Trzy warianty trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej – kiedy konsultacje społeczne?

Spółka Trasa Łagiewnicka prowadzi konsultacje dotyczące przebiegu tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. W pierwszej kolejności dojdzie do uzgodnień z miejskimi jednostkami, potem ruszą konsultacje z mieszkańcami. Pod uwagę brane są trzy warianty przebiegu obu tras.

Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka będą kontynuacja budowanej już Trasy Łagiewnickiej. Jak zapewniają przedstawiciele spółki odpowiedzialnej za te inwestycje, wszystkie te trasy będą miały charakter dróg lokalnych, rozprowadzających ruch między dzielnicami, a nie tranzytowy.

Teraz trwają konsultacje z miejskimi jednostkami, a także innymi instytucjami, np. wojskiem (trasa Pychowicka ma przebiegać w sąsiedztwie terenów wojskowych. Po tych uzgodnieniach i ewentualnych poprawkach trzy warianty tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej zostaną poddane konsultacjom społecznym.

Jak mogą przebiegać obie trasy? Oto trzy ich warianty

Wariant 1

Trasa Pychowicka:

Od ul. Grota Roweckiego – wyprowadzenie na poziom terenu, przekroczenie Wisły mostem. Wariant ten umożliwia poprowadzenie linii tramwajowej na odcinku od ul. Grota Roweckiego do planowanego hubu komunikacyjnego w rejonie ul. Ks. Józefa. Bezkolizyjne rozwiązanie ruchu tramwajowego i autobusowego po wydzielonych pasach. Lokalizacja przystanku tramwajowego w rejonie ul. Tynieckiej. Przebieg układu drogowego bez ingerencji w teren Jaskini Wiślanej.
Wprowadzono minimalizacje ilości pasów ruchu (przekrój 2×2 za wyjątkiem niezbędnych odcinków pasów włączeń i wyłączeń). Powiązanie z ul. Tyniecką realizowane poprzez węzeł typu „caro” z rozprowadzaniem na poziome terenu w formie ronda.
Ciągi piesze i rowerowe na odcinku Trasy Pychowickiej realizowane w formie wydzielonej wzdłuż ulicy Norymberskiej z doprowadzaniem od planowego ronda w rejonie skrzyżowania Kamieniarska – Norymberska.
Na moście obustronne ciągi piesze i ścieżki rowerowe. Układ projektowaniach ciągów pieszych i rowerowych powiązany z istniejącym układem drogowym.
Tereny zielone po stronie kampusu UJ powiązane zostaną z ul. Norymberską z wykorzystaniem kładki pieszo – rowerowej na układem drogowym.
Węzeł Trasy Pychowickiej z ul. Ks. Józefa uwarunkowany jest układem wysokościowym przebiegu linii tramwajowej i rezerwą terenu pod Nową Ks. Józefa wraz z włączeniem do projektowano hubu komunikacyjnego w typie „trójkąt”.

Trasa Zwierzyniecka:

Przebieg na odcinku od Ks. Józefa do ul. Odlewniczej w formie dwunawowego tunelu pod wzgórzem bł. Bronisławy i pod rzeką Rudawą. Oś tunelu przesunięta w kierunku zachodnim od Kopca Kościuszki. W rejonie węzła z planowaną Trasą Balicką, Trasa Zwierzyniecka prowadzona w poziomie -1. Węzeł w formie dwupoziomowego ronda z wydzieleniem na rondzie pasów ruchu dla komunikacji autobusowej. Na odcinku pomiędzy węzłem z Trasa Balicką a ul. Zarzecze Trasa Zwierzyniecka prowadzona w tunelu. Ciąg ul. Armii Krajowej prowadzony nad tunelem Trasy Zwierzynieckiej. Na dalszym odcinku od ul. Zarzecze w kierunku ronda Ofiar Katynia ciąg Trasy Zwierzynieckiej pokrywa się z obecnym przebiegiem ul. Armii Krajowej.
W rejonie węzła z ul. Balicką uwzględniono realizowany parking park&ride.
Wzdłuż całego odcinka od ul. Odlewniczej do ronda Ofiar Katynia przewidziano obustronny układ ciągów pieszych i tras rowerowych.

Budowa linii tramwajowej Salwator; Hub komunikacyjny; Budowa ulicy Nowa Ks. Józefa:

W ramach realizacji przewidziano likwidację istniejącej pętli na Salwatorze, podniesienie niwelety drogi przy klasztorze. Na odcinku wzdłuż klasztoru linia tramwajowa prowadzona po układzie drogowym wraz z ruchem samochodów. Linia tramwajowa doprowadzona do huba komunikacyjnego. W jego ramach zaplanowano pętlę tramwajową, autobusową, parking autobusów turystycznych oraz parking P&R.

Wariant 2

Trasa Pychowicka:

Założenia dla Trasy Pychowickiej oraz linii tramwajowej z Slawatora jak w Wariancie 1, zmieniono założenia co do Trasy Zwierzynieckiej wprowadzając linię tramwajową pod Wzgórze Św. Bronisławy.

Trasa Zwierzyniecka

Przebieg na odcinku od Ks. Józefa do ul. Odlewniczej w formie 3 nawowego tunelu pod Wzgórzem Św. Bronisławy i pod rzeką Rudawą. Dwie nawy samochodowe i jedna tramwajowa. Początek naw drogowych poniżej ul. Ks. Józefa. Nawa tramwajowa zlokalizowana w poziomie ul. Ks. Józefa. Nawy drogowe i tramwajowe za rzeką Rudawą wyparowane w jednym poziomie, poniżej terenu.
W rejonie Węzła z Trasą Balicką Trasa Zwierzyniecka prowadzona w poziomie -1. Linia tramwajowa wyprowadzona na poziom terenu. Węzeł w formie 2 pozimowego ronda z wydzieleniem na rondzie pasów ruchu dla komunikacji autobusowej. Na odcinku pomiędzy Węzłem z Trasa Balicką a ul. Zarzecze Trasa Zwierzyniecka prowadzona w tunelu Ciąg Armii Krajowej prowadzony nad tunelem trasy Zwierzynieckiej. Na dalszym odcinku od ul. Zarzecze w kierunku Ronda Ofiar Katynia ciąg Trasy Zwierzynieckiej pokrywa się z obecnym przebiegiem ul. Armii Krajowej. W pasie dzielącym prowadzona linia tramwajowa z wyprowadzaniem do linii tramwajowej w ciągu ul. Balickiej.
W rejonie Węzła z ul. Balicką uwzględniono realizowany parking P&R.
Układ Trasy w rejonie wiaduktów uwzględnia wykorzystanie bez przebudowy nowo wykonanych przez PKP wiaduktów kolejowych, pozostałe obiekty kolejowe przeodziane do przebudowy.
Wzdłuż całego odcinka od ul. Odlewniczej do Ronda Ofiar Katynia przewidziano obustronny układ ciągów pieszych i tras rowerowych.

Wariant 3

Od wariantu 1 odróżnia go sposób przekroczenia Wisły, a co za tym idzie rezygnacja z budowy linii tramwajowej między ul. Grota Roweckiego a hubem komunikacyjnym w rejonie ul. Ks. Józefa

Układ drogowy Trasy Pychowickiej

Na odcinku wylotu tunelu pod Grota Roweckiego prowadzony poniżej poziomu terenu. W rejonie ul. Sodowej układ drogowy wprowadzony w dwie nawy tunelu, prowadzące ruchu poniżej koryta Wisły. Istniejący układ drogowy na poziomie terenu pozostaje bez zmian (Sodowa – Norymberska).
Brak możliwości bezpośredniego skomunikowania układu drogowego ul Tynieckiej z Trasą Pychowicką. Z uwagi na wprowadzenie Trasy w układ tunelowy brak możliwości zlokalizowania przystanku autobusowego w rejonie ul. Tynieckiej, w ciągu Trasy. Z uwagi na różnice wysokości brak możliwości prowadzenia linii tramwajowej z wyprowadzaniem w kierunku haba komunikacyjnego.
Powiązanie Trasy Pychowickiej prowadzonej w tunelu pod Wisłą z ul. Nowa Ks. Józefa w formie węzła drogowego typu zbliżonego do „pół koniczyny” (konieczność zajęcia terenu ogródków działkowych zlokalizowanych po stronie zachodniej w stosunku do Trasy Pychowickiej).

(red)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie