W Krakowie powstanie strefa czystego transportu. Jest rekomendacja

Strefa czystego transportu w Krakowie powinna powstać w oparciu o normy emisji EURO. To oznacza, że po jej wyznaczeniu w jej obszar wjadą tylko samochody o najniższej emisyjności spalin. Taką rekomendacje przedstawiła władzom miasta Rada Programowa ds. Ochrony Powietrza.

„Rada Programowa ds. Ochrony Powietrza zarekomendowała miastu konieczność utworzenia strefy czystego transportu w Krakowie w oparciu o normy emisji EURO. Wchodzący w skład Rady eksperci ze środowiska naukowego AGH i Politechniki Krakowskiej oraz przedstawiciele IMGW i GIOŚ, wskazali konkretne działania konieczne do podjęcia w zakresie ograniczania emisji ze źródeł komunikacyjnych” – czytamy w komunikacie po ostatnim posiedzeniu Rada Programowa ds. Ochrony Powietrza.

Zdaniem członków Rady, znaczące ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych jest dzisiaj niezbędnym zadaniem zmierzającym do uzyskania maksymalnego efektu ekologicznego. Oprócz działań związanych z tworzeniem stref czystego transportu, wciąż należy pamiętać o prawidłowym utrzymaniu dróg, chodników i innych ciągów komunikacyjnych w sposób ograniczający emisję wtórną zanieczyszczeń poprzez regularne ich mycie, remonty i poprawę stanu ich nawierzchni.

Utworzenie strefy czystego transportu w Krakowie jest jednym z zadań dla władz miasta, wyznaczonym w programie ochrony powietrza dla Małopolski. Aglomeracja Krakowska, mimo znaczącej i postępującej poprawy stanu jakości powietrza, nadal pozostaje w strefie przekroczeń w zakresie pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM 2,5, dwutlenku azotu oraz benzo(a)pirenu.

(red)

7 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie