Prokuratura ujawnia, czego dotyczy śledztwo w sprawie byłej wiceprezydent i urzędników

Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Błonia Krakowskie, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Fort Bronowice, wątki związane z realizacją programu rządowego „Mieszkanie plus”, dotacje na remont nieruchomości oraz decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwoleniu na budowę dla spółek prowadzących na terenie Krakowa działalność architektoniczną oraz deweloperską – to wątki śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie Wydział do walki z Korupcją. To postepowanie nadzoruje prokuratura Okręgowa w Krakowie i to ona ujawnia, dlaczego w czwartek zatrzymano pięć osób, w tym byłą wiceprezydent miasta, jej syna i urzędników. Co ciekawe – wszyscy podejrzani są już na wolności, a zarzuty wobec byłej wiceprezydent dotyczą okresu, gdy nie pełniła już tej funkcji.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie opublikowała w piątek, 10 września 2021 roku komunikat po zatrzymaniach, do których doszło w czwartek, 9 września 2021 roku. Zatrzymano 5 osób:
• Elżbietę K. (lat 67) – byłego Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa,
• Janinę P. (lat 56) – Zastępcę Dyrektora ds. Dróg Zarządu Dróg Miasta Krakowa,
• Bożenę K. – byłego Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa,
• Rafała K. (lat 55) – byłego Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa,
• Sebastiana Ch. (lat 45) – syna Elżbiety K. Prezesa Zarządu prywatnej spółki.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty i przysłuchano ich w charakterze podejrzanych. Zarzuty podajemy w takiej wersji, w jakiej ujawniła je Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Bożenie K. (której członek najbliższej rodziny jest zatrudniony w spółce prywatnej) i Janinie P. zarzuca się popełnienie przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. i art. 266 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., zagrożonego karą 10 lat pozbawienia wolności, polegającego na niedopełnieniu obowiązków nałożonych na pracowników samorządowych wynikających z art. 8 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 24 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282) w celu osiągnięcia przez Elżbietę K. korzyści majątkowej, poprzez preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez prywatną spółkę i regularne udostępnianie przedstawicielowi tej spółki informacji i dokumentacji uzyskiwanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych, uzgadnianie i konsultowanie z Elżbietą K. kształtu przyszłych opinii wydawanych w ramach swojej działalności służbowej, omawianie z wymienioną przebiegu oraz planowanego przebiegu postępowań, podejmowanie się forsowania wśród pracowników UMK koncepcji i rozwiązań proponowanych przez spółkę, dostosowywanie treści wydawanych opinii i uzgodnień do oczekiwań wymienionej, a także przyspieszanie na jej prośby wydawanych w ramach Zarządu Dróg Miasta Krakowa opinii i uzgodnień dotyczących inwestycji, obsługiwanych przez dyrektora spółki działając tym na szkodę interesu publicznego w postaci równego i bezstronnego traktowania wszystkich podmiotów przez władze publiczne oraz prowadzenia postępowań przez organy administracji publicznej w sposób budzący zaufania do władzy publicznej, a także na szkodę interesu prywatnego podmiotów handlowych działających na rynku usług oferowanych przez omawianą spółkę w postaci ograniczenia konkurencyjności ich usług przy czym poprzez ujawnianie tych informacji mogła narazić na szkodę wymienionych prawnie chronione interesy.

Byłej Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Elżbiecie K. zarzucono natomiast popełnienie czynu zabronionego polegającego na nakłanianiu urzędników do opisanych działań – czyn jest zagrożony karą 10 lat pozbawienia wolności, a nadto poprzez działanie wspólne i w porozumieniu z Sebastianem Ch. udzielenie Rafałowi K. pełniącemu wówczas funkcję Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa obietnicy korzyści majątkowej i osobistej w postaci zatrudnienia na kierowniczym stanowisku w innym podmiocie. Rafałowi K. zarzucono natomiast przyjęcie tej korzyści. Czyny zarzucone Rafałowi K. i Sebastianowi Ch. zagrożone są karami pozbawienia wolności, których górna granica wynosi 8 lat. Czyn zarzucony Elżbiecie K. obejmują okres, gdy wymieniona nie pełniła już funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa i wróciła do pełnienia funkcji zarządczych w spółce.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyli wyjaśnienia, poza Janiną P., która odmówiła składania wyjaśnień.
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze nie izolacyjnym. W stosunku do Elżbiety K. zastosowano środki w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego w kwocie 700 tys. zł, wobec Janiny P. w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. złotych oraz zawieszenia w czynnościach służbowych pracownika Zarządu Dróg Miasta Krakowa, wobec Bożeny K. oraz Rafała K. w postaci dozoru Policji
i poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. złotych, a wobec Sebastiana Ch. dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego w kwocie 70 tys. złotych.

Ciekawe jest również to, jakie wątki badane były w śledztwie. „Przedmiot postępowania dotyczy oceny prawidłowości postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa, w zakresie dotyczącym uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Błonia Krakowskie, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Fort Bronowice, jak również postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleniu na budowę dla spółek prowadzących na terenie Krakowa działalność architektoniczną oraz deweloperską, a także działań urzędników Urzędu Miasta Krakowa, co do których zachodzi podejrzenie niedopełnienia obowiązków m.in. w zakresie dysponowania informacjami, uzyskanymi w związku wykonywaniem czynności służbowych. Badane są również wątki związane z realizacją programu rządowego „Mieszkanie plus” na terenie Krakowa oraz z udzielaniem wsparcia finansowego przez Urząd Miasta Krakowa dla podmiotów prywatnych z przeznaczeniem na remont nieruchomości” – informuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

(red)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie