Znamy stawki podatku od nieruchomości na rok 2023. Radni zdecydowali o podwyżce

Musisz przeczytać

Rada Miasta Krakowa uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 rok. Mieszkańcy i przedsiębiorcy zapłacą średnio o 10 proc. więcej niż w tym roku.

Prezydent zaproponował podniesienie podatków za mieszkania, budynki i grunty o 11,8 proc. Radni Koalicji Obywatelskiej zgłosili poprawkę, by podwyżka była nieco mniejsza i wynosiła 10 proc. I ta poprawka zyskała większość.

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1, 13 zł od 1 m2 powierzchni,
b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ogrodów zoologicznych – 0,34 zł od 1 m2 powierzchni,
d) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych- 5,69 zł od 1 ha powierzchni,
e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni,
f) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,74 zł od 1 m2 powierzchni,
g) pozostałych – 0,59 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych- 0,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branż wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały nr LXXXI/1060/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz. 1973, z późn. zm.) – 14,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13 ,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 2,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu – 8,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
g) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ogrodów zoologicznych – 8,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
h) związanych z prowadzeniem żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 i 1383)- 1,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
i) zajętych na prowadzenie stołówek szkolnych w budynkach szkół – 1,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
j) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
k) pozostałych – 9,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli:
a) 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
b) stadionów sportowych wraz z infrastrukturą stanowiącą integralną całość techniczno-użytkową – O, 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
c) związanych z prowadzeniem ogrodów zoologicznych – O, 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

(GS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca