Jutro ważny dzień dla prezydenta Majchrowskiego. Dostanie absolutorium?

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Nieco później niż w poprzednich latach, Rada Miasta Krakowa zajmie się w środę uchwałą o absolutorium z wykonania budżetu oraz rozpatrzeniem raportu o stanie gminy.

Wprowadzenie stanu epidemii sprawiło, że minister finansów przesunął w czasie obowiązki związane z procedurą absolutoryjną. W tym roku termin ostateczny podjęcia uchwały o absolutorium to nie 30 czerwca, ale 29 sierpnia. Rada Miasta Krakowa zajmie się tym jednak dużo wcześniej, bo już 8 lipca.

Procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu. Ocena ta jest dokonywana na podstawie analizy dwóch najważniejszych dokumentów dotyczących wykonania budżetu: sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. Najpierw dokumentom tym przyglądają się radni z komisji rewizyjnej – sprawdzają, jak wykonane zostały dochody i wydatki miasta w stosunku do zakładanego planu, a także z jakim wynikiem samorząd zamknął wykonanie budżetu (nadwyżka czy deficyt). Krótko mówiąc, absolutorium to instytucja, za pomocą której organ stanowiący samorządu (w Krakowie – rada miasta) kontroluje wykonywanie budżetu przez organ wykonawczy samorządu (w Krakowie – prezydenta miasta).

18 czerwca Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krakowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta za 2019 rok. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na tej samej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium, rada miasta ma obowiązek pochylić się nad raportem o stanie gminy. 8 lipca krakowscy radni przeprowadzą więc dyskusję nad tym dokumentem oraz podejmą decyzję w sprawie udzielenia wotum zaufania prezydentowi miasta. Raport podsumowuje działalność prezydenta w roku poprzednim – realizację przez miasto polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

ml, krakow.pl

Zobacz także