Ministerstwo Nauki oceniło Uniwersytet Jagielloński. Uczelnia złożyła odwołanie

Ministerstwo Edukacji i Nauki oceniło działalność naukową Uniwersytetu Jagiellońskiego za lata 2017-2021. Tzw. ewaluacji działalności naukowej poddano 28 dyscyplin naukowych prowadzonych na UJ. 4 z nich uzyskało najwyższą kategorię A+. 17 dyscyplin zostało ocenionych na B+. Władze uczelni złożyły odwołanie

Eksperci ministerstwa nauki wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych zbadali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych polskich uczelni. Tzw. ewaluacji czyli  prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ocena jakości działalności naukowej uczelni oraz instytutów naukowych podlegał również Uniwersytet Jagielloński.

 – W Uniwersytecie Jagiellońskim (wraz z Collegium Medicum) ocenie podlegało 28 dyscyplin naukowych. W wyniku oceny przyznano kategorię ocenę A+ w 4 dyscyplinach, A w 7 dyscyplinach oraz B+ w 17 dyscyplinach. Najwyżej ocenione dyscypliny to: psychologia, nauki chemiczne, nauki fizyczne i nauki o bezpieczeństwie – informują władze uczelni.

Od uzyskanej kategorii zależy możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych, ale również wysokość subwencji, którą uczelnia otrzymuje z budżetu państwa na działania związane z kształceniem studentów, doktorantów oraz na prowadzenie badań naukowych czy rozbudowę oraz utrzymanie infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej.

Wydziały i instytuty były porównywane w czterech grupach – nauki humanistyczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i inżynierskie oraz nauki o sztuce i twórczości artystycznej. Następnie jednostki pogrupowano w kategorie – od najwyższej A+, poprzez A i B aż do najniższej  C.

Jak podkreśla Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Prorektor UJ ds. badań naukowych „uzyskany wynik z jednej strony jest satysfakcjonujący, gdyż brak ocen B i C oznacza możliwość kontynuowania pełnej działalności naukowej we wszystkich 28 dyscyplinach, ale z pewnością nie spełnia oczekiwań środowiska akademickiego UJ i w wielu przypadkach stoi całkowicie w sprzeczności z różnymi rankingami, w których dyscypliny naukowe UJ są notowane na czołowych pozycjach wśród polskich jednostek. Do uzyskanego wyniku przyczyniły się zdecydowanie wady obowiązującego systemu ewaluacji, który wyraźnie promował mniejsze jednostki, doprowadzając tym samym do ruchów kadrowych w niektórych ocenianych uczelniach, które starały się ograniczyć liczbę pracowników przedstawiających swoje osiągnięcia do ewaluacji”

Władze uczelni po wnikliwej analizie wyników oceny i otrzymanych decyzji, zdecydowały o złożeniu odwołań od decyzji Ministra Edukacji i Nauki w przypadku 18 dyscyplin.

Odwołania złożono w przypadku archeologii, astronomii, filozofii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, informatyki, literaturoznawstwa, matematyki, nauk biologicznych, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, nauk o kulturze i religii, nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o Ziemi i środowisku, nauk o zdrowiu, nauk prawnych oraz nauk socjologicznych.

 – Najczęstszym powodem odwołania było:  bezpodstawne odrzucenie publikacji z oceny uzasadniane brakiem związku merytorycznego tematyki publikacji z dyscypliną, w której podlegała ocenie, oraz  zaniżenie punktacji w stosunku do przedstawionego „Opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki” w ramach III kryterium – podkreślają władze uczelni.

W odwołaniach podniesiono ponadto szereg wad prawnych wydanych decyzji. Złożone odwołania są aktualnie procedowane w MEiN, a ostateczne wyniki ewaluacji powinniśmy poznać do końca roku.

(JS)

 

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie