdy pierwotną podstawą stosunku najmu lokalu stanowiącego przedmiot
  wykupu jest umowa zawarta w oparciu o skierowanie wydane po dniu wejścia w życie uchwały
  Nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w sprawie zasad
  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków tj.
  po dniu 20 grudnia 2007 r. w przypadkach szczególnie uzasadnionych ważnymi względami
  społecznymi lub w przypadkach osób szczególnie zasłużonych dla kultury, sztuki oraz nauki w
  trybie szczególnym określonym w stosownej uchwale Rady Miasta Krakowa
  § 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie niniejszej uchwały jest możliwa również w sytuacjach
  określonych w § 1 pkt 9 i pkt 11 o ile Gmina Miejska Kraków dysponuje udziałem w
  nieruchomości wspólnej a przedstawione Wspólnocie Mieszkaniowej rozwiązania zmierzające
  do uregulowania nieprawidłowego stanu geodezyjno – prawnego nieruchomości lub
  sprostowania wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, przyna.leżnych do lokali nie
  zostały zaakceptowane. Sprzedaż lokali w takim przypadku prowadzona jest do wyczerpania
  przysługującego Gminie udziału w nieruchomości wspólnej.
  § 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do sprzedaży lokali mieszkalnych, wraz z
  pracownią twórczą jeśli łącznie stanowią samodzielny lokal mieszkalny objęty jedną umową
  najmu.
  § 4. Nabywcami lokali mieszkalnych od Gminy Miejskiej Kraków na zasadach określonych w
  niniejszej uchwale mogą być ich najemcy, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia zgodnie z
  art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z uwagi na
  nawiązanie stosunku najmu na czas nieoznaczony.
  § 5. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców nie może nastąpić:
  a) w przypadku stwierdzenia, że pierwszeństwo przysługuje innym niż najemca podmiotom, a
  uprawnienia takie należy realizować w pierwszej kolejności,
  b) jeżeli toczy się postępowanie dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb
  Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
  § 6. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości, służebności, prac geodezyjnych, wykonania
  indywidualnej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i uzyskania zaświadczenia o
  samodzielności lokalu, opłaty notarialne i sądowe, wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map
  ewidencyjnych oraz koszty innych dokumentów niezbędnych do przeznaczenia lokalu do zbycia
 • ponosi wnioskodawca.
  § 7. 1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może zostać zapłacona jednorazowo lub rozłożona
  na oprocentowane raty.
 1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być na wniosek nabywcy rozłożona wyłącznie na
  raty półroczne, płatne od daty zawarcia umowy sprzedaży maksymalnie przez okres 3 lat.
 2. Pierwsza rata nie może być niższa niż 20% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i podlega
  zapłacie wraz z należnym oprocentowaniem płatnym z góry od pozostałej kwoty sprzedaży
  mieszkania, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność lokalu.
 3. Rozłożona na raty cena lokalu mieszkalnego podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu
  półtorej stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski według
  stanu na dzień dokonania wpłaty pierwszej raty.
 4. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego na raty nabywca ustanawia w akcie notarialnym
  sprzedaży lokalu mieszkalnego hipotekę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w wysokości kwoty
  pozostałej do zapłaty.
  § 8. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem nieruchomości gruntowej w
  użytkowanie wieczyste ustala się pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w
  wysokości 25% ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej domem wielolokalowym.
  § 9. 1. Od ceny lokalu mieszkalnego ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez
  rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikaty w następujący sposób:
  1) przy sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach nie wpisanych i wpisanych do
  rejestru zabytków bonifikata wynosi:
  a) 50 % – przy zapłacie jednorazowej i na raty. W odniesieniu do lokali mieszkalnych położonych
  w budynkach wybudowanych, nabytych lub, w których przeprowadzono remont polegający na
  odtworzeniu w całości substancji budynku oraz lokali nabytych ze środków Gminy Miejskiej
  Kraków pomiędzy 27 maja 1990 r., a 1 stycznia 1998 r. bonifikata wynosi:
  w okresie po 27 maja 1990 r., a przed 1 stycznia 1991 r. – 47 %,
  w okresie po 1 stycznia 1991 r., a przed 1 stycznia 1992 r. – 44 %,
  w okresie po 1 stycznia 1992 r., a przed 1 stycznia 1993 r. – 41 %,
  w okresie po 1 stycznia 1993 r., a przed 1 stycznia 1994 r. – 38 %,
  w okresie po 1 stycznia 1994 r., a przed 1 stycznia 1995 r. – 35 %,
  w okresie po 1 stycznia 1995 r., a przed 1 stycznia 1996 r. – 32 %,
  w okresie po 1 stycznia 1996 r., a przed 1 stycznia 1997 r. – 29 %,
  w okresie po 1 stycznia 1997 r., a przed 1 stycznia 1998 r. – 26 %,
  w okresie po 1 stycznia 1998 r., a przed 1 stycznia 1999 r. – 23%
  W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży przeprowadzony był
  remont za środki Gminy Miejskiej Kraków (w tym w ramach przygotowania pustostanu do
  ponownego zasiedlenia) warunkiem udzielenia bonifikaty jest zwrot kwoty odpowiadającej
  poniesionym nakładom przez okres 10 lat, liczonych od daty remontu do dnia, w którym lokal
  zostanie przeznaczony do zbycia; wartość nakładów określi rzeczoznawca majątkowy na dzień
  nabycia lokalu,
  b) 10 % – przy zapłacie jednorazowej i na raty od powierzchni użytkowej pracowni twórczej
  stanowiącej wraz z lokalem mieszkalnym samodzielny lokal mieszkalny,
  c) 30 % przy sprzedaży lokali wynajętych za czynsz wolny, jeżeli najem trwa przez okres co
  najmniej 10 lat.
  2) sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem
  mieszkalnym objęta jest bonifikatą o której mowa w pkt 1,
  3) pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego, w sytuacji, o której mowa w§ 8 objęta jest
  bonifikatą, o której mowa w pkt 1.
  2.Jeżeli nabywca nie złoży oświadczenia o zrzeczeniu się wierzytelności związanych z najmem
  lokalu mieszkalnego, sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje bez udzielenia bonifikaty.
 5. Jeżeli najemca skorzystał z pomocy Gminy Miejskiej Kraków w formie umorzenia należności z
  tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego lub obniżek czynszu w terminie 5 lat licząc wstecz od
  dnia, w którym lokal został przeznaczony do zbycia, bonifikata przysługuje jeżeli najemca zapłaci
  Gminie Miejskiej Kraków kwotę odpowiadającą równowartości udzielonej ulgi – zwaloryzowaną
  stosownie do brzmienia przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
  nieruchomościami.
  § 10. 1. Nie udziela się bonifikaty w przypadku zbycia przez Gminę Miejską Kraków lokalu
  mieszkalnego na rzecz najemcy, jeżeli tenże najemca:
  1) po dacie wejścia w życie uchwały Nr XXll/190/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia
  2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej
  Kraków, tj. po dniu 3 października 2003 r. pozostawał lub jest:
  a) właścicielem (współwłaścicielem) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
  albo
  b) właścicielem (współwłaścicielem) względnie użytkownikiem (współużytkownikiem)
  wieczystym nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym bądź nieruchomości na której
  została rozpoczęta budowa budynku mieszkalnego, albo
  c) uprawnionym (współuprawnionym) z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  mieszkalnego względnie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo
  2) pozostaje osobą uprawnioną (współuprawnioną) z tytułu:
  a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, albo
  b) stosunku najmu innego lokalu mieszkalnego, jako jego najemca (współnajemca), albo
  c) prawa dożywocia, służebności, użytkowania, dzierżawy, użyczenia lub innej czynności
  prawnej bądź zdarzenia prawnego, będących podstawą posiadania (współposiadania) lokalu
  mieszkalnego względnie budynku mieszkalnego, bądź części takiego lokalu lub budynku.
 6. Nie udziela się również bonifikaty w odniesieniu do lokali mieszkalnych, do których tytuł
  najmu przysługuje osobom, które uprzednio nabyły od Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu
  Państwa lokal mieszkalny z zastosowaniem bonifikaty lub innej formy obniżki ceny lokalu.
 7. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1 dotyczą nieruchomości lub praw na terenie
  województwa małopolskiego.
 8. Wyłączenia zawarte w ust. 1 i 2 odnoszą się do najemcy, małżonka najemcy i małżonka
  pozostającego z najemcą w orzeczonej sądownie separacji.
 9. W razie zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1 i 2, zbycie lokalu
  może nastąpić na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, po cenie rynkowej, określonej przez
  rzeczoznawcę majątkowego.
 10. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie dotyczą przypadków dokonanego po dniu
  3 października 2003 r. zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo
  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (bądź udziału w nich) w zamian
  za wstąpienie w stosunek najmu na drodze dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych.
 11. W razie zaistnienia którejkolwiek z negatywnych przesłanek wymienionych w ust. 1
  Rada Miasta Krakowa może w przypadkach uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii ze
  strony merytorycznych komisji Rady, podejmować indywidualne uchwały dopuszczające
  sprzedaż lokali mieszkalnych z zastosowaniem bonifikaty, z równoczesnym określeniem
  wysokości stawki procentowej bonifikaty.
 12. Za przypadek uzasadniony, o jakim mowa w ust. 7 uważa się w szczególności sytuację,
  gdy:
  1) wartość rynkowa nieruchomości lub praw wymienionych w ust. 1 jest niższa niż wartość
  rynkowa lokalu mieszkalnego, który ma być przedmiotem wykupu przez najemcę od Gminy
  Miejskiej Kraków albo
  2) z uwagi na sytuację osobistą i prawną najemcy, zaspokojenie jego potrzeb
  mieszkaniowych z nieruchomości lub praw wymienionych w ust. 1 jest niemożliwe bądź bardzo
  utrudnione.
  § 11. 1. Zwrotowi na rzecz Gminy Miejskiej Kraków podlega kwota stanowiąca wartość
  zwaloryzowanej bonifikaty w sytuacjach określonych w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
  gospodarce nieruchomościami.
 13. Dla zabezpieczenia roszczenia Gminy Miejskiej Kraków o zwrot kwoty stanowiącej wartość
  waloryzowanej bonifikaty, nabywca ustanawia w akcie notarialnym sprzedaży lokalu
  mieszkalnego hipotekę na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w wysokości równej wartości lokalu
  mieszkalnego ustalonej w operacie szacunkowym oraz wartości udziału w gruncie
  przynależnego do lokalu.
  § 12. Termin składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych upływa z dniem 31 grudnia
  2023 r. Najemcy lokali, o których mowa w § 1 pkt 3 mogą składać wnioski we wskazanym
  terminie nawet, jeśli nie upłynął jeszcze termin 10-letni najmu, a ich realizacja nastąpi po upływie
  tego terminu,
  § 13. W toczących się sprawach z wniosków najemców złożonych w terminie przed 31 grudnia
  2016r. sprzedaż lokali w trybie bezprzetargowym prowadzona jest na zasadach wynikających z
  uchwały Nr XLVl/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania
  lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków
  udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Małop. z
  2016 r. poz. 7759.

Najnowsze

Co w Krakowie