AGH ma nowego rektora

Dotychczasowy prorektor ds. współpracy prof. Jerzy Lis będzie nowym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. 25 maja 2020 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało rektora AGH na kadencję 2020-2024. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis obejmie nowe stanowisko 1 września. Zastąpi dotychczasowego rektora prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomkę.

Nowy rektor AGH został wskazany już w pierwszej turze głosowania. Prof. Jerzego Lisa poparło 162 członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, a na drugiego z kandydatów, prof. Marka Przybylskiego, dyrektora Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, swój głos oddało 35 elektorów.

GS

Kim jest nowy rektor AGH

Sama uczelnia podaje następujące informacje:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis urodził się w 1954 r. w Trzcianie na Podkarpaciu. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Wykształcenie: I liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Rzeszowie (1973 r.), studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH na kierunku inżynieria materiałowa (1978 r.), doktorat w kierunku inżynieria materiałowa (1986 r.), habilitacja (1996 r.), profesor nauk technicznych od 2000 r.

Działalność naukowo-zawodowa: profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej, obecnie Prorektor ds. Współpracy AGH. Przebył wszystkie szczeble kariery naukowej od asystenta do profesora zwyczajnego, pracując w AGH od 1978 r. Pełnił funkcję prorektora AGH, prodziekana i dziekana wydziału oraz kierownika katedry. Przez 3 lata pracował także w State University of New York, USA.

Rozwijana tematyka badawcza obejmuje inżynierię materiałową i technologię chemiczną ze specjalnością materiałów ceramicznych, w tym zwłaszcza: spiekanie tworzyw ceramicznych, ceramikę zawansowaną węglikową i azotkową, specjalne techniki otrzymywania tworzyw zwłaszcza metodę samo rozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej SHS oraz technologie produkcji ceramiki użytkowej.

Dorobek naukowy opublikowany w kraju i za granicą dotyczy zwłaszcza:
• opracowania metod otrzymywania specjalnych tworzyw ceramicznych (węgliki, azotki, sialony, alony, kompozyty) techniką SHS,
• badań i opracowania metod otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych o właściwościach plastycznych tzw. nanolaminatów (fazy MAX),
• badania mechanizmów spiekania tworzyw ceramicznych,
• badań i opracowania  nowych warstwowych tworzyw ceramicznych odpornych balistycznie dla konstrukcji pancerzy ceramicznych,
• prac nad opracowaniem technologii otrzymywania nowych tworzyw ceramicznych (szkliwa, pigmenty, masy ceramiki płytkowej, sanitarnej i elektrotechnicznej).

Publikacje: autor i współautor ponad 400 opublikowanych prac, w tym: w czasopismach zagranicznych i krajowych, zagranicznych i krajowych recenzowanych materiałach konferencyjnych i zeszytach naukowych, 4 książki i monografie, ok. 150 prezentacji na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, w tym zapraszane referaty plenarne, dane bibliograficzne wg. SCOPUS H indeks 19, cytowania 1406 (stan na 13 maja 2020 r.).

Działalność dydaktyczna to rezultat 42-letniej pracy akademickiej dotyczącej głównie inżynierii materiałowej i technologii ceramiki. Profesor prowadził i prowadzi wykłady z zakresu nauki o materiałach, technologii tworzyw ceramicznych i metod badań materiałów w Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytecie Jagiellońskim i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Był zapraszany jako profesor wizytujący oraz do prowadzenia wykładów na uczelniach zagranicznych, m.in. w TU Claustall i TU Muenster (Niemcy), ENSCI (Francja), Uniwersytetach Osaka i Hokkaido (Japonia), Texas University, SUNY Buffalo i SDSMT (USA), British Columbia University (Kanada), University of Panamericana (Meksyk), University of Trondhein (Norwegia), Samarskij Avia-Kosmiczeskij Universitet i ISTMAN (Rosja). Profesor jest promotorem 13 zakończonych i czterech prowadzonych przewodów doktorskich oraz ok. 80 prac magisterskich.

Działalność inżynierska to prace głównie dla krajowego przemysłu ceramicznego (ceramika szlachetna, płytkowa, ogniotrwała, sanitarna, techniczna, zaawansowana). Profesor jest współautorem 25 patentów i wniosków patentowych, w tym wdrożonych w przemyśle. Był i jest kierownikiem 13 projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz i Narodowego Centrum Nauki, a także prac rozwojowych zlecanych przez przemysł. Był prezesem spółki innowacyjnej AGH – INNOAGH. Jest obecnie przewodniczącym rady nadzorczej INNOAGH i wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Działalność międzynarodowa obejmuje współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz ceramiki na świecie, w tym: ENSCI (Francja), University Castellon (Hiszpania), PennState University, SDSMT (USA), ISTMAN (Rosja). Został wybrany m.in. członkiem prestiżowej The World Academy of Ceramic (2002 r.). Jest członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS a także komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism: „The International Journal of SHS“ oraz „Ceramics International“. Jest także laureatem prestiżowych międzynarodowych wyróżnień za osiagnięcia naukowe m.in.: Fellow of the American Ceramic Society, Fellow of the European Ceramic Society oraz The Brigde Award of the American Ceramic Society. Został wyróżniony tytułem Honorowy Profesor przez Uniwersytet w Szymkencie (Kazachstan).

Czynny udział we władzach krajowych organizacji naukowych: członek Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN, członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN (funkcja przewodniczącego przez dwie kadencje), członek Komitetu Inżynierii Wodnej i Lądowej PAN, Komisji Ceramicznej o. Kraków PAN oraz wiceprzewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU. Profesor pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, przewodniczącym Sekcji Ceramiki Szlachetnej Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych krajowych czasopism: „Materials Science Poland”, „Archiwum Nauki o Materiałach”, „Inżynieria Materiałowa”, „Materiały Ceramiczne” i „Ceramika” – Biuletyn Komisji Ceramicznej PAN. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia: w 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada także Brązowy Krzyż Zasługi i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest laureatem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Nagrody Przewodniczącego IV Wydziału PAN, nagród naukowych Rektora AGH. Za swą działalność naukowo-wynalazczą został uhonorowany Medalem im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz tytułem „Złoty Inżynier” 2016 w plebiscycie Przeglądu Technicznego i NOT. Otrzymał także m.in. wyróżnienie Cracoviae Merenti, tytuł Zasłużony dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz tytuły zasłużonego dla wielu uczelni, zakładów i stowarzyszeń.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie