Koronawirus. Już wiadomo, kto i gdzie musi mieć maseczkę na twarzy. Zasady i wyjątki zasłaniania nosa i ust

Od jutra (czwartek 16 czerwca) z domu będzie można wyjść z zakrytym nosem i zakrytymi ustami. Rząd doprecyzował, gdzie trzeba mieć maseczkę na twarzy. Nie tylko na ulicach, placach, w komunikacji publicznej, ale także w kościołach czy na klatkach schodowych w blokach i kamienicach. Ale nie wiadomo, czy bez maseczki wyjdziemy na spacer, bo w miejscach wskazywanych do obowiązkowego zakrywania ust i nosa nie wymieniono lasów, parków i terenów zielonych. Maseczki nie musi mieć na pewno dziecko do 4. roku życia czy ksiądz odprawiający mszę. Za to trzeba mieć zakryte nos i usta w restauracji.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący obowiązkowego noszenia maseczek w miejscach publicznych. W porównaniu do pierwotnych założeń jest w nim kilka istotnych zmian. Np. pierwotnie proponowano, by maseczki w miejscach publicznych nie musiały zakładać dzieci do 2.roku życia, ostatecznie z odkrytym nosem i ustami będą mogły chodzić dzieci do 4. roku życia.

Nowością jest też to, że w wykazie miejsc, gdzie trzeba mieć maseczkę, nie ma lasów i parków.

Poprzednia wersja rozporządzenia zakładała, że w samochodzie osobowym maseczka będzie zbędna, o ile jadą nim osoby wspólnie mieszkające. Teraz w aucie można będzie nie mieć maseczki także wtedy, kiedy podróżuje nim kierowca z dzieckiem, które nie ma obowiązku noszenia maseczki.

Maseczkę trzeba będzie mieć też w restauracjach i kawiarniach – projekt rozporządzenia nie mówi nic o tym, jak jeść czy pić z zakrytymi ustami.

Oto najnowsze propozycje dotyczące obowiązku noszenia maseczki:

1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych.

2. Obowiązku nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do 4. roku życia.
2) dziecka do ukończenia 4 roku życia;
3) osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:
1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

GS

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie